ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554

ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554

"ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

และ พ.ศ. 2554"

สำหรับบันทึกนี้เป็นระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 ซึ่งในวันนี้มีน้อง ๆ พนักงานราชการนำมาบอกใน blog ของกระทู้ (ปกติผู้เขียนจะทำการเปิดเว็บไซต์ของพนักงานราชการอยู่เสมอ...แต่เนื่องจากปัจจุบันภาระงานที่รับผิดชอบมีมาก จึงทำให้ได้ข้อมูลช้าไปนิดหนึ่ง...แต่ก็ยังดีที่มีน้อง ๆ พนักงานราชการมาแจ้งให้ทราบ ผู้เขียนจึงไปนำไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้พนักงานราชการทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งตามไฟล์ด้านล่างนี้...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa009.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa002.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและ

แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa001.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa008.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa004.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa003.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ

อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa006.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa005.pdf

แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายและคำร้องขอรับ

เงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

(คพร. / สป.1)

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa007.pdf

เนื่องจากวันที่ 16 มีนาคม 2554 ผู้เขียนต้องเข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประกาศข้างต้นนี้...ถ้าได้ผลประชุมประการใด จะนำมาแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบต่อไป...

หมายเหตุ : ขอให้พนักงานราชการทุกท่านศึกษาจากไฟล์ข้างต้น

ถ้าระเบียบ หรือประกาศใดยกเลิก ก็ให้ถือใช้ประกาศ

ข้างต้นนี้แทนค่ะ...

ศึกษา Power Point ...ผลการประชุม...แนวทางการดำเนินการ

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.

ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/employee.ppt

ผลสรุปของการประชุม ฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 :

จากประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 5 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีดังนี้...

ตามประกาศ ทั้ง 5 ฉบับ

1. ไม่กระทบพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานก่อน ประกาศ ฯ มีผลใช้บังคับและได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามที่ได้รับอยู่เดิม

2. ให้ส่วนราชการจัดพนักงานราชการในข้อ 1 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ คพร. เรื่องการกำหนดลักษณะงานฯ พ.ศ. 2554

3. การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5

5. สิทธิประโยชน์ตามประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ฯ พ.ศ. 2554

6. ประกาศ คพร. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2554 ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกล่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 โดยบทนำใน ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศเดิม สำหรับส่วนที่ 1 จะมีลักษณะงาน + คุณสมบัติเฉพาะ ส่วนที่ 2 จะเป็นการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ส่วนบทเฉพาะกาล นั้น ให้คงกลุ่มงานเดิมไว้ และให้ปรับกลุ่มงานใหม่และจ้างพนักงานราชการเพิ่ม

สำหรับพนักงานราชการจะแบ่งเป็นประเภทพิเศษและประเภททั่วไป (หน้า 2 ข้อ 4) ประเภทพิเศษจะมี 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานเชื่ยวชาญพิเศษ โดยปรับคุณสมบัติกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับประเภททั่วไป จะมี 5 กลุ่มงาน แบ่งกลุ่มงานเทคนิคเป็นทั่วไปและพิเศษ

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (หน้า 2 ข้อ 6 (1) (1.1 - 1.2) จะเป็นความรู้ความชำนาญทางเทคนิค ได้แก่

- ผู้ที่จบวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. และมีทักษะเฉพาะ

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (หน้า 3 ข้อ 6 (2) จะเป็นความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้แก่

- วุฒิ ปวช. + ประสบการณ์ 12 ปี

- ปวท. + ประสบการณ์ 11 ปี

- ปวส. + ประสบการณ์ 10 ปี

- ป.ตรี + ประสบการณ์ 8 ปี

- ทักษะเฉพาะ + ประสบการณ์ 12 ปี

กลุ่มงานเชื่ยวชาญเฉพาะ มีการปรับใหม่จากเดิมจะมีการกำหนดเพียง 2 ข้อ ได้แก่ หน้า 5 ข้อ 10 (ก), (ข) ประกาศใหม่ให้ปรับเพิ่มดังนี้

- งาน/โครงการ ที่มีเป้าหมาย ภารกิจ ระยะเวลาและงบประมาณ

- ไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้

ซึ่งได้แก่ (ค), (ง)

สำหรับวุฒินั้นให้แก้ไขจากเดิมวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี

และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติจาก

ป.ตรี + 6 ปี เป็น ป.ตรี + 15 ปี

ป.โท + 4 ปี เป็น ป.โท + 12 ปี

ป.เอก + 2 ปี เป็น ป.เอก + 10 ปี

ซึ่งประสบการณ์นั้นเทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือน + ค่าตอบแทน

สำหรับวุฒิเดิมไม่ต่ำกว่า ป.ตรี เป็นประกาศนียบัตรนั้น และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์จาก ป.ตรี + 6 ปี เป็น ป.ตรี + 15 ปี

ป.โท + 4 ปี เป็น ป.โท + 12 ปี

ป.เอก + 2 ปี เป็น ป.เอก + 10 ปี

ซึ่งประสบการณ์นั้นเทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือน + ค่าตอบแทน

สำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิ แต่มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็น เวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี (เดิมมี 10 ปี) และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น

หน้า 6 ข้อ 15 เป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความพร้อมทางสมรรถภาพร่างกาย (ตรากตรำ เสี่ยงอันตราย มีผลเสียต่อสุขภาพ เดิมกำหนดให้จ้างผู้ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี เป็น ไม่เกิน 50 ปี...

สำหรับลักษณะงานทั่วไป เดิมนั้นไม่ได้กำหนด แต่ในประกาศใหม่นี้กำหนด คือ อาจกำหนดให้จ้างผู้ที่อายุไม่เกิน 60 ปี ได้

สำหรับลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานหรือมีความขาดแคลน เดิมกำหนดเกิน 60 ปี ใหม่ ก็ยังเป็น เกิน 60 ปีได้...

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง

ในรอบ 30 กันยายน ของทุก 4 ปี คพร.จะมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วนทำการจัดทำกรอบอัตรากำลังแจ้งไปยัง คพร. เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังภาพรวมของข้าราชการและพนักงานราชการ พร้อมทั้งภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงแล้วนำเสนอ คพร.เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับในบทเฉพาะกาลนั้น ให้พิจารณาเปรียบเทียบว่า คุณสมบัติใครไม่ตรง ให้อยู่กลุ่มงานเดิม และคุณสมบัติใครตรงให้จัดลงในกลุ่มงานใหม่ เพื่อรับค่าตอบแทนตามคุณสมบัติใหม่

หมายเหตุ : ห้ามจ้างซ้ำซ้อน

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มีนาคม 2554

สำหรับกลุ่มงานเทคนิคพิเศษและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ส่วนราชการดำเนินการคิดเงินชดเชย โดยใช้สูตร

เงินชดเชย = อัตราการชดเชย (0.7) X (ค่าตอบแทนปัจจุบัน - อัตราแรกบรรจุเดิม)

หมายเหตุ : การคิด 0.7 นั้น ทาง คพร.ได้ดูตัวเลขที่ดูจากความเหมาะสมให้ในการคำนวน

การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะได้แก่

ผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน + มีผลปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าดี โดยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน

หมายเหตุ : สำหรับโควต้า 15 % ที่เคยใช้นั้นให้ยกเลิก ส่วนในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นี้ ยังให้ใช้ฉบับเดิมไปพลางก่อน จนกว่า คพร.จะมีหนังสือแจ้งมาว่าให้เริ่มปฏิบัติตามประกาศใหม่ต่อไปได้...

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นข้อ 7 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2548

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ได้แก่

- การลา + ค่าตอบแทนระหว่างลา

- เงินทดแทน

- ค่าล่วงเวลา

- ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยประชุม

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การลา + ค่าตอบแทนระหว่างลา

- การลาป่วย ลาได้เท่าที่ป่วยจริง สำหรับค่าตอบแทนระหว่างลา ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน

- การลาคลอดบุตร ลาได้ 90 วัน ค่าตอบแทนระหว่างลา = 45 วัน / 45 วัน

- การลากิจส่วนตัว ลาได้ปีละไม่เกิน 10 วัน ได้ค่าตอบแทนปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน

- การลาพักผ่อน ลาได้ปีละ 10 วันทำการ ได้ค่าตอบแทนปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน

- การตรวจเลือก/เตรียมพล ให้ลาเพื่อรับราชการทหาร ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน

- การลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย์ ลาได้ไม่เกิน 120 วัน (ต้องเป็นพนักงานราชการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 120 วัน

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- การได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- ค่าเบี้ยประชุม

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- ค่าชดเชย โดย

- ทำงาน 4 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี จ่ายค่าตอบแทน 1 เดือน

- ทำงาน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จ่ายค่าตอบแทน 3 เดือน

- ทำงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี จ่ายค่าตอบแทน 6 เดือน

- เงินทดแทนกรณีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจาก...

แนวคิดปรัชญา : จ้างงานภายใต้สัญญาจ้าง

จ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจที่มีเหตุผลความจำเป็น ต้องใช้กำลังคนเพิ่มขึ้นหรือขาดแคลนกำลังคน หรือเป็นการจ้างเพื่อสนับสนุนงานเชิงนโยบายยุทธศาสตร์สำคัญที่มีผลกระทบสูงต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

จ้างระยะสั้น ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามภารกิจ

สรรหา : จากความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ อื่น ๆ

สัญญาจ้าง : ระยะเวลาการจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ / ผลผลิต

ซึ่งการประเมินจะดำเนินการประเมินจากการสรรหาและสัญญาจ้าง

ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบการประเมิน ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน (ปริมาณงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) + พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ( สมรรถนะตามที่ส่วนราชการกำหนด)

หมายเหตุ : พนักงานราชการประเภททั่วไป ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากเดิม 70 % ปรับใหม่เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 80 % สำหรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานปรับใหม่เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 %

สำหรับพนักงานราชการประเภทพิเศษ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากเดิม 80 % ปรับใหม่เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 90 % สำหรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานปรับใหม่เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 %

ประเด็นที่ 2 ระดับและช่วงคะแนนผลการประเมิน ปัจจุบันมี 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี พอใช้ แต่ปรับใหม่เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น = 95 - 100 ดีมาก = 85 - 94 ดี = 75 - 84 พอใช้ = 65 - 74 ต้องปรับปรุง = น้อยกว่า 65

ประเด็นที่ 3 การเลิกจ้าง ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครั้ง ต่ำกว่าระดับ ดี ปรับใหม่เป็นระดับดี 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น = 95 - 100 ดีมาก = 85 - 94 ดี = 75 - 84 พอใช้ = 65 - 74 ต้องปรับปรุง = น้อยกว่า 65

ประเด็นที่ 4 การต่อสัญญาจ้าง

ปัจจุบัน ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี ปรับใหม่ ต้อง

- ต้องมีกรอบอัตรากำลัง

- มีแผนงาน/โครงการที่จำเป็นต้องใช้พนักงานราชการ

- ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 ครั้ง ติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้าง ไม่ต่ำกว่าระดับ ดี

หมายเหตุ : สำหรับเงินค่าครองชีพนั้น ให้รอหนังสือจากกระทรวงการคลังแจ้งมาว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร...

1 เมษายน 2554 จะดำเนินการปรับค่าตอบแทน 5 % โดยส่วนราชการออกคำสั่งและมีบัญชีเงินตอบแทนแนบท้าย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือสั่งการแจ้งให้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง...

สิ่งที่ส่วนราชการจะต้องดำเนินการหลังจากที่ได้มาประชุมในวันนี้ คือ...

1. ให้ดูว่าการจัดคนลงถูกกลุ่มหรือไม่ เช่น กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

2. ให้ดูคุณสมบัติ เวลา และค่าตอบแทน

3. สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554

4. ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ให้ส่วนราชการปรับเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานราชการ 5 % โดยออกคำสั่ง + มีบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ทั้งนี้ ให้รอหนังสือซึ่งเป็นแนวทางจากทางสำนักงาน ก.พ. ก่อน จึงปฏิบัติต่อไป...

ประเด็นข้อคำถามที่ผู้เขียนได้ฝากให้แก่สำนักงาน ก.พ. มีดังนี้...

1. เรื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ควรให้ คพร.ทบทวนเรื่องเครื่องแบบปกติ โดยให้ออกระเบียบมาจาก คพร. เช่นเดียวกับเครื่องแบบชุดพิธีการเลย จะได้ไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552ความเห็น (65)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ.บวร...Ico24...

 • ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ...
 • Ico64_original_bb1-1

 

amnat
IP: xxx.180.12.65
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์

จากประกาศข้างบนไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยครับ การต่ออายุสัญญาให้ยาวน่าจะมีไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ amnat...

 • มีเรื่องค่าตอบแทนค่ะ...สิทธิประโยชน์...สำหรับเรื่องอื่น ๆ ขอให้ไปเข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 กลับมาก่อนค่ะแล้วจะนำมาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องใดบ้างค่ะ...
 • สำหรับเรื่องการต่ออายุสัญญาให้ยาวนั้น คงต้องรอให้สิ้นปี 2556 กระมังค่ะ...เพราะการประชุมครั้งที่แล้วแจ้งไว้แบบนั้นค่ะ...
ณฐ
IP: xxx.164.243.114
เขียนเมื่อ 

อ.ครับสอบถามเรื่องเครื่องแบบปกติด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณณฐ...

 • พี่จะลองถามเจ้าหน้าที่ให้นะค่ะ...
ณฐ
IP: xxx.28.41.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณแทนพนักงานราชการทุกคนครับ อ.

เขียนเมื่อ 
 • ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ...พี่จะลองสอบถามเจ้าหน้าที่ให้ว่า ถ้า คพร. ทำมาในภาพรวมให้กับพนักงานราชการทั้งประเทศจะได้หรือไม่ค่ะ...
 • แล้วจะนำคำตอบมาแจ้งให้ หลังจากกลับมานะค่ะ...
คนกรมการปกครอง
IP: xxx.27.116.157
เขียนเมื่อ 

ผลการประชุมเมื่้อวันที่ 16  มีนาคม 2554  มีผลสรุปเป็นอย่างไรบ้างครับ

กรุณาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ  ข่าวดี  หรือไม่ดีครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คนกรมการปกครอง

 • ขอผลัดเป็นตอนเย็นของวันนี้นะค่ะ...เพราะต้องเคลียร์งานในหน้าที่ก่อนค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะ...
อำนาจ
IP: xxx.53.68.227
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามอาจารย์ มีแน้วโน้มลดพนักงานสิ้นปี 55 นี้มีนโยบายนี้ไหมครับ(ไม่มีใช้ไหมครับ)

อำนาจ
IP: xxx.53.68.227
เขียนเมื่อ 

ชุดปฎิบัติงานของพนักงานราชการมีไหมครับถ้ามีขอดูแบบของมหาลัยอาจารย์บ้างครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณอำนาจ...

 • ชุดปฏิบัติงานของพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ ชุดสูทสากลค่ะ เป็นสูทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลเราเองค่ะ
 • เพราะส่วนใหญ่ เรามีงานพิธีบ่อยครั้ง สิ่งที่ได้สวมใส่ นั่นคือ ชุดสูท ซึ่งเป็นชุดสากลนิยมค่ะ ไม่มีชุดสีกากีค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณอำนาจ...

 • สำหรับแนวโน้มในการลดพนักงานราชการนั้น ในแต่ละส่วนราชการนั้น พี่ไม่สามารถทราบถึงความเป็นมาของอัตรากำลังได้หรอกค่ะ
 • เพราะการวิเคราะห์อัตรากำลังนั้น ภาครัฐจะต้องวิเคราะห์อัตรากำลังของข้าราชการ + พนักงานราชการด้วยค่ะ...ส่วนราชการในแต่ละส่วนเท่านั้นจะทราบข้อมูลดีค่ะ ว่าควรเพิ่มหรือลดอัตรากำลังลงค่ะ...เพราะของ มรภ.พิบูลสงคราม อัตรากำลังก็ยังคงอยู่เท่าเดิมค่ะ...
 • สำหรับลูกจ้างประจำที่เกษียณ แล้วจะได้เป็นพนักงานราชการนั้น ถ้ามองถึงว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ ก็ไม่ควรมีพนักงานราชการ ควรได้อัตราเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเองค่ะ...แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ฯ พิบูล ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะออกนอกระบบ แต่อัตราที่ได้มา ณ ปัจจุบันนี้ สำหรับปีที่แล้ว เราจะได้มาเป็นอัตราของพนักงานมหาวิทยาลัยแทนค่ะ...
ณฐ
IP: xxx.28.41.1
เขียนเมื่อ 

อ.ครับเรื่องเครื่องแบบพนักงานราชการอย่างที่อ.บอกน่าจะกำหนดชุดและอินธนูเป็นมาตราฐานไปเลยส่วนใครจะออกกฏหมายและสร้างอินธนูก็แล้วแต่ส่วนราชการเหมือนกับหน่วยราชอื่นๆ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณณฐ...

 • ค่ะ ก็ไม่ทราบว่า จะแก้ไขระเบียบได้หรือเปล่านะค่ะ เรื่องของเรื่อง รัฐต้องการกระจายอำนาจให้กับส่วนราชการค่ะ คิดว่าส่วนราชการคงทำได้ ไม่น่ามีปัญหา
 • แต่ที่ไหนได้ ผู้ที่รู้กฎหมายจริง ๆ ได้ออกจากราชการนี้ไปมาก เช่น เกษียณ ตาย ลาออก หรือแม้แต่ earl retry ทำให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายจริง ๆ คือ ความรู้ได้หายไปกับตัวข้าราชการด้วย จึงทำให้คนรุ่นใหม่ สร้าง กฎ ระเบียบ ขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายที่รัฐยังได้ประกาศใช้อยู่ ซึ่งยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ยกเลิก โดยเฉพาะคำนิยามของ พรบ. ว่า ชุดเครื่องแบบนั้นให้ใช้ได้เฉพาะกลุ่มบุคลากรประเภทใด...นี่คือ ปัญหาในทางปฏิบัติ...ซึ่งการที่ข้าราชการด้วยกันบอกกันก็ค่อนข้างยาก ยิ่งคนละส่วนราชการเขาจะไม่ก้าวก่ายกันค่ะ...นอกเสียจากส่วนราชการที่คิดจะทำเครื่องหมายนั้น ทำหนังสือหารือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาข้อยุติค่ะ...
 • จากข้อที่ 2 ข้างต้นนั้น...ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ รัฐต้องการให้ข้าราชการจัดการความรู้ของตนเองลงบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับคนรุ่นหลัง ๆ ได้ศึกษาไงค่ะ...เขาเรียกว่า "การจัดการความรู้ที่แฝงในตัวคนให้ออกมาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้" ไงค่ะ...
 • พี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขอย่างไรนะค่ะ...
 • คพร. ก็คงนึกไม่ถึงว่าจะมีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นค่ะ...ถ้าออกประกาศมาเหมือนกับเครื่องแบบพิธีการ ก็เรียบร้อยไปแล้วค่ะ...
ณฐ
IP: xxx.28.41.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ. อีกครั้ง

DK1981
IP: xxx.29.4.130
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามอาจารย์ครับ

ปัจจุบันผมอยู่ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา แต่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งแท้จริงแล้วต้องอยู่กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ผมอยากทราบว่า ผมควรดำเนินการอย่างไรครับเพื่อให้ถูกต้อง(ต้องประสานกับใคร หรือบันทึกถึงผู้บริหารหรือผ่านกองบริหารงานบุคคลครับ)

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ DK1981...

 • ยังไม่ต้องทำบันทึกหรอกค่ะ เพียงเราไปขอปรึกษากับผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องพนักงานราชการก่อนก็ได้ค่ะ เพื่อเขาจะได้รับทราบว่า เราก็ทราบเรื่องนี้แล้ว เพราะทางสำนักงาน ก.พ.กำลังให้ส่วนราชการดำเนินการสำรวจอยู่นะค่ะ...ให้คุณดูที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งด้วยนะค่ะว่าประสบการณ์ได้หรือไม่ มีข้อมูลพร้อมแล้วก็ไปขอคำหารือกับเจ้าหน้าที่ที่พี่บอกข้างต้นนะค่ะ...
 • แล้วให้ติดตามเรื่องของคุณอยู่อย่างเสมอเพราะจะแสดงถึงการเอาใจใส่ของตัวคุณเองค่ะ...
 • เป็นเรื่องแรกที่จะต้องปรับเข้าสู่กลุ่มที่ถูกต้องก่อนค่ะ แล้วก็ค่อยเลื่อน % ค่าตอบแทน 5 % ค่ะ...
DK1981
IP: xxx.29.4.130
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ชี้แนะครับ

ooh
IP: xxx.7.235.218
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ น่ะค่ะ ที่เป็นศูนย์กลางการรับรู้ข่าวสาร ของพนักงานราชการ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ ooh...

 • ยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ...
boonchu
IP: xxx.49.234.227
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามท่านว่า คนที่เรียนหลักสูตร 5 ปี ค่าตอบแทนพนักงานราชการจะได้แตกต่างจากหลักสูตร 4 ไหม แล้วค่าครองชีพได้ไหม

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ boonchu...

 • ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ค่าตอบแทนในการจ้างนั้น ขึ้นอยู่กับส่วนราชการแต่ละส่วนเป็นผู้กำหนดค่ะ ถ้าเขากำหนดว่า หลักสูตร 4 ปี ได้ค่าตอนแทนเท่าไร หลักสูตร 5 ปี ได้ค่าตอบแทนเท่าไร ก็เป็นไปตามส่วนราชการกำหนดค่ะ...ถ้าที่ถูกต้อง ส่วนราชการก็ต้องทราบด้วยค่ะ ยกเว้นส่วนราชการกำหนดค่าตอบแทน แต่ไม่ได้ระบุว่าหลักสูตร 4 หรือ 5 ปี ก็ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนของส่วนราชการในครั้งแรกค่ะ...เนื่องจากตัวผู้สมัครก็สมัครใจที่จะสมัครด้วย...แต่ถ้าที่ถูกต้อง ส่วนราชการเขาจะกำหนดค่ะ ว่าหลักสูตร 4 ปี ได้เท่าไร 5 ปี ได้เท่าไร ยกเว้นอย่างที่บอกว่า ส่วนราชการจะจ้างหลักสูตร 4 ปี แล้วให้ค่าตอบแทนเท่ากับหลักสูตร 4 ปี แต่ผู้สมัครจบหลักสูตร 5 ปี ก็จะขอสมัคร ถ้าส่วนราชการให้ ก็จะได้รับค่าตอบแทนในหลักสูตร 4 ปี เท่าที่ส่วนราชการกำหนดเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถขึ้นค่าตอบแทนให้ได้...
 • สำหรับค่าครองชีพก็เป็นไปตามระเบียบค่ะ ถ้าเงินค่าตอบแทน (เดิม) ไม่เกิน 11,170 บาท ก็สามารถได้รับค่าครองชีพค่ะ...
boonchu
IP: xxx.49.242.69
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

เอ
IP: xxx.49.242.89
เขียนเมื่อ 

อยากจะเรียนถามพี่บุษยมาศ ว่าคือหนูเป็นพนักงานราชการครู ได้ค่าตอบแทนพิเศษ 3% อยากจะทราบว่าค่าตอบแทนพิเศษนี้่้จะได้ครั้งเดียว3% เช่น ได้ 300 กว่าบาทครั้งเดียวเลย หรือว่าได้ 300 กว่าบาทเป็นเวลา 1 ปี หรือว่านำมารวมกับค่าตอบแทนประจำไปตลอดเลยหรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบด้วยสงสัยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

IP: xxx.205.136.119
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณเอ...

 • ค่าตอบแทนพิเศษ 3 % นี้ เมื่อได้แล้วจะได้เป็นเวลา 1 ปี ค่ะ ถ้าปีต่อไปก็ขึ้นอยู่ที่ผลการปฏิบัติงานต้องเปรียบเทียบผลงานกับพนักงานราชการรายอื่นด้วยค่ะ ถ้าผลงานเราดีกว่า ก็จะได้อีก แต่ส่วนราชการอาจดูที่ผลงาน ความถี่ เรียกว่า ในรอบปีนี้ ถ้าเราได้ค่าตอบแทนพิเศษ 3 % ก็จะได้เพียง 1 ปี ค่ะ (เรียกว่าในรอบปีของผลงานค่ะ)...ส่วนค่าตอบแทนปกติ ก็ขึ้นให้อยู่แล้วค่ะ ที่ได้เป็นรายเดือนไงค่ะ...ค่าตอบแทนพิเศษจะไม่นำมารวมกับค่าตอบแทนปกติหรอกค่ะ ได้รับเป็นผลงานในแต่ละปีที่เราได้พิเศษค่ะ...ไม่เหมือนกับข้าราชการนะค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณเอ...

 • ค่าตอบแทนพิเศษ 3 % นี้ เมื่อได้แล้วจะได้เป็นเวลา 1 ปี ค่ะ ถ้าปีต่อไปก็ขึ้นอยู่ที่ผลการปฏิบัติงานต้องเปรียบเทียบผลงานกับพนักงานราชการรายอื่นด้วยค่ะ ถ้าผลงานเราดีกว่า ก็จะได้อีก แต่ส่วนราชการอาจดูที่ผลงาน ความถี่ เรียกว่า ในรอบปีนี้ ถ้าเราได้ค่าตอบแทนพิเศษ 3 % ก็จะได้เพียง 1 ปี ค่ะ (เรียกว่าในรอบปีของผลงานค่ะ)...ส่วนค่าตอบแทนปกติ ก็ขึ้นให้อยู่แล้วค่ะ ที่ได้เป็นรายเดือนไงค่ะ...ค่าตอบแทนพิเศษจะไม่นำมารวมกับค่าตอบแทนปกติหรอกค่ะ ได้รับเป็นผลงานในแต่ละปีที่เราได้พิเศษค่ะ...ไม่เหมือนกับข้าราชการนะค่ะ...
พนักงานราชการครู สพป.
IP: xxx.49.163.185
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถามอาจารย์ว่า เงิน 5% ที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นเดือนเมษายน พนักงานราชการที่ทำงานอยู่เดิมได้รับเงินนี้ด้วยหรือไม่ค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ประกาศิต
IP: xxx.24.121.128
เขียนเมื่อ 

เรียนถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานราชการนะครับ คือผมพึ่งจะได้เป็นพนักงานราชการในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกทม สพม1 พึ่งเริ่มปฏิงานเมื่อวันที่ 18 พ.ค ที่ผ่านมาครับ ผมเอาเลขบัญชีไปให้คุณครูที่ทำการเงิน แล้วถามเกี่ยวกับเงินเดือน คุณครูบอกว่าได้ 7940+ คาครองชีพ 1500บาท ผมมาคิดดูแล้วผมเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนเก่าได้ 8700 + ค่าครองชีพ1000 รับกวนถามผู้รู้นะ ผมจบตรงตามหลักสูตร 5ปี งง มากทำไหมให้เงินหลักสูตร4 ปี แต่ผมมาทำงานใหม่เลยไม่กล้าถามมากแต่ผมอยากรู้

เขียนเมื่อ 

ตอบ...พนักงานราชการครู สพป.

 • ได้สิค่ะ...เพราะเป็นบุคลากรภาครัฐเช่นกัน ผู้เขียนได้นำลงในบล็อกให้แล้วนะค่ะ ลองคลิกที่งานสารบัญด้านข้างขวามือนะค่ะ...ผู้เขียนจะนำไปแจ้งให้ทราบไว้แล้วค่ะ...ลองดูนะค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณประกาศิต...

 • อันดับแรก คุณต้องดูที่ประกาศการรับสมัครนะค่ะว่า สพม. เปิดรับ ป.ตรี วุฒิใด ค่าตอบแทนเท่าไร ต้องเป็นไปตามประกาศค่ะ ถึงแม้เราจบ ป.ตรี 5 ปี แต่ถ้าส่วนราชการเปิดรับ ป.ตรี ค่าตอบแทนเท่าไรก็คือ เราได้รับค่าตอบแทนเท่านั้นค่ะ สำหรับคุณเคยรับค่าตอบแทนจากที่เดิมนั้น 8,700 นั่นคือค่าตอบแทนจากที่เดิมค่ะ เพราะคนละส่วนกัน ไม่สามารถนำเงินค่าตอบแทนนั้นติดตามตัวมา ณ ที่ใหม่ได้ค่ะ เนื่องจากพนักงานราชการเป็นไปตามสัญญาจ้าง เมื่อเราออกจากที่เก่า ก็แสดงว่าเราหมดสัญญาจ้างกับที่เก่าแล้ว เมื่อเรามาเริ่มต้นใหม่ เงินค่าตอบแทนก็ต้องเริ่มใหม่ เป็นระบบสัญญาจ้างไงค่ะ ไม่เหมือนกับข้าราชการนะค่ะ ข้าราชการจะมีการโอน - ย้าย สามารถให้เงินเดือนเดิมติดตามตัวไปได้ เป็นสิทธิ - สวัสดิการไงค่ะ ซึ่งแตกต่างกัน
 • อีกอย่างปัจจุบันจะมีวุฒิ ป.ตรี 5 ปี กับ 4 ปี ซึ่งส่วนราชการยังไม่จำเป็นต้องจ้างวุฒิ ป.ตรี 5 ปี อาจเปิดรับวุฒิ ป.ตรี 4 ปี จึงทำให้ค่าตอบแทนที่ได้รับแตกต่างกันไงค่ะ (ให้ดูที่ประกาศการรับสมัครนะค่ะ เพราะเป็นตัวบอกถึงการเริ่มเข้ากระบวนการทางกฎหมาย เป็นข้อตกลงระหว่างส่วนราชการกับตัวผู้สมัครค่ะ...ปัจจุบันภาครัฐได้นำเรื่องกฎหมายแรงงาน + สัญญาจ้างเข้ามาใช้แทนระบบข้าราชการค่ะ)...
 • ปัจจุบันค่าครองชีพของพนักงานราชการได้ ไม่เกิน 1,500 บาท ค่ะ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกิน 11,700 บาท ด้วยค่ะ...
 • ให้คุณศึกษาเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ของพนักงานราชการอย่างที่ผู้เขียนบอกให้ข้างต้น ให้มาก ๆ นะค่ะ เพราะปัจจุบันไม่มีใครบอกเราได้เท่ากับตัวเราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองค่ะ...พี่ได้นำกฎหมายและระเบียบตั้งแต่เริ่มแรก - ปัจจุบันแจ้งให้ทราบแล้วนะค่ะ
 • ลองดูค่ะ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ...ถ้าสงสัยก็สอบถามเข้ามาใหม่ได้ค่ะ...
ศักสิทธิ์
IP: xxx.229.145.70
เขียนเมื่อ 

ขอความเห็นด้วยครับ

saksit
IP: xxx.229.145.70
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามครับ ว่าพนักงานราชการสามารถไปฝึกอบรมต่างประเทศเป็นเวลา แปดเดือนได้ไหมครับ

ถ้ำได้จะยังจ่ายเงินเดือนไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ saksit

ในระเบียบไม่มีนะคะ ให้ศึกษาระเบียบดี ๆ ค่ะ ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับอะไรหรือค่ะ เพราะในระเบียบไม่มี ลองศึกษา โดยคลิกที่สารบัญด้านบนด้านขวานะคะ การเป็นพนักงานราชการจะเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ไม่เหมือนสวัสดิการของข้าราชการค่ะ

วิภา
IP: xxx.53.227.4
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามอาจารย์นะคะ คือที่ สนง.มีพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคตามตำแหน่งเป็นวุฒิปวส แต่น้องเอาวุฒิ ป.ตรีมาสมัครและได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เมื่อ ปี 2553 และจะหมดสัญญาจ้างลงในเดือนกันยายน ปี 2555 ถ้ายึดตามประกาศฉบับใหม่ น้องจะได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือเปล่าคะ ขอเรียนถามอาจารย์แค่นี้ค่ะ

นัท
IP: xxx.4.41.143
เขียนเมื่อ 

พนักงานราชการสามารถใส่ชุดขาวใหญ่เข้ารับพระราชการปริญาบัตรได้ไหมคับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณวิภา

 • การต่อสัญญานั้น ขึ้นอยู่กับที่ส่วนราชการได้จัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับตำแหน่งค่ะ ถ้าส่วนราชการทำก็มีการต่อสัญญาต่อค่ะ ถ้าไม่ได้ทำ หรือทำแล้วแต่ไม่ได้อนุมัติกรอบอัตรา ก็จะไม่ได้ต่อค่ะ
 • ขอโทษด้วยค่ะ ที่ตอบช้าไปหน่อย เพราะช่วงนี้ ระบบของ Gotoknow กำลังปรับปรุง เลยทำให้พี่ไม่สามารถดูคำถามใหม่ ๆ ได้ค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ตอบ คุณนัท...
 • ถ้าหมายถึง ชุดปกติขาวนะคะ...ได้ค่ะ ถือว่าปริญญาบัตร คือ งานพิธีการ ค่ะ
gasama
IP: xxx.28.118.121
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบบพนักงานราชการค่ะว่าตกลงมีหรือไม่ เพราะเข้าไปศึกษาข้อมูลมาหลายเว็บ บางคนว่ามี บางคนว่าไม่มี บางคนว่ามีประกาศจากสำนักนายกว่าไม่ให้พนักงานราชการแต่งกายเลียนแบบข้าราชการและลูกจ้างประจำ แต่เห็นพนักงานราชการที่สังกัดเดียวกันกับตัวเองก็ใส่เวลามีงานพิธีการ เลยเริ่มงงค่ะ พอดีตัวเองสังกัดมหาวิทยาลัย กลุ่มงานเทคนิค เลยอยากได้ข้อมูลส่วนนี้จากอาจารย์ด้วยค่ะว่ามีหรือไม่ หากมีจะเป็นแบบไหน เพราะตอนนี้ต้องทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรหมดอายุแล้วมีบางคนบอกให้ใช้รูปชุดปกติขาวแต่ยังไม่กล้าค่ะ กลัวผิดกฎหมาย ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ^_____^

เขียนเมื่อ 
 • ตอบ คุณ gasama
 • ถ้าเป็นพนักงานราชการที่ภาครัฐประกาศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2547 แล้วละก็ ก็สามารถใส่ได้ค่ะ คงไม่มีพนักงานราชการอื่นที่ส่วนราชการคิดไปตั้งขึ้นเองหรอกนะคะ สำหรับที่ว่าสำนักนายกไม่ให้พนักงานราชการแต่งกายเลียนแบบข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้น คงหมายถึงเรื่อง อินทรธนูที่นำไปติดที่บ่ากระมังค่ะ
 • สำหรับใครที่เป็นพนักงานราชการก็สามารถแต่งกายชุดปกติขาวได้ค่ะสำหรับงานพิธีการ
 • ถ้าเป็นพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยก็สามารถใส่ได้ค่ะ ให้ศึกษาข้อมูลจากบล็อกที่พี่เขียนได้ตามนี้ค่ะhttp://www.gotoknow.org/blogs/books/64149/toc
 • ค่อย ๆ ศึกษาไปนะคะจากบล็อกล่างแล้วค่อย ๆ ไปยังบล็อกด้านบนจะเป็นเรื่องที่ปัจจุบันค่ะ
 • สำหรับตัวอย่างลองคลิกไปที่เว็บที่พี่แนบมาให้ด้านบนดูนะคะ ของ มรภ.พิบูลสงคราม น้อง ๆ พนักงานราชการของพี่ก็แต่งให้ดูกันเป็นตัวอย่างแล้วค่ะ
 • การทำบัตรประจำตัว เราก็สามารถทำได้ค่ะ ไม่ผิดกฎหมายค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ตอบ คุณ gasama (เพิ่มเติม)
 • ให้ดูด้วยนะคะ บล็อกที่นำมาให้อ่านนั้นจะมีหน้าอยู่ด้วยนะคะ ปัจจุบันมี 2 หน้าค่ะ ค่อย ๆ ศึกษาไปนะคะ
gasama
IP: xxx.206.21.119
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ^_________^

นาเดียร์
IP: xxx.174.80.63
เขียนเมื่อ 

มีเรื่องสอบถามอาจารย์ค่ะ

    ตอนนี้ทำงานอยู่ในกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลของกรมปศุสัตว์ เป็นเวลา 9 ปีแล้ว ได้ยิน

ข่าวมาว่าสิ้นปีงบ30ก.ย.55นี้ กรมปศุสัตว์เขาจะรับเฉพาะผู้ที่จบวุฒิปวส.เท่านั้น ซึ่งเราจบวุฒิอนุปริญญา และป.ตรีมา
แต่ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลของคพร.มา ตำแหน่งนี้เขารับผู้ที่จบปวส.และอนุปริญญาด้วยไม่ใช่เหรอค่ะ

เอเทน
IP: xxx.53.118.164
เขียนเมื่อ 

แล้ววุฒิ อนุปริญญา มัน ไม่เทียบเท่ากับวุฒิ ปวสส. หรอ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณนาเดียร์

  การรับสมัครวุฒิใดนั้น ขึ้นอยู่กับส่วนราชการแต่ละส่วนจะเป็นผู้กำหนดวุฒิค่ะ สำหรับวุฒิกลุ่มเทคนิคนั้น ให้เทียบดูจากหนังสือของสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณเอเทน

    การเทียบวุฒิอนุปริญญานั้น สำหรับวุฒิอาจดูว่าจบอนุปริญญา แต่จะแตกต่างกันที่เวลาที่เรียน บางวุฒิเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน บางวุฒิเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี บางวุฒิเรียน ไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงทำให้เงินค่าจ้างที่ได้รับเกิดความแตกต่างกัน ดังนั้น วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อวท. จึงทำให้เงินเดือนหรือเงินค่าจ้างมีความแตกต่างกัน คือ ได้รับไม่เท่ากันค่ะ ให้ศึกษาหนังสือตามที่ได้แจ้งให้คุณนาเดียร์ทราบไปแล้วข้างต้นนะคะ
พนักงานราชการ
IP: xxx.27.13.78
เขียนเมื่อ 

มีเรื่องรบกวนอาจารย์ค่ะ คือเป็นพนักงานราชกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ทำงานมา 7 ปีโดยใช้วุฒิปริญญาตรีสัตวบาลในการสมัคร ตามประกาศคพร.เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะฯลงวันที่5 ก.พ.47ที่กำหนดว่าต้องมีวุฒิ ปวช ปวท ปวส หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ต่อมามีประกาศ คพร.ใหม่ลงวันที่ 28 ก.พ. 54 ว่าต้องมีวุฒิปวช ปวท ปวส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และประกาศใช้ 1 มี.ค. 54และยกเลิกประกาศเก่า ทำให้พวกเราจำนวนไม่น้อยขาดคุณสมบัติ เพราะใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ซึ่งพวกเราไม่ได้รู้ข้อมูลนี้ประกาศนี้มาก่อน จนเหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนกว่าๆจะหมดสัญญาจ้าง (30 ก.ย. 55) จึงเห็นหนังสือที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ทำการหารือการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการกลุ่มนี้กับกพ.แล้ว และกพ.ตอบว่าพนักงานราชการผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ไม่ตรงตามประกาศ คพร กำหนด และส่วนราชการนั้นไม่สามารถจัดผู้นั้นลงและปฏิบัติในกลุ่มงานดังกล่าวได้ ผู้นั้นยังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปจนจะพ้นจากการเป็นพนักงานราชการ ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 20 ของประกาศคพร.และจะพ้นการเป็นพนักงานราชการเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างและไม่อาจต่อสัญญาจ้างได้ แต่พอมาเห็นข้อความของอาจารย์ ที่ว่า ตามประกาศ ทั้ง 5 ฉบับไม่กระทบพนักงานราชการที่ปฎิบัติงานก่อนและได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามที่ได้รับ ตามความคิดของพวกเราก็คิดเหมือนกันว่าการจะกำหนดระเบียบอะไรขึ้นมาใหม่ไม่ควรจะกระทบกับคนที่มาจากระเบียบเก่า เพราะใช้ตามประกาศอันใหม่จะมีคนตกงานจำนวนไม่น้อย ดังนั้นมันควรจะมีทางออกที่ดีไว้ให้บุคคลกลุ่มนี้ เพราะแต่ละคนก็ทำงานตรงนี้มานาน จะให้ไปเรียนเอาแค่วุฒิปวส. เพื่อเอามาสมัครใหม่ก็คิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ เพราะวุฒิป.ตรี มันก็สูงกว่า ปวส.อยู่แล้ว อีกทั้งประสบการณ์ในการทำงานก็มีแล้ว และยังไม่ได้เรียกร้องเงินเดือนในวุฒิป.ตรีด้วย และถ้าจะให้ไปเรียนเพื่อเอาแค่วุฒิ ปวส.มาจริงๆ มันก็ไม่ทันเพราะอย่างน้อยสุดต้องใช้เวลา 4 เดือน (เทียบโอนวิชาแล้ว) ยังไงก็ต้องตกงานอยู่ดี ดังนั้นพวกเราจึงใคร่ขอรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางหรือวิธีการที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

จันทิรา
IP: xxx.24.203.139
เขียนเมื่อ 

คำสั่งการลาออกของพนักงานราชการยังอ้างถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2547 อยู่หรือเปล่าค่ะ หรือมีฉบับใหม่แล้วคะ

นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์
IP: xxx.29.231.29
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ครับ

 พอดีผมอยากทราบระเบียบเกี่ยวกับการลาช่วยภรรยาเยงลูกของพนักงานราชการครับ เพื่อจะยื่นแนบเรื่องขอลาครับ รบกวนอาจารย์ช่วยหน่อยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

เอ
IP: xxx.143.159.23
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกคำตอบค่ะดีมาก ๆ เลย ช่วยพนักงานราชการด้วยนะคะกว่าจะสอบได้ก็ยากเย็น และเป็นพนักงานของรัฐด้วยน่าจะมีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

 

พิทยารัตน์
IP: xxx.19.55.247
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามอาจารย์ค่ะ

อยากทราบว่า พนักงานราชการสามารถไปดูงานต่างประเทศ (หน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั่งหมด) ได้หรือไม่ค่ะ

เคยสอบถามไปที่กพ. ได้รับคำตอบบมาว่า ไม่ได้

ไม่ทราบต้องไปดูระเบียบจากที่ไหนค่ะ

ส่วนตัวคิดว่า น่าจะคล้ายกับทำเรื่องไปราชการต่างจังหวัด โดยไม่ทำเรื่องเบิก

ไม่ทราบว่าคิดถูกรึเปล่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ


เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพิทยารัตน์

        ให้ดูระเบียบของพนักงานราชการเกี่ยวกับการลานะคะว่าได้หรือไม่ เหตุที่ทาง ก.พ. ตอบนั่นแสดงว่า เขาตอบโดยอ้างว่าพนักงานราชการเป็นไปตามสัญญาจ้างไงค่ะ จะคล้าย ๆ กับเรื่องที่ว่า พนักงานราชการไม่มีสิทธิ์ไปศึกษาต่อในภาคปกติค่ะ

เอก
IP: xxx.48.228.144
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เกณฑ์ทหาร ปัจจุบันอายุ 37 สัสดีไม่ตามแล้ว สามารถเป็นพนักงานราชการได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

หนุ่ม
IP: xxx.207.107.15
เขียนเมื่อ 

ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารครับ..แต่เป็นพนักงานราชการอ่ะครับ...ผมสามารถลาไปเพื่อรับราชการทหารได้ไหมครับ...เพราะถ้าลาได้..ก็ไป 6 เดือนคับ..ผมจะทำไงดีครับ

หนิง
IP: xxx.4.116.204
เขียนเมื่อ 

เรียนปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี สมัครสอบพนักงานราชการได้ไหมค่ะ เพราะอ่านระเบียบค่าตอบแทนมีแต่ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 4 ปี

ก้าวหน้า
IP: xxx.242.169.57
เขียนเมื่อ 

อนาคตพนักงานราชการที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ จะปรับให้เป็นข้าราชการไหมคับ

ศราวุธ สิงหบุตร
IP: xxx.174.33.213
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมีแต่หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถเป็นพนักงานราชการในโรงเรียนได้ไหมครับ

พนักงานราชการคนหนึ่ง
IP: xxx.154.14.2
เขียนเมื่อ 

เป็นพนักงานราชการกรอบ 4 ปี  ตำแหน่งนักวิชาการ  ถ้าถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้าโดยไม่จ่ายงานให้ แล้วไม่มีผลงานประเมิน  ถือเป็นประเด็นที่เขาจะมาอ้างไม่จ้างต่อในระยะเวลาก่อน 4 ปีได้หรือไม่คะ  ถ้าในเมื่อเราบรรจุมาตำแหน่งตรงนี้โดยตรง เราไม่มีความผิดอะไร  เรามีความสามารถแต่ไม่จ่ายงานให้เอง

ศรีจันทร์
IP: xxx.175.168.78
เขียนเมื่อ 

กรณีเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานเครื่องกลทำงานมา7ปีแล้วเสียชีวิตจะได้เงินตอบแทนในค่าปลงศพไหม ค่ะ(พนักงานราชการของศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี)

คนอยากรู้
IP: xxx.27.120.152
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าพนักงานราชการสามารถย้ายข้ามจังหวัดได้หรือไม่ และนับอายุงานต่อหรือไม่
กรณีที่จังหวัดบ้านเกิดมีตำแหน่งว่าง สามารถย้ายไปแทนได้หรือไม่ หรือต้องลาออกแล้วไปสอบใหม่

watana
IP: xxx.78.147.147
เขียนเมื่อ 

กำลังผ่อนผันทหารอยู่สอบพนักงานราชการได้หรือไม่

สมโชค
IP: xxx.183.73.120
เขียนเมื่อ 

จะสอบถามเรื่องการย้ายว่าย้ายได้หรือไม่ในจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัดก็ตามแต่ต่างสังกัดได้ไหมหรือภายในสังกัด(ที่สอบถามเรื่องนี้เพราะมีความเดือดร้อนเรื่องการเดินทางและสภาวะครอบครัวที่เปลี่ยนไปรับตำแหน่งนี้มา 9 ปีแล้วครับขอความกรุณาไห้คำตอบด้วยนะครับ)ขอบพระคุณมากครับ

Moo
IP: xxx.172.192.44
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนสอบถามหน่อยนะค่ะ
ถ้าเราผ่านได้เปนพนักงานราชการแต่ใบประกอบวิชาชีพยังไม่ได้ หรือได้ไม่ทันวันไปรายงานตัว เขาจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบมั้ยค่ะ

ปทุมพร
IP: xxx.77.172.166
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเรื่่อง สวัสดิการของพนักงานราชการกรณีเสียชีวิต ไม่ทราบว่ามีเงินสวัสดิการอย่างอื่นอีกไหม มีอะไรบ้างค่ะ นอกเหนือจากประกันสังคม เพราะตอนนี้แฟนเป็นพนักงานราชการแต่เสียชีวิตด้วยการเจ็บป่วยหนูไม่รู้เลยว่าระบบราชการมีสวัสดิการอะไรบ้าง วานพี่ช่วยตอบและชีแจงหน่อยนะค่ะคือหนูไม่รู้ และลูกๆจะได้รับสัวสดิการอะไรไหม ขอบคุณล่างหน้าค่ะ

วโรดม
IP: xxx.158.165.155
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามหน่อยครับ พนักงานกลุ่นงานทั่วไป (ครู) สามารถย้ายได้หรือเปล่าครับ หรือว่าสามารถย้ายสับเปลี่ยนกับคนในตำแหน่งเดียวกันได้หรือเปล่า ครับ