"ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

และ พ.ศ. 2554"

สำหรับบันทึกนี้เป็นระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 ซึ่งในวันนี้มีน้อง ๆ พนักงานราชการนำมาบอกใน blog ของกระทู้ (ปกติผู้เขียนจะทำการเปิดเว็บไซต์ของพนักงานราชการอยู่เสมอ...แต่เนื่องจากปัจจุบันภาระงานที่รับผิดชอบมีมาก จึงทำให้ได้ข้อมูลช้าไปนิดหนึ่ง...แต่ก็ยังดีที่มีน้อง ๆ พนักงานราชการมาแจ้งให้ทราบ ผู้เขียนจึงไปนำไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้พนักงานราชการทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งตามไฟล์ด้านล่างนี้...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa009.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa002.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและ

แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa001.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa008.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa004.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa003.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ

อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa006.pdf

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa005.pdf

แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายและคำร้องขอรับ

เงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

(คพร. / สป.1)

http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa007.pdf

เนื่องจากวันที่ 16 มีนาคม 2554 ผู้เขียนต้องเข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประกาศข้างต้นนี้...ถ้าได้ผลประชุมประการใด จะนำมาแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบต่อไป...

หมายเหตุ : ขอให้พนักงานราชการทุกท่านศึกษาจากไฟล์ข้างต้น

ถ้าระเบียบ หรือประกาศใดยกเลิก ก็ให้ถือใช้ประกาศ

ข้างต้นนี้แทนค่ะ...

ศึกษา Power Point ...ผลการประชุม...แนวทางการดำเนินการ

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.

ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/employee.ppt

ผลสรุปของการประชุม ฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 :

จากประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 5 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีดังนี้...

ตามประกาศ ทั้ง 5 ฉบับ

1. ไม่กระทบพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานก่อน ประกาศ ฯ มีผลใช้บังคับและได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามที่ได้รับอยู่เดิม

2. ให้ส่วนราชการจัดพนักงานราชการในข้อ 1 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ คพร. เรื่องการกำหนดลักษณะงานฯ พ.ศ. 2554

3. การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5

5. สิทธิประโยชน์ตามประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ฯ พ.ศ. 2554

6. ประกาศ คพร. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2554 ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกล่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 โดยบทนำใน ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศเดิม สำหรับส่วนที่ 1 จะมีลักษณะงาน + คุณสมบัติเฉพาะ ส่วนที่ 2 จะเป็นการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ส่วนบทเฉพาะกาล นั้น ให้คงกลุ่มงานเดิมไว้ และให้ปรับกลุ่มงานใหม่และจ้างพนักงานราชการเพิ่ม

สำหรับพนักงานราชการจะแบ่งเป็นประเภทพิเศษและประเภททั่วไป (หน้า 2 ข้อ 4) ประเภทพิเศษจะมี 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานเชื่ยวชาญพิเศษ โดยปรับคุณสมบัติกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับประเภททั่วไป จะมี 5 กลุ่มงาน แบ่งกลุ่มงานเทคนิคเป็นทั่วไปและพิเศษ

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (หน้า 2 ข้อ 6 (1) (1.1 - 1.2) จะเป็นความรู้ความชำนาญทางเทคนิค ได้แก่

- ผู้ที่จบวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. และมีทักษะเฉพาะ

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (หน้า 3 ข้อ 6 (2) จะเป็นความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้แก่

- วุฒิ ปวช. + ประสบการณ์ 12 ปี

- ปวท. + ประสบการณ์ 11 ปี

- ปวส. + ประสบการณ์ 10 ปี

- ป.ตรี + ประสบการณ์ 8 ปี

- ทักษะเฉพาะ + ประสบการณ์ 12 ปี

กลุ่มงานเชื่ยวชาญเฉพาะ มีการปรับใหม่จากเดิมจะมีการกำหนดเพียง 2 ข้อ ได้แก่ หน้า 5 ข้อ 10 (ก), (ข) ประกาศใหม่ให้ปรับเพิ่มดังนี้

- งาน/โครงการ ที่มีเป้าหมาย ภารกิจ ระยะเวลาและงบประมาณ

- ไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้

ซึ่งได้แก่ (ค), (ง)

สำหรับวุฒินั้นให้แก้ไขจากเดิมวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี

และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติจาก

ป.ตรี + 6 ปี เป็น ป.ตรี + 15 ปี

ป.โท + 4 ปี เป็น ป.โท + 12 ปี

ป.เอก + 2 ปี เป็น ป.เอก + 10 ปี

ซึ่งประสบการณ์นั้นเทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือน + ค่าตอบแทน

สำหรับวุฒิเดิมไม่ต่ำกว่า ป.ตรี เป็นประกาศนียบัตรนั้น และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์จาก ป.ตรี + 6 ปี เป็น ป.ตรี + 15 ปี

ป.โท + 4 ปี เป็น ป.โท + 12 ปี

ป.เอก + 2 ปี เป็น ป.เอก + 10 ปี

ซึ่งประสบการณ์นั้นเทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือน + ค่าตอบแทน

สำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิ แต่มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็น เวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี (เดิมมี 10 ปี) และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น

หน้า 6 ข้อ 15 เป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความพร้อมทางสมรรถภาพร่างกาย (ตรากตรำ เสี่ยงอันตราย มีผลเสียต่อสุขภาพ เดิมกำหนดให้จ้างผู้ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี เป็น ไม่เกิน 50 ปี...

สำหรับลักษณะงานทั่วไป เดิมนั้นไม่ได้กำหนด แต่ในประกาศใหม่นี้กำหนด คือ อาจกำหนดให้จ้างผู้ที่อายุไม่เกิน 60 ปี ได้

สำหรับลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานหรือมีความขาดแคลน เดิมกำหนดเกิน 60 ปี ใหม่ ก็ยังเป็น เกิน 60 ปีได้...

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง

ในรอบ 30 กันยายน ของทุก 4 ปี คพร.จะมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วนทำการจัดทำกรอบอัตรากำลังแจ้งไปยัง คพร. เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังภาพรวมของข้าราชการและพนักงานราชการ พร้อมทั้งภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงแล้วนำเสนอ คพร.เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับในบทเฉพาะกาลนั้น ให้พิจารณาเปรียบเทียบว่า คุณสมบัติใครไม่ตรง ให้อยู่กลุ่มงานเดิม และคุณสมบัติใครตรงให้จัดลงในกลุ่มงานใหม่ เพื่อรับค่าตอบแทนตามคุณสมบัติใหม่

หมายเหตุ : ห้ามจ้างซ้ำซ้อน

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มีนาคม 2554

สำหรับกลุ่มงานเทคนิคพิเศษและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ส่วนราชการดำเนินการคิดเงินชดเชย โดยใช้สูตร

เงินชดเชย = อัตราการชดเชย (0.7) X (ค่าตอบแทนปัจจุบัน - อัตราแรกบรรจุเดิม)

หมายเหตุ : การคิด 0.7 นั้น ทาง คพร.ได้ดูตัวเลขที่ดูจากความเหมาะสมให้ในการคำนวน

การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะได้แก่

ผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน + มีผลปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าดี โดยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน

หมายเหตุ : สำหรับโควต้า 15 % ที่เคยใช้นั้นให้ยกเลิก ส่วนในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นี้ ยังให้ใช้ฉบับเดิมไปพลางก่อน จนกว่า คพร.จะมีหนังสือแจ้งมาว่าให้เริ่มปฏิบัติตามประกาศใหม่ต่อไปได้...

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 จากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นข้อ 7 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2548

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ได้แก่

- การลา + ค่าตอบแทนระหว่างลา

- เงินทดแทน

- ค่าล่วงเวลา

- ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- ค่าเบี้ยประชุม

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การลา + ค่าตอบแทนระหว่างลา

- การลาป่วย ลาได้เท่าที่ป่วยจริง สำหรับค่าตอบแทนระหว่างลา ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน

- การลาคลอดบุตร ลาได้ 90 วัน ค่าตอบแทนระหว่างลา = 45 วัน / 45 วัน

- การลากิจส่วนตัว ลาได้ปีละไม่เกิน 10 วัน ได้ค่าตอบแทนปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน

- การลาพักผ่อน ลาได้ปีละ 10 วันทำการ ได้ค่าตอบแทนปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน

- การตรวจเลือก/เตรียมพล ให้ลาเพื่อรับราชการทหาร ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน

- การลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย์ ลาได้ไม่เกิน 120 วัน (ต้องเป็นพนักงานราชการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 120 วัน

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- การได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- ค่าเบี้ยประชุม

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- ค่าชดเชย โดย

- ทำงาน 4 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี จ่ายค่าตอบแทน 1 เดือน

- ทำงาน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จ่ายค่าตอบแทน 3 เดือน

- ทำงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี จ่ายค่าตอบแทน 6 เดือน

- เงินทดแทนกรณีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายเพราะเหตุปฏิบัติราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจาก...

แนวคิดปรัชญา : จ้างงานภายใต้สัญญาจ้าง

จ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจที่มีเหตุผลความจำเป็น ต้องใช้กำลังคนเพิ่มขึ้นหรือขาดแคลนกำลังคน หรือเป็นการจ้างเพื่อสนับสนุนงานเชิงนโยบายยุทธศาสตร์สำคัญที่มีผลกระทบสูงต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

จ้างระยะสั้น ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามภารกิจ

สรรหา : จากความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ อื่น ๆ

สัญญาจ้าง : ระยะเวลาการจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ / ผลผลิต

ซึ่งการประเมินจะดำเนินการประเมินจากการสรรหาและสัญญาจ้าง

ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบการประเมิน ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน (ปริมาณงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) + พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ( สมรรถนะตามที่ส่วนราชการกำหนด)

หมายเหตุ : พนักงานราชการประเภททั่วไป ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากเดิม 70 % ปรับใหม่เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 80 % สำหรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานปรับใหม่เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 %

สำหรับพนักงานราชการประเภทพิเศษ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากเดิม 80 % ปรับใหม่เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 90 % สำหรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานปรับใหม่เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 %

ประเด็นที่ 2 ระดับและช่วงคะแนนผลการประเมิน ปัจจุบันมี 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี พอใช้ แต่ปรับใหม่เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น = 95 - 100 ดีมาก = 85 - 94 ดี = 75 - 84 พอใช้ = 65 - 74 ต้องปรับปรุง = น้อยกว่า 65

ประเด็นที่ 3 การเลิกจ้าง ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครั้ง ต่ำกว่าระดับ ดี ปรับใหม่เป็นระดับดี 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น = 95 - 100 ดีมาก = 85 - 94 ดี = 75 - 84 พอใช้ = 65 - 74 ต้องปรับปรุง = น้อยกว่า 65

ประเด็นที่ 4 การต่อสัญญาจ้าง

ปัจจุบัน ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี ปรับใหม่ ต้อง

- ต้องมีกรอบอัตรากำลัง

- มีแผนงาน/โครงการที่จำเป็นต้องใช้พนักงานราชการ

- ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 ครั้ง ติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้าง ไม่ต่ำกว่าระดับ ดี

หมายเหตุ : สำหรับเงินค่าครองชีพนั้น ให้รอหนังสือจากกระทรวงการคลังแจ้งมาว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร...

1 เมษายน 2554 จะดำเนินการปรับค่าตอบแทน 5 % โดยส่วนราชการออกคำสั่งและมีบัญชีเงินตอบแทนแนบท้าย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือสั่งการแจ้งให้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง...

สิ่งที่ส่วนราชการจะต้องดำเนินการหลังจากที่ได้มาประชุมในวันนี้ คือ...

1. ให้ดูว่าการจัดคนลงถูกกลุ่มหรือไม่ เช่น กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

2. ให้ดูคุณสมบัติ เวลา และค่าตอบแทน

3. สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554

4. ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ให้ส่วนราชการปรับเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานราชการ 5 % โดยออกคำสั่ง + มีบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ทั้งนี้ ให้รอหนังสือซึ่งเป็นแนวทางจากทางสำนักงาน ก.พ. ก่อน จึงปฏิบัติต่อไป...

ประเด็นข้อคำถามที่ผู้เขียนได้ฝากให้แก่สำนักงาน ก.พ. มีดังนี้...

1. เรื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ควรให้ คพร.ทบทวนเรื่องเครื่องแบบปกติ โดยให้ออกระเบียบมาจาก คพร. เช่นเดียวกับเครื่องแบบชุดพิธีการเลย จะได้ไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ