การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

          ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ประกอบด้วย 2 ระบบคือ 1.ระบบการประกันคุณภาพภายในและ 2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
          กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.ในปี 2551  และในปี 2554 ได้เข้ารับการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยรับการประกันคุณภายในโดยต้นสังกัด ในวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2554

          การเข้ารับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  ต้องเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน 6  มาตรฐาน  27 ตัวบ่งชี้  ดังนี้
มาตรฐานที่ 1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนา           คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษา นอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง   
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

          สำหรับการประเมินในมาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี 7ตัวบ่งชี้  หัวหน้างานการศึกษาพื้นฐานเป็นผู้ดูแล  มีทีมงานรวบรวมหลักฐานและดูแลตัวบ่งชี้ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  อ.พงศกร  เลิศวนิชกาญจน์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  อ.ศิริรักษ์  ท่าสระ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อ.กิติคุณ  พานแก้ว และ อ.บุญตา  สังข์เงิน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ  อ.มันทิรา  ดีบุก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  อ.น้ำฝน  อรรถโสภา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  คุณภาพของพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและครูสอนเสริม  อ.รุ่งรวี  ธนะบุญ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  คุณภาพของผู้เรียน/ผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ  อ.เมตตา  ชิงช่วง

                                                                                      
          ทีมงานได้รวบรวมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก  ครู และบุคลากรทางการศึกษา อันได้แก่ พนักงานราชการ  ครู ศรช.  ครู ปวช.  ครูสอนเสริม 
          การประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัดครั้งนี้  มีอาจารย์ราณี  น้อยสกุล  เป็นผู้ประเมิน  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติและการพัฒนางาน  มีคำแนะนำ  ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารเพื่อความสมบูรณ์  การเพิ่มเติมแบบรายงานข้อมูล ดังนี้  
1.  การแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร  ควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายร่วมด้วย  
2.  เอกสารหลักสูตรรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ควรกำกับลำดับหมายเลขเอกสารไว้  
3.  หลักสูตรสถานศึกษาควรแสดงผลการวิเคราะห์ SWOT  เพื่อนำไปสู่การจัดการหลักสูตร การกำหนดรายวิชาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  
4.  การพัฒนาสื่อควรแต่งตั้งกรรมการบริหารและจัดการสื่อ  โดยมีบุคลากรของสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย  เป็นคณะกรรมการ  
5.  แบบสำรวจความต้องการสื่อ  แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้สื่อ  ให้ชี้แจงว่าเก็บข้อมูลเมื่อไร และให้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกระดับการศึกษา  ประถม ม.ต้น ม.ปลาย  เพื่อประโยชน์ในการอภิปรายผล   
6.  สื่อควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
7.  ครูควรมีแบบสำรวจข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน  การจัดกลุ่มการเรียน  การแก้ปัญหาการเรียน  
8.  ครูสอนเสริมนอกจากจะจัดทำแผนการสอนแล้วต้องจัดทำสรุปผลการสอนในแต่ละภาคเรียน  
9.  ครูผู้สอนเมื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตน หรือเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  ต้องรายงานผลการอบรมให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ  และจัดทำบันทึกการสอนว่าได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างไร  
10.  การแนะแนว แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน  ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ควรกำหนดเป็นแบบฟอร์มไว้เพื่อสะดวกในการจดบันทึก  และควรจดบันทึกเป็นนักศึกษารายบุคคล  
          จากข้อเสนอแนะข้างต้น  งานการศึกษาพื้นฐานจะได้ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจ  นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ  ชุมชน  สังคม  ต่อไป
                            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ^_^เพื่อนเรียนรู้^_^

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา#มาตรฐาน 2

หมายเลขบันทึก: 430292, เขียน: 08 Mar 2011 @ 23:27 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

ขอบคุณมากนะคะ ขอให้พี่เอมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนตลอดไป....พี่สาวคนเก่ง

ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา   คิดไม่ออกบอกพี่เอมนะคะ......

  ยังไม่เบื่อค่ะและจะสู้เพื่อมาตรฐาน 2 ต่อไป ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำต่างๆที่มอบให้ และขอให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆตลอดไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

   เป็นกำลังใจให้มาตรฐานที่ 2 ครับ

เขียนเมื่อ 

รายงานเปิดกลุ่มวิชาชีพระยะสั้น

วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔   เวลา ๙.๐๐ น.   กศน.ตำบลท่าวาสุกรีได้เปิดกิจกรรมทักษะอาชีพ วิชาชีพหลักสูตรรยะสั้น  ๒๐ ชั่วโมงวิชาการทำน้ำอบไทย และน้ำปรุง   ผู้เขียนได้เข้ากิจกรรมทักษะอาชีพ    กับตำบลท่าวาสุกรี  “การทำน้ำอบไทย – น้ำปรุง”  เป็นตำบลที่รับผิดชอบ  ให้ความรู้โดย คุณวิศรุต   ผ่องโชค  ซึ่งเป็นวิทยากร มีความรู้ ความชำนาญทางด้านนานาประดิษฐ์ และเคมีภัณฑ์ และทำเครื่องหอม  เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ทางทักษะอาชีพวันนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความหลากหลายทางอายุ  เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ กศน.ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลท่าวาสุกรีและเจ้าหน้าที่สารธารณสุข (อสม.)   กลุ่มเป้าหมายอื่น ก็อาจจะมีนักเรียนมาเรียนเนื่องจากโรงเรียนในภาคปกติได้ปิดภาคเรียน  และก็เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เช่น ตำบลหัวรอและตำบลประตูชัย ได้เรียนรู้เรื่องอาชีพ กับ  กศน.ตำบลท่าวาสุกรี  

                               ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน

          พ.อ.อ.สุวัฒน์  สรรพโกศล  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม  ผู้เขียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะจึงทำให้เราได้เรียนรู้การทำน้ำอบไทย และน้ำปรุง ด้วย ก็ยากพอสมควรเพราะมีขั้นตอนเยอะ ต้องทำค้างคืนไว้ เป็นงานละเอียดแต่ก็ไม่ยากมากนัก  สามารถหาซื้อวัสดุได้ตามเอกสารร้านค้าที่แจกพร้อมสูตรการทำ  ถ้าเราทำใช้รวมกลุ่มกันทำในชุมชนหรือในหมู่บ้าน เพราะมีขั้นตอนเยอะพอสมควรต้นทุนการทำก็จะไม่แพงมาก ที่สำคัญเราจะได้น้ำอบ-น้ำปรุงที่ไม่เจือสารเคมีและเป็นความภาคภูมิใจและสามารถนำไปจำหน่ายได้หรือจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนหรือในตำบลในอนาคตได้ถ้าจะจัดทำตลาดน้ำในอนาคต  ส่วนน้ำอบน้ำปรุงที่ทำวันนี้ยังไม้เสร็จต้องรอในวันรุ่งอีกวันค่ะเพราะต้องใช้เวลาในการอบหลายๆครั้งและต้องค้างคืนค่ะ

                               

                                       ภาพวัสดุใช้ทำน้ำอบไทย

ภาพการทำน้ำอบไทย

  

  

ขอขอบคุณหัวหน้าเอมอรมากนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้น้องตลอดมา น้องๆจะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อนำชัยชนะมาสู่กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะน้องๆจะสู้สู้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

                   

 กำลังใจ....คือพลัง ที่จะสู้ๆๆต่อไป   อากาศก็ร้อน ฝนก็ไม่ตก

เขียนเมื่อ 

รายงานการทำป้ายติดตั้งประวัติวัดกุฏีทอง

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ รายงานสืบเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสที่ ๒๕ ก.พ.๕๔

 น.ส.อัจฉรีญาธร  นพภวัชร์บวรภัค ครูประจำศูนย์การเรียน ต.ท่าวาสุกรี ได้ลงพื้นที่ประสานกับกรรมการ กศน.ตำบลและกรรมการชุมชนวัดกุฏีทอง ต.ท่าวาสุกรี เรื่องจัดทำป้ายประวัติวัดกุฎีทอง ขนาด ๓ ม.X ๓ม. ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำป้ายจาก กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยท่าน ผอ.พานิช  ศรีงาม และ อ.ศิริพรรณ ขำศรีบุศ  ได้ติดต่อช่างทำป้ายติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี จึงรายงานตามภาพค่ะ

    

 

รอยเท้าที่ยาวไกล
เมื่อมองกลับไป
บ่งบอกได้ในผลงาน
บางรอยอาจมีชำรุด
เพราะสะดุด จุดขวากหนาม
ฟันฝ่าจนรอยงาม
เก็บเป็นนิยามของความภูมิใจ...

ขอชื่นชมพี่สาวคนเก่งค่ะ(ลูกๆ เยอะน่ะเนี่ย)
คลิ๊กดูรูป

ด้วยความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ ที่จะทำงาน กศน.ให้มีคุณภาพต่อไป

จะเหนื่อยเพียงไหน เราพร้อมจะลุยด้วยกันค้า..

IP: xxx.183.226.13
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ห่วงใยสู่ต่อไปไม่ย่อท้อ

เขียนเมื่อ 

รายงานการร่วมประชุมกับศูนย์แพทย์ชุมชน

ประชาสัมพันธ์สายสามัญ ของ กศน.

กิจกรรม กศน.ตำบลท่าวาสุกรี วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา(วัดอินทาราม)

น.ส.อัจฉรีญาธร  นพวัชร์บวรภัค  ครู กศน.ตำบลท่าวาสุกรี ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ จนท.คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์และผู้นำชุมชน ๑๓ ชุมชนในตำบลท่าวาสุกรี ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  1. รับสมัคร นศ.การศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดรับสมัคร สายสามัญ ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔  (ถ้าสมัครที่ศูนย์การเรียนตำบล วันอังคาร - วันพฤหัสบดี)
  2. รับสมัครผู้สนใจเรียนกลุ่มทักษะอาชีพ วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สนใจสมัครเรียนได้ที่ ครู กศน.ตำบลท่าวาสุกรี
  3. กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน (ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)
  4. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
  5. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ

       จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมและแจ้งประธานชุมชน ทั้ง ๑๓ ชุมชนได้รับทราบและให้ประชาสัมพันธ์ไปยังแต่ละชุมชนให้ทราบกิจกรรมดังกล่าว และผู้สนใจสมัครเรียนสายสามัญให้มาสมัครได้ที่ศูนย์การเรียนตำบลท่าวาสุกรีดังกล่าวขอบคุณค่ะ

    

เป็นประเพณี วันขึ้นปีใหม่ของไทย คือวันสงกรานต์

อยู่แต่ในที่พักกลัวเปียก