คำว่า story line นำมาใช้ในภาษาไทยว่า เส้นเล่าเรือง เส้นดำเนินเรื่อง เส้นเรื่องราว เส้นดครงเรื่อง story line เป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่จะจัดเนื้อหาต่างๆในหลักสูตรมาบูรณาการกัน โดยใช้วิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนเรื่อง  ส่วนมากจะยึดเนื้อาหาวิชาสังคม