ชนธจักร  

เป้าหมายในการเข้าไปในชุมชน

1.   ต้องการให้พหุชนได้รับความสุข

2.   ต้องการให้พหุชนได้รับประโยชน์

3.   ต้องการช่วยให้สังคมหรือโลกนี้มีความสวยงามน่าอยู่