พระอานนท์เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรคือครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ใช่หรือไม่

(พรหมจรรย์ แปลว่า การประพฤติเพื่อทำให้ชีวิตสะอาด ประเสริฐ บริสุทธิ์และเป็นคนสิ้นสุดความเห็นแก่ตัว )

พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระอานท์ว่า

กัลยาณมิตรไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ แต่กัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์

แสดงว่าการเป็นเพื่อนที่ดีนั้นมันยิ่งใหญ่ เมื่อเรารู้สึกเป็นเพื่อนกันเราก็จะไม่ทำร้ายกัน

นอกจากไม่ทำร้ายกัน ไม่เบียดเบียนกัน ยังเกื้อกูลช่วยเหลือส่งเสริมให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองกันเต็มที่ ถ้าเห็นเพื่อนทำผิดต้องไม่เพิกเฉย ไม่ปล่อยปะละเลย ต้องเตือนต้องห้าม ส่งเสริมเกื้อกูลให้เพื่อนทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง

"นี่คือความเป็นเพื่อน"