การเลือกสื่อการสอนจะต้องพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการสอน