กลุ่มการพยาบาลรพ.สูงเนิน จัดอบรม"การบันทึกทางการพยาบาล"

kunrapee
จำมาตรฐานการบริการ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาลไม่ได้ และได้คัดลอกรายละเอียดมาเล่าสู่เพื่อนๆฟัง

พี่เล็ก'จำเนียร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.สูงเนิน ได้จัดอบรมประจำปีเรื่อง "การบันทึกทางการพยาบาล" ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การอบรมครั้งนี้ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง แบ่งเป็นครึ่งเช้า-บ่าย เป้าหมายคือพยาบาลทุกคน
"การบันทึกทางการพยาบาล" เป็นเรื่องง่ายที่จะเขียน แต่การเขียนให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นนั้นถือว่ายากพอสมควร

kunrapee มาอบรมเกือบไม่ทันท่านผู้อำนวยการ (พญ.นิลเนตร) กล่าวเปิดงาน คุณหมอเริ่มเกริ่นนำโดยดึงมาตรฐาน QA (มาตรฐานการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล) มาผนวกความคิดรวบยอดให้กับพวกเรา "การบันทึกทางการพยาบาล" อยู่ในมาตรฐานที่ ๕ ของหมวดที่ ๒ ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าการบันทึกต้องมีข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment), การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis), การวางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan), การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Progress Note), การประเมินผล (Evaluation) ที่สอดคล้องกันภาวะสุขภาพ/ปัญหา/ความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเชื่อมโยงแผนการดูแลรักษาของสหสาขาวิชาชีพ

  

คุณหมอเล่าถึงปัญหาของการบันทึกที่พบขณะเดินเยี่ยมสำรวจ (Leadership Walk Round) ส่วนใหญ่พยาบาลทำกิจกรรมพยาบาลแต่ไม่ค่อยบันทึก ซึ่งในแง่กฎหมายถือว่าไม่ได้ทำ ฉะนั้นควรเขียนทุกอย่างที่ทำและอย่าลืมประเมินผลทุกครั้งก่อนส่งเวร เวลาจะเขียน Nursing Progress Note คุณหมอบอกว่า ถ้าคิดอะไรไม่ออกให้นึกถึง Nursing Diagnosis-Intervention-Outcome แค่นี้ก็เขียนออกแล้ว

พี่เล็ก'จำเนียร หัวหน้ากลุ่มการฯ แจ้งว่าจะปรับใบประเมินสมรรถนะเป็นใบประเมินภาวะสุขภาพ (รายละเอียดส่วนใหญ่เหมือนเดิม)
- การสรุปปัญหาต้องครอบคลุมกาย-จิต-สังคม-จิตวิญญาณ
- นำปัญหาที่สรุปได้มาตั้งเป็นข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ซึ่งการเขียนต้องสอดคล้อง และเท่ากับหรือมากกว่าข้อวินิจฉัยของแพทย์ (ลงวันที่เริ่มและสิ้นสุดของปัญหา)
- การวางแผนการพยาบาล ต้องเพิ่มข้อมูลสนับสนุนเขียนให้ชัด (Subjective Data=ข้อมูลจากคำบอกเล่าของผู้ป่วย / Objective Data=ข้อมูลจากการสังเกต สิ่งที่ตรวจพบ ผลชันสูตรต่างๆ)
- การปฏิบัติการพยาบาล เขียนโดยใช้หลัก AIE (ที่ท่านผอก.บอกเราไว้)
- ปรับเพิ่ม D/C Plan ที่ใช้ได้กับผู้ป่วยทุกราย (ยกเว้นกลุ่มที่เราทำ Clinical Tracer)

  

ต่อด้วยพี่พร'ชไมพร หัวหน้างานห้องคลอด นำตัวอย่างการเขียนการปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Progress Note) มาให้พวกเราดูและช่วยกันเสนอความคิดเห็น พี่พรบอกว่าการเขียนมีหลายรูปแบบ ไม่มีผิดไม่มีถูก แต่ต้องการให้เราชาวสูงเนินเขียนไปในแนวทางเดียวกัน หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกเขียน "บันทึกทางการพยาบาล" มีหัวหน้างานช่วยเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม โดยนำ Chert ผู้ป่วยอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม และโรคติดเชื้อ มาให้พวกเราช่วยกันเขียนโดยเริ่มตั้งแต่ Assessment - Nursing Diagnosis - Nursing Care Plan - Nursing Progress Note - Evaluation และนำเสนอหน้าห้องกลุ่มละ ๕ นาที

พี่แป้น'หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพรพ. มาช่วยวิเคราะห์วิจารย์ประเด็นที่เราช่วยกันเขียนและนำเสนอ
- การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลต้องประกอบด้วยปัญหาและสาเหตุ, ควรเขียนปัญหาความเสี่ยงด้านคลินิกเป็นอันดับแรก ด้านจิดใจอันดับรอง (ส่วนใหญ่เราเริ่มด้วยไม่สุขสบายเนื่องจาก...)
- การเขียน Nursing Progress Note ในผู้ป่วยหนักต้องเขียนให้มองเห็นภาพ ทุกขั้นตอนตามความก้าวหน้าของผู้ป่วย ลงเวลาชัดเจน
- เน้นในใบ D/C Plan ต้องเขียนประเด็น "ข้อจำกัดของผู้ป่วย" (ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเยี่ยมบ้าน

 การอบรมครั้งนี้ เถียงกันไป เขียนไป สนุก เป็นกันเอง ไม่เครียด

แถมอิ่มอร่อยกับขนมจีน ๓ น้ำยาของมื้อกลางวัน

kunrapee จำมาตรฐานการบริการ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาลไม่ได้ และได้คัดลอกรายละเอียดมาเล่าสู่เพื่อนๆฟัง
หมวดที่ ๑ มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- มาตรฐานที่ ๑ การจัดองค์กรและบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- มาตรฐานที่ ๓ การจัดระบบงานและกระบวนการให้บริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- มาตรฐานที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หมวดที่ ๒ มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- มาตรฐานที่ ๑ การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- มาตรฐานที่ ๒ การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- มาตรฐานที่ ๔ การจัดการ การดูแลต่อเนื่อง
- มาตรฐานที่ ๕ การบันทึกและการรายงานผล
หมวดที่ ๓ มาตรฐานผลลัพธ์การบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery service standard)
- มาตรฐานที่ ๑ ความปลอดภัยจากความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทางการพยาบาลที่ป้องกันได้
- มาตรฐานที่ ๒ การบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ใช้บริการ
- มาตรฐานที่ ๓ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การรักษาพยาบาล
- มาตรฐานที่ ๔ ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการ
- มาตรฐานที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์

พี่เล็กบอกว่าจะเริ่มประเมินผลการเขียนบันทึกทางการพยาบาล

- Internal Auditation ทุก ๑ เดือน โดยหัวหน้างานและทีม ประเมินแบบไขว้งาน (๑-๒ Chart/คน/เดือน) เก็บข้อมูลรายคนรายหน่วยงาน

- External Auditation ทุก ๓ เดือน

 

 

การเขียน AIE เป็นเพียง Guide ที่บ่งบอกว่าการให้การพยาบาลในแต่ละอย่าง ต้องมีทั้งการ Assess ,Intervention และ Evaluation แต่บางครั้งการเขียนบันทึกทางการพยาบาลอาจไม่มี AIE แต่เมื่ออ่านบันทึกทางการพยาบาลแล้ว จะสามารถสื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าได้มีข้อมูลครบทั้งการ Assess ,Interventionและ Evaluation ก็นับว่าสมบูรณ์เช่นกัน ตัวอย่างเช่น
14.00 น. A: บ่นปวดแผลผ่าตัด pain score = 8
               I : ดูแลเปลี่ยน/จัดท่าที่สุขสบายให้โดยใช้หมอนหนุนรองขา cold compression
14.15 น. : Paracetamol (500 mg.) 2 tab. ๏
15.00 น. E : ยังบ่นปวดแผล pain score = 6 แต่บอกว่าอีกสักพักอาจดีขึ้น
จากตัวอย่างข้างบน ทำ ให้มองเห็นภาพชัดว่าอาการปวดของผู้ป่วยเป็นอย่างไรเมื่อเวลา 15.00 น. ถ้าเวรบ่ายมารับเวร และเข้าไปroundผูป่วย ก็จะได้รับข้อมูลต่ออีกว่าอาการปวดนั้นหายไปหรือปวดมากขึ้น เพื่อพิจารณาในการให้การพยาบาลต่อไปถ้าอาการปวดไม่ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปัน เล่าเรื่อง Sungnoen Hospital

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มการพยาบาล#การบันทึกทางการพยาบาล#รพ.สูงเนิน#AIE

หมายเลขบันทึก: 428743, เขียน: 27 Feb 2011 @ 21:13 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • การบันทึกทางการพยาบาล ยังเป็นปัญหาใหญ่ของที่ โรงบาลป้าแดงค่ะ
  • พรุ่งนี้ว่าจะลองเขียน nurse's note เป็นตัวอย่างให้น้องๆดู ไม่รู้จะตรงเป้าหมายรึป่าว
  • ดูที่ สูงเนิน ไปได้สวยงามแล้วละนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ

 

ปล.มาตรฐานไม่ได้มีไว้ให้จำนะคะ แค่เป็นแนวทางให้เราเท่านั้น อิอิอิ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ "ป้าแดง"

อบรมไปได้สวยค่ะ แต่ตอนเขียนนี่แหละค่ะไม่แน่ ๕๕

เห็นด้วยค่ะ "มาตรฐานไม่ได้มีไว้ให้จำ แค่เป็นแนวทางให้เราเท่านั้น"

walaiporn
IP: xxx.164.240.118
เขียนเมื่อ 

เราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าอบรมนะ  พยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลเป็นของคู่กัน เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้หรอก การเขียนบันทึกเวลาพูดเหมือนจะง่ายนะ แต่หน้างานบางทีก็มีปัญหาและอุปสรรค คงต้องใช้เวลาปรับปรุงนะ อาจต้องมีการปรับระบบงานกัน ด้วย อยากให้พยาบาลทุกๆคนของสูงเนินมีความตั้งใจ หมั่นฝึกฝนและปฏิบัติ แบบฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการบันทึกนะ ส่วนรูปแบบการบันทึกแบบ AIE นั้น ต้องการให้เราบันทึกให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ขอเน้นว่า ควรเขียนให้สั้นกระชับ ได้ใจความ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกมากเกินไป อย่าเขียนเป็นข้อวินิจฉัยการพยาบาลนะ  เพราะมันซ้ำซ้อนกับการวางแผนการพยาบาล เสียดายว่าการประชุมในวันนั้นให้เวลาน้อยไป ถ้าประชุมเต็มวันคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ นะดูเหมือนว่าเรายังตกลงกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ก็ไม่เป็นไร คงต้องอาศัยพี่ๆพยาบาลอาวุโสคอยช่วยบอกสอนอีกต่อหนึ่งก็ได้ คอยดูตอนประเมินผลการบันทึกแล้วค่อยมาปรับปรุงแก้ไขปัญหากันอีกรอบ ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะ หวังว่าอย่างนั้นแหละ

                     จากพยาบาลผู้ป่วยในและเป็นผู้ตรวจสอบเวชระเบียนค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ "อ้วน SN'Auditer" ที่แวะเข้ามาร่วม comment

พวกเรา..เหล่าพยาบาล.. จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเนาะ

ว่าแต่  พี่ๆพยาบาลอาวุโส นี่ใคร อะ..

รู้สึกว่า.. พวกเราก็เข้าใกล้คำๆนี้เข้าไปทุกทีแล้ว ๕๕๕

IP: xxx.206.177.188
เขียนเมื่อ 

ผู้นำดี ..มีชัยไปกว่าครึ่ง ..ให้กำลังใจนะจ๊ะ

maw
IP: xxx.26.129.100
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นพยาบาลที่ต้องใช้การบันทึก ในการทำงานทุกวัน แต่ยังคงคิดหาคำ หรือแนวทาง มาใช้ในการบันทึกอยู่ดี พอค้นมาพบข้อมูลดังกล่าว ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ "ผู้นำดี.. มีชัยไปกว่าครึ่ง.."

ดีใจจังค่ะที่บันทึกนี้มีประโยชน์กับคุณ "maw"

สุภาพร พัฒนศาสตร์
IP: xxx.108.217.44
เขียนเมื่อ 

kunrapee ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

สาว "ภา" คงไม่ต้องแนะนำแล้วหละ

ที่ประทาย work อยู่แล้ว