R2R 2

  Contact

  งานวิจัยของหมอสมสิทธิ์  

คุณหมอสมสิทธิ์มีประสบการณ์ในการรักษามาก   และเป็นที่รู้จักของคนไทยและต่างประเทศ     มีการใช้ยาตามมาตรฐานและมีการปรับตามปัจจัยของประเทศ     เมื่อไม่นานคุณหมอต้องไปทำหลักสูตรหรือมาตรฐานการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในกลุ่มที่ติดยาเสพติดที่พวกเราเคยดูแลประจำโดยมีการส่งมาจากโรงพยาบาลธัญรักษ์     บางครั้งผู้ป่วยก็มาเอง

หลังจากการประชุมที่ต่างประเทศ     WHOให้คุณหมอสมสิทธิ์มาเก็บข้อมูลย้อนหลังในการรักษาผู้ป่วยเอดส์ในกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อเอดส์และเป็นวัณโรคและไม่เป็นวัณโรค     เทียบระหว่างการใช้Nevirapine และ Efavirenz ซึ่งคุณหมอมีการใช้ NVR มากแต่อาจจะไม่มีการใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว     โครงการวิจัยเรื่อง   Retrospective  study  of  the comparison  of  advance  outcomes  of  Nevirapine  use  as  part  of  ART  among  IDUs  and  and  non-IDUs  living  with  HIV/AIDS  at  Bamrasnaradura  Infectious  Diseasea  Institute (2004-2005)(BIR-06-13)     งานวิจัยจะดูผลข้างเคียงและมีการรักษาผลข้างเคียงอย่างไร    มีการให้ยาต้านตัวเดิมต่อหรือไม่หลังเกิดผลข้างเคียง     ถ้ามีการเปลี่ยนยาเปลี่ยนเป็นตัวใด     และดู outcome ในแง่ผลCD4 level และ viral  load

ดิฉันก็เสียดายที่เราไม่ได้เก็บข้อมูลมาก่อนเพราะการเก็บโดยไม่วางแผนก่อนอาจจะไม่สมบูรณ์     อย่างไรก็ตามข้อมูลชุดนี้จะมีประโยชน์มหาศาลถ้าสรุปว่าสามารถใช้ได้และ WHOรับรอง     ราคาของยาที่ผู้ป่วยจะต้องจ่ายก็จะน้อยลงค่ะ     ดิฉันจะนำข้อมูลมาเสนอถ้ามีการเริ่มสรุปผลค่ะ

ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของR2Rหรือเปล่า?  เนื่องจากท่าน อาจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ต้องการ empowerเราโดยให้อาจารย์ พญ. ลัดดา  จาก มสช.มาช่วย ลปรร ค่ะ และขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Dr.Achara bamras

Post ID: 42865, Created: , Updated, 2012-02-11 15:33:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #r2r

Recent Posts 

Comments (1)

mom
IP: xxx.156.31.44
Written At 

คอยฟังข่าวและติดตามผลงานวิจัยนี้ด้วยนะคะ เผื่อต้องรวบรวมส่งเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลผลงานของคุณหมอสมสิทธ์ค่ะ