1.ขอประกาศใช้ แผนการเรียนใหม่ สัปดาห์ที่ 8-15

                   ดู แผนการเรียนใหม่ ดูที่นี่

                2.ชิ้นงานของวิชานี้ปรับลดจากงานวิจัย 5 บท

                   เหลือเค้าโครงการวิจัย 4 บท 

                   กรอบเค้าโครงการวิจัย 4 บท ดูที่นี่ 

                 3.การวิพากษ์เค้าโครงการวิจัย กำหนดเดิม คือ

                    เสาร์ที่ 23 กันยายน 2549 900-1600น.

                    โครงการและตารางการสัมมนา ดูที่นี่