กลยุทธ์ในการสร้าวภาพลักษณ์

สร้างได้ก็เปลี่ยนได้

กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ ควรดำเนินการดังนี้  

1.สร้างความรู้สึกให้ประชาชนยอมรับและเห็นด้วยอันจะเป็นผลให้โรงเรียนเป็นที่เชื่อถือ
2.ปรับปรุงโรงเรียนทั้งหมด ทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ
3.กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางและหลักชัยในการทำงาน
4.นำโรงเรียนให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น
5.สร้างโรงเรียนให้มีชื่อเสียง เช่น การส่งโรงเรียนเข้าประกวด การส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันความรู้และทักษะต่างๆ

6.เน้นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศ88ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างคนดีมีคุณภาพ