งานวิจัยของเกียรติศักดิ์ มุ่งศึกษาการเปิดรับสื่อและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ในเขต กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเอดส์จากสื่อต่างๆ ในขณะที่อยู่นอกสถานศึกษามากกว่าในสถานศึกษา อัตราส่วน 2 : 1
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเอดส์จากสื่อโทรทัศน์เมื่ออยู่นอกสถานศึกษามากที่สุด
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเอดส์จากสื่อโปสเตอร์เมื่ออยู่ในสถานศึกษาากที่สุด
สื่อที่นักศึกษาเห็นว่า น่าสนใจที่สุด คือ นิทรรศการ
นักศึกษา ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์ แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร เช่น นักศึกษาบางคนยังเข้าใจว่า เอดส์เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือ บางคนก็เข้าใจว่า การมีเพศสัมพันธ์ธรรมดาระหว่างชายหญิงมีโอกาสก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้ เป็นต้น

 

 

ผู้วิจัย เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก