งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการรับสื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ของหญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผลการวิจัย พบว่า
หญิงมีครรภ์ เปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากโทรทัศน์ และโปสเตอร์ตามลำดับ

 

ผู้วิจัย วินิดา ชวนางกูร (2538)