ผมป็นวิศวกรโยธาในบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งผมเองมีหน้าที่ในการบริหารด้านการก่อสร้าง ประสานงาน ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม แต่อันที่จริงแล้วหน้าที่หลักมักเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเป็นส่วนใหญ่เพราะงานส่วนมากเป็นการประสานงาน ดังนั้นนอกจากจะอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแล้วยังต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการผสมผสานองค์ความรู้ด้านต่างๆเหล่านี้มาปรับใช้ได้อย่างลงตัวก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

     บริษัทก่อสร้างแห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีพนักงานในระดับบริหารและวิศวกรขึ้นไป 10 คน ที่เหลือจะเป็นในระดับปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นในระดับโฟร์แมน หัวหน้าช่าง และคนงานก่อสร้าง  ซึ่งพนักงานในระดับปฏิบัติการจะมีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย  มักยึดกับประสบการณ์เดิม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร  และปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแนวปฏิบัติในการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ดังนั้นจะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้สามารถเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆได้  โดยอาจจะเริ่มต้นจากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนทรรศนะคติกัน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดสำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการ  และจากนั้นก็รวบรวมประสบการณ์ ทรรศนะและองค์ความรู้มารวบรวมเป็นเอกสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นต่อได้กว้างขึ้น  นอกจากนั้นควรจัดทำเอกสารอื่นๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร เช่นความรู้เรื่องมาตรฐานงานก่อสร้าง โดยอาจทำเป็นหนังสือหรือคู่มือเพื่อให้พนักงานในระดับปฏิบัติจะได้มีหลักปฏิบัติและแนวคิดเดียวกัน  จากนั้นก็นำการปฏิบัติมาพิจารณามือว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อจะได้ปรับให้เหมาะสมต่อไป  จะเห็นได้ว่าการจัดการองค์ความรู้จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อการทำงานด้วย