วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

           

            พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ระดับประถมศึกษา จำนวน  ๙  คน  มีนักศึกษามาพบกลุ่มจำนวน  ๗  คน      

            

             กิจกรรมการพบกลุ่ม

   

             แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  วิชา  บัญชีชาวบ้าน  ความหมาย ประโยชน์ หลักการ แนวคิด รูปแบบและวิธีการทำบัญชีชาวบ้าน วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผน การประยุกต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว

             ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการทำบัญชี  ร่วมกันวิเคราะห์  รายรับ - รายจ่าย และตัดสินใจในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

              การจัดทำโครงงาน  วันนี้นักศึกษาได้นำ ชิ้นงาน  การทำโครงงานส่งเพิ่ม

              เรื่องที่แจ้งให้นักศึกษาทราบ  การสอบปลายภาค  วันที่  ๑๒ , ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  สนามสอบ โรงเรียนอุทัย  สิ่งที่ต้องเตรียม  บัตรนักศึกษา / ดินสอ ๒ บี / ยางลบดินสอ / ปากกา และการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

 

ผลงาน ที่นักศึกษานำส่ง โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์

ดอกไม้ ทำจากถุงพลาสติก / หลอดกาแฟ

ขวดน้ำโพลาลิส

 

 

 

กระถางใส่ต้นไม้  จากลูกมะพร้าว

 

 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมค่ะ