เพศศึกษา สาระการเรียนรู้

เพศศึกษา
สาระที่   2      ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน   พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
เริ่ม สอนชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 1
เนื้อหาการสอน
ประถมศึกษาปีที่ 1
·         ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง
-  ร่างกาย
-  อารมณ์
-  ลักษณะนิสัย
ประถมศึกษาปีที่  2
·         พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
-  ความเป็นสุภาพบุรุษ
-  ความเป็นสุภาพสตรี
·         ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย
ประถมศึกษาปีที่ 3
·         พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (การแต่งกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพื่อน  การเสพสารเสพติด ฯลฯ)
·         วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ )
ประถมศึกษาปีที่ 4
·         พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
·         วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ
ประถมศึกษาปีที่ 5  
·         การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง
·         การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย
ประถมศึกษาปีที่ 6
·         พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
มัธยมศึกษาปีที่ 1   
·         การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ
-  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ
-  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ
-  การเบี่ยงเบนทางเพศ
·         ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
·         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
-  ครอบครัว              -  วัฒนธรรม
- เพื่อน                      -  สื่อ
·         ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
·         วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
·         ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ
·         การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
·         ปัญหาทางเพศ
·         แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ
มัธยมศึกษาปีที่ 3   
·         องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
-  อนามัยแม่และเด็ก
-  การวางแผนครอบครัว
·         ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
-  แอลกอฮอล์
-  สารเสพติด
-  บุหรี่
-  สภาพแวดล้อม
-  การติดเชื้อ
-  โรคที่เกิดจากภาวการณ์ตั้งครรภ์
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
·         อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต
·         ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น ๆ
·         แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว
-  ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
-  ทักษะการต่อรอง
-  ทักษะการปฏิเสธ
-  ทักษะการคิดวิเคราะห์
-  ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหา
 
อ้างอิงจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชายเนียบ

คำสำคัญ (Tags)#เพศศึกษา สาระการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 426563, เขียน: 16 Feb 2011 @ 18:11 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 21:22 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)