รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา  นายอนุชิต  อาจหาญ

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และเพื่อศึกษาความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขุนยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน   12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสังเกตความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้สูตร E1/E2 วิเคราะห์คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนด้วยค่าร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น และวิเคราะห์แบบสังเกตของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

                    1.  ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/86.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 11.17 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 25.42 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเท่ากับ 14.25 คิดเป็นร้อยละ 47.50 แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สูงขึ้นจริง

                    3.  นักเรียนมีความสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ

คำสำคัญ (Tags)#จำนวนนับ#การบวก#การลบ#คณิตสาสตร์#ชุดกิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 426137, เขียน: 14 Feb 2011 @ 17:57 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:19 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 52, อ่าน: คลิก


ความเห็น (52)

ปณิดา
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจน่าจะมีตัวอย่างชุดกิจกรรมค่ะ

ศรีแพร
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยน่าสนใจ  สามารถนำไปปะยุกต์ใช้กับนักเรียนได้

บรรณสรณ์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ขอชมเชยในความตั้งใจของคุณครูในการพัฒนาเด็กๆค่ะ

แหม่ม
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะ

พี่แอ๊ด
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีตัวอย่างชุดกิจกรรมให้ดูด้วยค่ะ

เปิ้ล
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจ ขอชมเชยในความตั้งใจของครูครับ

ศักดิ์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ขอชุดกิจกรรมเป็นตัวอย่างด้วยครับผม

พิชญาพา
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างแบทดสอบก่อน-หลังเรียนด้วยได้ไหมค่ะ

ปราณี
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ชุดกิจกรรมน่าสนใจ

ฟ้าใส
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

อยากได้ชุดกิจกรรมไว้ศึกษาจังเลย

แอ๊ว
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

มึตัวอย่างชุดกิจกรรมไหมคะเด็กหนูก็มีปัญหานี้เหมือนกัน

เหรียญ
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ชุดกิจกรรมมี 4 ชุดอยากศึกษาจังครับ

ประสงค์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ปัญหาเดียวกันน่าสนใจชุดกิจกรรมดังกล่าว

เอกโกวิทย์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะน่าสนใจมาก ๆๆๆๆ

สมพร
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างเครื่องมือจังจ้า

ณัฏฐ์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ประเสริฐ
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ชุดกิจกรรมเป็นประโยชน์กับผมมาก น่าสนจัย...

ผดุง
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณคราบที่ให้แนวคิด  ผลงานเยี่ยม.....

อิทธิพล
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ได้แนวคิดดี ดี อีกเยอะจากรายงาน ขอบคุณจริง ๆ

โสภี
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน    ชุดกิจกรรมน่าสนใจ

วรวุฒิ
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ฝากชุดกิจกรรมมาให้ด้วย  น่าสนใจ

มณีรัตน์
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่นำเสนอสิ่งดี ๆๆๆ

นิคม
IP: xxx.204.211.142
เขียนเมื่อ 

ชุดกิจกรรมน่าศึกษา น่าติดตาม

วาสนา
IP: xxx.204.24.252
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่ได้อ่าน

กาญจนา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจอยากได้ตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างค่ะ

อำไพ
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้แนวคิดอยากขอตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างได้ไหมค่ะ

ดำรง
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับขอชมเชยในความขยันของครู

โสภา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค๊าอยากขอตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างได้บ่ค้า

วิบูลย์
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับมีชุดฝึกเผยแพร่ไหมครับขอมั่งดิ

อนงค์พรรณ
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยน่สนใจใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ

ยุพา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างชุดกิจกรรมค่ะ

อรพิน
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

พี่เก่งจังขอชุดฝึกเป็นตัวอย่างหนูมั่งดิ

บุษบา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

เก่งมากน้องขอให้ตั้งใจพัฒนาเด็กตัวน้อยต่อไปเป็นกำลังใจครับ

ครูอ้อย
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจครับ

ณัฐกานต์
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยน่าสนใจสามารถใช้เป็นเป็นแนวได้

ศิราณี
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจมากค่ะ

จารุณี
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ครับ

ต้าครับ
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

พี่เก่งจังครับ

ครูณี
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะขอบคุณที่มาและเปลี่ยนประสบการณ์

เกษสุดา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

เก่งมากขอชุดกิจกรรมบ้างซิ

สุภาณี
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะ

ครูแต๋ว
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานน่าสนใจขอชมเชยในความขยันพัฒนาเด็กน้อยครับผม

ครูป้อม
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจมากมีชุดกิจกรรมเผยแพร่ไหมค่ะ

สายเพ็ญ
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานน่าสนใจอยากได้ตัวอย่างชุดฝึก

วัฒนา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานน่าสนใจขอชมเชยคุณครูค๋ะ

เกศริน
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

พี่ชายเก่งมากค่ะ ขอตัวอย่างแบบฝึกบ้างนะค่ะ

ป้าติ่ว
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ผลงานน่าสนใจมากครับ

นดา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานน่าสนใจค่ะ

จรีรัตน์
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ค่ะ

สุรีย์พร
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยนำไปเป็นแบบอย่างได้เลยขอชุดกิจกรรมบ้างสิครับ

กัลยา
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยน่าสนใจถ้ามีชุดกิจกรรมด้วยดีมาก

แนน
IP: xxx.53.139.57
เขียนเมื่อ 

ครูเก่งจังค่ะ