ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา  นายอนุชิต  อาจหาญ

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และเพื่อศึกษาความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขุนยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน   12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสังเกตความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้สูตร E1/E2 วิเคราะห์คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนด้วยค่าร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น และวิเคราะห์แบบสังเกตของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

                    1.  ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/86.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 11.17 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 25.42 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเท่ากับ 14.25 คิดเป็นร้อยละ 47.50 แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สูงขึ้นจริง

                    3.  นักเรียนมีความสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยรวมอยู่ในระดับมาก