• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ

  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ  

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา  นายอนุชิต  อาจหาญ

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และเพื่อศึกษาความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขุนยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน   12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสังเกตความสนใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้สูตร E1/E2 วิเคราะห์คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนด้วยค่าร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น และวิเคราะห์แบบสังเกตของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

                    1.  ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/86.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงว่าชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 11.17 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 25.42 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเท่ากับ 14.25 คิดเป็นร้อยละ 47.50 แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สูงขึ้นจริง

                    3.  นักเรียนมีความสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 426137
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 52
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ

ความเห็น (52)

ผลงานน่าสนใจน่าจะมีตัวอย่างชุดกิจกรรมค่ะ

งานวิจัยน่าสนใจ  สามารถนำไปปะยุกต์ใช้กับนักเรียนได้

ขอชมเชยในความตั้งใจของคุณครูในการพัฒนาเด็กๆค่ะ

ผลงานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะ

น่าจะมีตัวอย่างชุดกิจกรรมให้ดูด้วยค่ะ

ผลงานน่าสนใจ ขอชมเชยในความตั้งใจของครูครับ

ขอชุดกิจกรรมเป็นตัวอย่างด้วยครับผม

ขอตัวอย่างแบทดสอบก่อน-หลังเรียนด้วยได้ไหมค่ะ

ชุดกิจกรรมน่าสนใจ

อยากได้ชุดกิจกรรมไว้ศึกษาจังเลย

มึตัวอย่างชุดกิจกรรมไหมคะเด็กหนูก็มีปัญหานี้เหมือนกัน

ชุดกิจกรรมมี 4 ชุดอยากศึกษาจังครับ

ปัญหาเดียวกันน่าสนใจชุดกิจกรรมดังกล่าว

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะน่าสนใจมาก ๆๆๆๆ

อยากได้ตัวอย่างเครื่องมือจังจ้า

ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ชุดกิจกรรมเป็นประโยชน์กับผมมาก น่าสนจัย...

ขอขอบพระคุณคราบที่ให้แนวคิด  ผลงานเยี่ยม.....

ได้แนวคิดดี ดี อีกเยอะจากรายงาน ขอบคุณจริง ๆ

ขอบคุณค่ะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน    ชุดกิจกรรมน่าสนใจ

ฝากชุดกิจกรรมมาให้ด้วย  น่าสนใจ

ขอบคุณค่ะ ที่นำเสนอสิ่งดี ๆๆๆ

ชุดกิจกรรมน่าศึกษา น่าติดตาม

ขอบคุณมากที่ได้อ่าน

ผลงานน่าสนใจอยากได้ตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างค่ะ

ขอบคุณที่ให้แนวคิดอยากขอตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างได้ไหมค่ะ

น่าสนใจมากครับขอชมเชยในความขยันของครู

น่าสนใจมากค๊าอยากขอตัวอย่างชุดกิจกรรมบ้างได้บ่ค้า

น่าสนใจครับมีชุดฝึกเผยแพร่ไหมครับขอมั่งดิ

งานวิจัยน่สนใจใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ

อยากได้ตัวอย่างชุดกิจกรรมค่ะ

พี่เก่งจังขอชุดฝึกเป็นตัวอย่างหนูมั่งดิ

เก่งมากน้องขอให้ตั้งใจพัฒนาเด็กตัวน้อยต่อไปเป็นกำลังใจครับ

ผลงานน่าสนใจครับ

งานวิจัยน่าสนใจสามารถใช้เป็นเป็นแนวได้

ผลงานน่าสนใจมากค่ะ

งานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ครับ

พี่เก่งจังครับ

ผลงานน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะขอบคุณที่มาและเปลี่ยนประสบการณ์

เก่งมากขอชุดกิจกรรมบ้างซิ

งานวิจัยน่าสนใจนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะ

งานน่าสนใจขอชมเชยในความขยันพัฒนาเด็กน้อยครับผม

ผลงานน่าสนใจมากมีชุดกิจกรรมเผยแพร่ไหมค่ะ

งานน่าสนใจอยากได้ตัวอย่างชุดฝึก

งานน่าสนใจขอชมเชยคุณครูค๋ะ

พี่ชายเก่งมากค่ะ ขอตัวอย่างแบบฝึกบ้างนะค่ะ

ผลงานน่าสนใจมากครับ

งานน่าสนใจค่ะ

ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ค่ะ

งานวิจัยนำไปเป็นแบบอย่างได้เลยขอชุดกิจกรรมบ้างสิครับ

งานวิจัยน่าสนใจถ้ามีชุดกิจกรรมด้วยดีมาก

ครูเก่งจังค่ะ