รู้เรียนเพื่อเรียนรู้

เด็กดี
ถ้าเด็กได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ของเด็กก็จาหลากหลายและลุ่มลึก

 http://gotoknow.org/file/adekdee/02.jpg

จากคำกล่าวของ  Mike  Deineka  กล่าวไว้ว่า

             Learning  should  be  fun  and  exciting

                 (บทเรียนควรสนุกและทำให้ตื่นเต้นด้วย)

 

          เล่น  เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็ก  เพราะเด็กเรียนรู้จากการเล่น  เรื่องราวของการเล่น  ครูต้องจัดสร้างเป็นเรื่องบูรณษการร่วมกันรายกลุ่มวิชา

         การสอนด้วยวิธีการเล่นครูต้องคิดเรื่องที่จะสอน  สถานการณ์  ควรสอนเรื่องราวเชื่อมโยงกับชีวิตแห่งความเป็นจริงของเด็ก  ของชุมชน  ของสังคมที่เด็กรู้เห็น  จะสร้างความติ่นเต้นต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก  แต่ทั้งนี้ครูจะต้องนำเรื่องราวเหล่านั้น  เชื่อมโยงสู่สากล  กล่าวคือ  เรัยนรู้จากภูมิปัญญาถิ่นแล้ว  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราวิชาการด้วย  เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง  ต้องเน้นย้ำให้เด็กเห็นว่า  "คนบ้านเราคิดอย่างนี้  เพื่อนบ้านก็คิดเหมือนหรือคล้าย ๆ กัน"

         ถ้าเด็ก ๆ ได้ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ก็จะหลากหลายและลุ่มลึก  เพราะเด็ก ๆ ได้บ่มเพาะกระบวนการเรียนรู้ไว้อย่างเต็มเปี่ยมจะสามารถเรียนรู้และค้นหาสรรพวิชาการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย  พูดง่าย ๆ คือ  เด็กสามารถเป็นครูของตัวเองได้   ดิฉันเชื่อว่าผู้ที่เรียนรู้จนกระทั่งสามารถเป็นครูของตนเองนั้น  จะเป็นสุดยอดของการเรียนรู้

        แล้วครูจะสอนอย่างไรจึงจะให้เด็กเกิดการเรียนรู้จนเป็นครูของตนเองได้  นี่คือ  สิ่งที่ครูต้องคิด

   

จากครูเด็กน้อยถึงคุณครูทุกคน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 42560, เขียน: 04 Aug 2006 @ 16:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)