งานวิจัย


งานวิจัย ที่สนใจ

       เนื่องจาก วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมานั้นทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มี การจัดการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2:ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นเพื่อเป็นการพลักดันเพื่อก้าวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

      ซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยมากมาย และได้มีการแจกเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ภายในเอกสารนั้นจะทำการรวบรวมงานวิจัยไว้มากมาย ดิฉันได้ลองอ่านดูแล้ว เกิดสนใจ งานวิจัยนึงมากๆ ซึ่งเป็นงานวิจัยของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเรียนรู้ ดิฉันจะลองสรุปย่อๆ ให้ฟังละกันนะคะ

การผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทุเรียนหลงลับแล

       สุภาภรณ์ จับจ่าย,กิตติศักดิ์ เกิดโต,เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  •  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุเรียนหลงลับแล

เครื่องมือที่ใช้

  1. สื่อวิดีทัศน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทวีซีดี เรื่องภูมิปัญญาท้อวถิ่นทุเรียนหลงลับแล
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 25 ข้อ
  3. กิจกรรมประจำหน่วยการเรียนจำนวน 5 หน่วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูลคื ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  4. แบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้างวิเคราะห์ข็อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

  • สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในการ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทุเรียนหลงลับแลมีประสิทธิภาพ 80.6/82.8 วึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คื 80/80
  • สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ พบว่าผู้เรียนให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้และกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้
  • สื่อช่วยย่นระยะเวลาการนำเสนอเนื้อหาที่มีข้อจำกัดด้านเวลาสถานที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง  หนังสือ Abstract การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ

 

 

คำสำคัญ (Tags): #นเรศวรวิจัย
หมายเลขบันทึก: 42553เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2006 15:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 14:27 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี