งานนเรศวรวิจัย ครังที่2

                                   สรุปการฟังบรรยาย โครงการคลินิกเทคโนโลยี
                                                    29     กรกฎาคม  2549
                                 เรื่อง  สมุนไพรกวาวเครือสู่ชุมชนจังหวัดพะเยา
                                             ผู้วิจัย  อ.สิทธิศักดิ์    ปิ่นมงคลกุล     
         สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา         
หลักการและเหตุผล                
1.  ฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยทอง
      
2.  ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตในสัตว์เศรษฐกิจ
      
3.  คุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง
      
4.  ผลิตภัณฑ์บำรุงความงาม
วัตถุประสงค์        
1. เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือขาว
สถานการณ์กวาวเครือขาวในปัจจุบันและทิศทางของกวาวเครือขาวในแง่มุมต่าง แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม        
2.  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์สมุนไพรกวาวเครือขาวแก่ผู้เข้ารับการอบรมใน
     
3.  เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือขาว สู่การแปรรูปจากวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป           
4.    การสร้างเครือข่ายบุคลากรผู้สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือขาว
 
กลุ่มเป้าหมาย         
1.   เกษตรกร  กลุ่มแม่บ้าน  ประชาชนทั่วไป      จำนวน 120  คน        
2.  วิสาหกิจชุมชน
OTOP จำนวน 20 คน        
3.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข  หมอเมือง จำนวน
20 คน  
พื้นที่ดำเนินการ        
1.  อบต. แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
19 มีนาคม 2548        
2.  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  
2 เมษายน 2548        
3. 
 เทศบาลตำบล  งิม อ.ปง จ.พะเยา 23 เมษายน 2548        
4. 
อบต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 14 พฤษภาคม  2548
  เนื้อหาในการอบรมโดยสังเขป                        
-  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกวาวเครือขาว
                       
-  งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกวาวเครือ
                       
-  ความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรกวาวเครือ
                       
-  การนำกวาวเครือมาใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ
                       
-  การนำกวาวเครือมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ
                       
-  การพัฒนากวาวเครือเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ในท้องถิ่น
 
ผลการติดตามการดำเนินงาน
          ผู้เข้าอบรมมากกว่า 80 % มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกวาวเครือมากขึ้น
          ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นมากกว่า 50 %
          ผู้เข้าอบรมได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนและครอบครัว มากกว่า 50%
          ผู้เข้าอบรมมากกว่า 50% ได้เพาะขยายกล้ากวาวเครือ
          มีหมอเมืองได้ใช้กวาวเครือผสมสมุนไพรแปรรูปให้คนในชุมชน
          มีการทำเป็นผลิตภัณฑ์น้อย
          มีการนำกวาวเครือไปใช้ในไก่ชน และสุกร และคุมกำเนิดสัตว์    
สรุปผลการดำเนินงาน
          ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ความสนใจ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำสมุนไพรกวาวเครือไปใช้อย่างถูกต้องมากขึ้น
          สุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้น
          มีการนำกวาวเครือไปใช้ในการคุมกำเนิดสัตว์
          มีการนำกวาวเครือไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
          เพาะขยายพันธุ์กวาวเครือไว้ภายในบริเวณบ้าน
          สร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้ในสมุนไพรกวาวเครือเพิ่มขึ้น  
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหา
          ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          ปัญหาเกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร   
          ปัญหาในการส่งเสริมทางการตลาด       
ข้อเสนอแนะ
          ควรส่งเสริมการใช้สมุนไพรของจังหวัดพะเยาให้มากขึ้นเนื่องจากมีทรัพยากรอยู่มากแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพรัตน์ นาคจรุงความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#เก็บมาฝาก

หมายเลขบันทึก

42548

เขียน

04 Aug 2006 @ 15:37
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 00:29
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก