หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว

ขอเชิญทุกท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ใครมีความรู้มาบอก