• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

1.1 กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์

1.2  ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและพัฒนาสังคม

1.3  ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว

1.4 ทักษะทางสังคม

1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ

2.2  การพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมของการเรียนรู้ /สังคมแห่งความเรียนรู้

3.1 การบริการจ้ดการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้

3.3 การสร้างและการจัดการการเรียนรู้ในทุกระดับในทุกมิติของสังคม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 42384
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ดีมาก ยอดเยี่ยมครับ
พี่จุ๋มคะหนูเห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาของไทยที่พี่นำมาให้ความรู้นะคะหวังว่าจะได้รับความรู้ดีๆจากพี่อีกค่ะ