<เล่าสู่กันฟัง>ร่วมรับการประเมินภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอพล

ครูนอกระบบ
คุณภาพสถานศึกษา

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยนายเรืองเดช  เงินเรืองนิรันดร์  ผอ.กศน.อำเภอพล ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2554  ด้วยความยินดียิ่ง
        คณะกรรมการประกอบด้วย
        1.อาจารย์มาลินี  สุนทรศร        ประธาน (หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ)
        2.ผอ.บุญส่ง  ทองเชื่อม           ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
        3.ผอ.ไพฑูรย์  งอสอน             ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง
        4.ผอ.ประยุทธ์ ใต้ชัยภูมิ           ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า
        5.อาจารย์ไพลิน  ประสาทกูล    ครู คศ.3 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นแนะนำบุคลากร กศน.อำเภอพล

 

         แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอพล  ประกอบด้วย
         1.นายอุทัย  ขุนแก้ว            นายก อบต.เมืองพล  
         2.นายผอง  เกตุพิบูลย์         ครูชาวบ้าน (สวนเกษตรจันทรา)             
         3.นายประภาส  บุสำโรง       ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.โสกนกเต็น
         4.นายประเสริฐ์  เลิกนอก      ประธานสภา  อบต.โนนข่า
         5.นายสมัย  มะธิปิไข           อดีตกำนันตำบลหนองแวงนางเบ้า

  นำเสนอ PPT ผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอพล
นางนันทนา  อักษรวิทย์ ครู กศน.เมืองพล(เทศบาลเมืองเมืองพล)ประธานแนะนำคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษามาตราฐานที่ 1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
อาจารย์มาลินี  สุนทรศร  หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ

มาตราฐานที่ 2  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ผอ.ไพฑูรย์  งอสอน  ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้องมาตราฐานที่ 3 การศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
อาจารย์ไพลิน ประสาทกูลมาตารฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
และมาตารฐานที่ 6  การทำงานร่วมกับภาคเครื่อข่าย
ผอ.ประยุทธ์  ใต้ชัยภูมิ  ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า

มาตราฐานที่ 5  การบริหารจัดการ
ผอ.บุญส่ง  ทองเชื่อม  ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นอาจารย์เชี่ยวชาญ ชมะรัตน์ (ภาคีเครือข่าย)

นายอุทัย  ขุนแก้ว  นายก อบต.เมืองพล และนายผอง เกตุพิบูลย์ ครูชาวบ้านผู้รับผิดชอบมาตราฐานที่  1
นายเกียรติพงษ์ สุขเพีย  พนักงานราชการ
นางแก้ว  จันทาศรี ครู กศน.ตำบลหนองมะเขือผู้รับผิดชอบมาตราฐานที่ 2
นางนิตยา  วิชัยเนาว์  พนักงานราชการ
นางพิศมัย  คำแก้ว  ครู กศน.ตำบลเมืองพล , นางสุมาลี  ศรีจันทร์ ครู กศน.ตำบลเก่างิ้ว
นางพิมพา  วงษาจารย์ ครู กศน.ตำบลหัวทุ่งและน.ส.เยาวลักษณ์ อ่อนนาง เจ้าหน้าที่ฯผู้รับผิดชอบมาตราฐานที่ 3
นายทัศพล  ผิวละมัย  พนักงานราชการ
นายไพสิฐ  แสนแก้ว ครู กศน.ตำบลโคกสง่า
น.ส.ยุเนียน เย็นเสนาะ ครู กศน.ตำบลหนองแวงนางเบ้า
นางนันทนา  อักษรวิทย์  ครู กศน.เมืองพล(เทศบาลเมืองเมืองพล)
น.ส.ริญญารัศมิ์ พิมพ์ศร  ครู กศน.ตำบลโนนข่า(บ้านบ่อตะครอง)ผู้รับผิดชอบมาตราฐานที่ 5
นางสุกัญญา คนล่ำ  พนักงานราชการ
น.ส.พนิดา  โคตา  ครู กศน.ตำบลลอมคอม
นางศิริวรรณ  แสนสูงเนิน ครู กศน.ตำบลโจดหนองแก

ผู้รับผิดชอบมาตราฐานที่ 4
นายทีระไกร  พลธิรักษา ครู กศน.ตำบลโสกนกเต็น
นางสุจิตตา  โพธิ์ศรี  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯผู้รับผิดชอบมาตราฐานที่ 6
ภาคีเครือข่าย
นายอุดม  พรมมันทา  ครู กศน.ตำบลหนองแวงโสกพระ
นายจีรยุส  สิทธิเดช  ครู กศน.ตำบลโนนข่า
นายสมบูรณ์  บุญแย้ม  ครู กศน.ตำบลเพ็กใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุข

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 423651, เขียน: 02 Feb 2011 @ 11:15 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 05:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)