JJ2011V02_01 วันดีมีปัญญาปฏิบัติ นัดมาทำแผนพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัญญาปฏิบัติ

 วันดีของเราอีกวัน วันอังคารสีชมพู เชิดชูไว้คู่แดนไทย ก้าวไกลไปกับวันตรุษของชาวจีน ในปีเถาะ


 เห็นภาพรถบันทึกอ้อย ขณะเดินทางไป ทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา หรือ Improvement Plan ของทีมงาน ราชภัฏ อีสานใต้ แล้วสะท้อนใจ

 หากเราบันทึกปัญญาให้เพียบ เรียนรู้จากการถอดบทเรียน เพียรนำ ประสบการณ์มาช่วยกันพัฒนา ตน ฅน งาน องค์กร สังคม และ ประเทศชาติ

 พระสยามเทวาธิราช คงจะปกป้องรักษาให้ประเทศเรา แข็งแรง แข็งแกร่ง เป็นสังคมอุดมปัญญา ไม่ใช่สังคมอุดมปัญหา

 ร่วมกันนำพาให้ประเทศไทย ก้าวไกล กว่าอีกหลายๆประเทศ ที่มีพื้นที่เล็กๆเท่าเกาะหมาก แต่ในเวทีโลก อยู่อันดับต้นๆ

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)