ใบสมัคร

ใบสมัครเดินวิ่งกาชาดราชบุรี ปี 2554

ใบสมัคร  

 

ชื่อผู้สมัคร ............................................. นามสกุล ..................................

วัน/เดือน/ปี เกิด ..................................  อายุ ........................................

สังกัดทีม/ชมรม/โรงเรียน................................................อื่น ๆ.............

ที่อยู่..................................................................

รหัสไปรษณีย์ ..............  โทรศัพท์ ............................มือถือ......................

 

                ข้าพเจ้าขอสมัคร เข้าร่วม เดิน - วิ่ง  กาชาดเที่ยวราชบุรี    ปี  2554

 

ประเภท  9.1  กิโลเมตร

                    กลุ่มอายุ   (ชาย)                                      กลุ่มอายุ    (หญิง)

              c    อายุไม่เกิน 15  ปี                         c    อายุไม่เกิน  15  ปี

              c    16 - 29   ปี                                c    16 – 29  ปี

              c    30 - 39   ปี                                c    30 - 39   ปี

              c   40 – 49   ปี                                 c    40– 49   ปี

              c   50 –  59   ปี                                c    50 ปีขึ้นไป       

              c   60 ปีขึ้นไป                                          

 

                                                ลงชื่อ..................................ผู้สมัคร

                                                         วันที่.......เดือน...............พ.ศ.............

 

สมัครได้ที่      1. สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี  สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี  อ.เมือง  

                        จ.ราชบุรี  โทร/แฟกซ์  032-321970

                    2. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี  สนามกีฬาจังหวัด

                       ราชบุรี        อำเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี  โทร. 032-321870  

                       แฟกซ์  032-321917

สนับสนุนโดย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งกาชาดเที่ยวราชบุรี 2554 วันที่ 26 ก.พ.54 เวลา 6.00น. ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีความเห็น (0)