ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481

ในมาตรา 5 "ถ้าจะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับให้ใช้กฎหมายนั้นเพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศสยาม"

นักกฎหมายมักจะสับสนเรื่องความสงบเรียบร้อยฯ ตามมาตรา 5 กฎหมายขัดกัน กับ ความสงยเรียบร้อยฯ ในกฎหมายอื่น ๆ เช่นกฎหมายอาญา กฎหมายภาษีอากร

ในเรื่องหลักเกณฑ์การเลือกใช้กฎหมาย ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่งใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีองค์ประกอบต่างชาติ เป็นไปได้ 2 กรณีกล่าวคือ นิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชน และเอกชน กับนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ ภายใต้กฎหมายเอกชน

ส่วนกฎหมายอาญา และกฎหมายภาษีอากรนั้นเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐ ตามกฎหมายมหาชน ดังนั้น กฎหมายมหาชนซึ่งบังคับใช้ภายในดินแดนของรัฐ จึงเป็นกฎหมายพึงบังคับใช้ทันที มาตรการของความสงบเรียบร้อยฯ ตามกฎหมายหมายมหาชน จึงแตกต่างกับความสงบเรียบร้อยฯ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481