ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  จัดวงเรียนรู้คุณเอื้ออำเภอซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปากพนังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้การสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกการทำงานของคุณอำนวย และคุณกิจในพื้นที่และการจัดกิจกรรมในพื้นที่  โดย นางเกษร  ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และข้อคิดคุณเอื้ออำเภอในการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

คุณเอื้ออำเภอ