การนำพุทธเศรษฐศาสตร์มาใช้ในเศรษฐกิจพอเพียง

ได้ปัญญา  ได้บุญ  จากการเป็นลูกศิษย์อาจารย์อภิชัย  พันธเสน               

               พุทธเศรษฐศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุซึ่งศาสนติสุขจากการมีชีวิตอยู่ในโลกของวัตถุภายใต้เงื่อนไขของการมีทรัพยากรจำกัด (อภิชัย พันธเสนและคณะ,2549)    

             จากความหมายดังกล่าวท่านอาจารย์อภิชัยได้เน้นว่า ทั้งพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับความสุข  เป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงิน หรือ ไม่ใช่ความสุขจากการบริโภควัตถุ เป็นความสุขทางจิต จิตที่พัฒนาแล้วและปราศจากสิ่งเศร้าหมองมารบกวน และจิตที่สงบก็จะเกิด ปัญญา เป็นปัญญาที่ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสุข                 

                เมื่อไม่มีปัญญา หรือมีน้อย ก็จะไม่รู้เท่าทันกลโกงการตลาดของทุนนิยมและยึดติดอยู่กับบริโภคนิยม แล้วหาแสวงหาไม่สิ้นสุดจนกลายเป็นความทุกข์                

                แต่ถ้าเรามีปัญญา  ก็จะมีความสุข สามารถพินิจพิเคราะห์ ได้ว่า  พอเพียง สำหรับตนนั้นเป็นอย่างไร                

                นั่นคือ จะตอบคำถามกับตัวเองได้ว่า จะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตแค่ไหน ที่จะไม่เบียดเบียนตน ผู้อื่น และชุมชน                 

                  เศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของปัญญาที่มองความสุขทางจิตมากกว่าความสุขทางวัตถุหรือความสุขจากการมีเงินมาก ๆ เพราะทุกวันนี้ คนบางคนที่มีความเงินมาก ๆ ก็กำลังเป็นทุกข์หนักอยู่เหมือนกัน                        

 --------------อภิชัย พันธเสนและคณะ.พุทธเศรษฐศาสตร์.กรุงเทพฯ: ดอกหญ้าวิชาการ,2549