วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้แบบทางไกล  การเรียนรู้แบบชั้นเรียน  และการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ทั้งหมดเรียกว่า วิธีเรียน กศน.
          วิธีเรียน กศน. ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา จะเน้นการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม  ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครูเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุปร่วมกัน

          นอกจากการเรียนรู้จากการพบกลุ่มแล้ว  ยังได้เติมเต็มความรู้  โดยการสอนเสริมในวิชาบังคับ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ จากวิทยากรผู้ชำนาญการ  (ครูผู้สอนการศึกษาในระบบ/ผู้ชำนาญการเฉพาะ)

    

          นอกจากการเรียนเสริมแล้ว  ยังได้เติมเต็มความรู้ โดยการเรียนรู้จากสื่อ ประเภทดีวีดีของบริษัทต่าง ๆ  สื่อที่กำลังมาแรงอีกหนึ่งสื่อ  คือ  รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา Student channel  ติวเข้มเติมเต็มความรู้  ของสำนักงาน กศน. ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐– ๑๒.๐๐น. และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  เป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบได้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น  ซึ่งจะเชิญวิทยากรจากสถาบันชื่อดังมาให้ความรู้
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดทำสำเนารายการ student channel  และให้นักศึกษาได้รับชมรายการเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://tutor.mitech.co.th/  ดูรายการย้อนหลังที่  http://www.etvthai.tv/  หรือสอบถามที่ กศน.ตำบล :  แหล่งเรียนรู้ชุมชน
 
การเรียนรู้ วิธีเรียน กศน. มีวิธีการเรียนอื่น ๆ อีกดังนี้ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนกำหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากภูมิปัญญา ผู้รู้ และสื่อต่าง ๆ
การเรียนรู้แบบทางไกล เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนและครูจะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ หรือถ้ามีความจำเป็นอาจพบกันเป็นครั้งคราว
การเรียนรู้แบบชั้นเรียน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดรายวิชา เวลาเรียนและสถานที่ ที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลามาเข้าชั้นเรียน

มาทดสอบสมอง  ทดลองปัญญา  กับวิชาสังคมศึกษา (อาจารย์ปิง)

๑.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของปัญหาสังคม

     ก.  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่

     ข.  คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบ

     ค.  เป็นสิ่งที่สามารถร่วมกันแก้ไขได้

     ง.  คนในสังคมรับรู้และต้องการแก้ไข

๒.  หน้าที่ใดที่สถาบันทางสังคมอื่นทำแทนสถาบันครอบครัวไม่ได้

      ก.  เสียภาษีให้รัฐ

      ข.  ผลิตสมาชิกใหม่

      ค.  ให้ความอบอุ่นแก่สมาชิก

      ง.  คุ้มกันภัยให้แก่สมาชิก

๓.  ระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีมีความแตกต่างกันในเรื่องใด

      ก.  ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

      ข.  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

      ค.  ที่มาของฝ่ายบริหาร

      ง.  ที่มาของฝ่ายตุลาการ

๔.  การปกครองแบบประชาธิปไตยย่อมดีกว่าการปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือกลุ่มคน เพราะเหตุใด

      ก.  รัฐบาลมีเสถียรภาพ

      ข.  บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ค.  เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่

      ง.  สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว

๕.  ข้อใดเป็นโทษทางอาญา

      ก.  กักกัน

      ข.  ริบทรัพย์สิน

      ค.  เรียกประกันทัณฑ์บน

      ง.  ห้ามเข้าเขตกำหนด

๖.  ข้อใดเป็นคำสอนที่ทุกศาสนามีความสอดคล้องกัน

      ก.  การมีศรัทธา

      ข.  การประกอบพิธีกรรม

      ค.  การบูชาปูชนียบุคคล

      ง.  การมีความรักความเมตตา

๗.  หลักธรรมในข้อใดของศีล ๕  ในศาสนาพุทธ  ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากที่สุด

      ก.  การไม่ลักขโมย

      ข.  การไม่ล่วงประเวณี

      ค.  การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียน

      ง.  การไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ

๘.  มาตรการใดใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว

     ก.  ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

     ข.  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย

     ค.  ลดรายจ่ายในการลงทุน

     ง.  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

๙.  ข้อใดมิใช่ผลกระทบต่อโลกและการดำรงชีวิตของมนุษย์จากปรากฏการณ์เอลนิโญ

     ก.  ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย

     ข.  ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม

     ค.  ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

     ง.  ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น

๑๐.  วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย คือข้อใด

       ก.  การขุดบ่อน้ำขนาดเล็กตามไร่นาเพิ่มมากขึ้น

       ข.  การสร้างเขื่อนเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

       ค.  การรักษาป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

       ง.  การนำน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นมาใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

๑๑.  ข้อใดไม่ใช่แหล่งพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมัน

       ก.  ถ่านหิน

       ข.  ก๊าซชีวภาพ

       ค.  ก๊าซโซฮอลล์

       ง.  พลังงานแสงอาทิตย์

๑๒.  อารยธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่ออารยธรรมของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดในข้อใด

       ก.  การปกครองและศาสนา

       ข.  การปกครองและเศรษฐกิจ

       ค.  ศาสนาและการแบ่งชั้นวรรณะ

       ง.  อักษรศาสตร์และการแบ่งชั้นวรรณะ

๑๓.  ข้อใดไม่ใช่ผลของสงครามโลกครั้งที่ ๒

       ก.  ประเทศในยุโรปทั้งผู้แพ้และผู้ชนะต่างได้รับความเสียหายอย่างหนัก

       ข.  อาณานิคมส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการเรียกร้องเอกราช

       ค.  ดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนจากประเทศในยุโรปมาเป็นสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

       ง.  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔.  ข้อใดคือจุดเริ่มต้นของสงครามเย็น

       ก.  การต่อต้านการขยายตัวของลัทธิทุนนิยม

       ข.  การแข่งขันเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของชาติมหาอำนาจ

       ค.  การแก่งแย่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจ

       ง.  การต่อสู้ด้านอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์

๑๕.  มาตรการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ  ข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตวิทยาแก่คู่กรณี

       ก.  การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

       ข.  การทำสงครามแบบเบ็ดเสร็จ

       ค.  การใช้อนุญาโตตุลาการ

       ง.  การเจรจาต่อรองระหว่างผู้นำหรือตัวแทน

 

เฉลย  ๑  ก     ๒  ข     ๓  ค     ๔  ค     ๕  ข     ๖  ง     ๗  ก     ๘  ง     ๙  ก     ๑๐  ค     ๑๑  ก     ๑๒  ก     ๑๓  ง     ๑๔  ง     ๑๕  ก