การจัดการเรียนรู้ วิธีเรียน กศน.

เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ กศน. กับ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
          วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้แบบทางไกล  การเรียนรู้แบบชั้นเรียน  และการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ทั้งหมดเรียกว่า วิธีเรียน กศน.
          วิธีเรียน กศน. ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา จะเน้นการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม  ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครูเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุปร่วมกัน

          นอกจากการเรียนรู้จากการพบกลุ่มแล้ว  ยังได้เติมเต็มความรู้  โดยการสอนเสริมในวิชาบังคับ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ จากวิทยากรผู้ชำนาญการ  (ครูผู้สอนการศึกษาในระบบ/ผู้ชำนาญการเฉพาะ)

    

          นอกจากการเรียนเสริมแล้ว  ยังได้เติมเต็มความรู้ โดยการเรียนรู้จากสื่อ ประเภทดีวีดีของบริษัทต่าง ๆ  สื่อที่กำลังมาแรงอีกหนึ่งสื่อ  คือ  รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา Student channel  ติวเข้มเติมเต็มความรู้  ของสำนักงาน กศน. ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐– ๑๒.๐๐น. และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  เป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบได้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น  ซึ่งจะเชิญวิทยากรจากสถาบันชื่อดังมาให้ความรู้
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดทำสำเนารายการ student channel  และให้นักศึกษาได้รับชมรายการเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://tutor.mitech.co.th/  ดูรายการย้อนหลังที่  http://www.etvthai.tv/  หรือสอบถามที่ กศน.ตำบล :  แหล่งเรียนรู้ชุมชน
 
การเรียนรู้ วิธีเรียน กศน. มีวิธีการเรียนอื่น ๆ อีกดังนี้ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนกำหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากภูมิปัญญา ผู้รู้ และสื่อต่าง ๆ
การเรียนรู้แบบทางไกล เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนและครูจะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ หรือถ้ามีความจำเป็นอาจพบกันเป็นครั้งคราว
การเรียนรู้แบบชั้นเรียน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดรายวิชา เวลาเรียนและสถานที่ ที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลามาเข้าชั้นเรียน

มาทดสอบสมอง  ทดลองปัญญา  กับวิชาสังคมศึกษา (อาจารย์ปิง)

๑.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของปัญหาสังคม

     ก.  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่

     ข.  คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบ

     ค.  เป็นสิ่งที่สามารถร่วมกันแก้ไขได้

     ง.  คนในสังคมรับรู้และต้องการแก้ไข

๒.  หน้าที่ใดที่สถาบันทางสังคมอื่นทำแทนสถาบันครอบครัวไม่ได้

      ก.  เสียภาษีให้รัฐ

      ข.  ผลิตสมาชิกใหม่

      ค.  ให้ความอบอุ่นแก่สมาชิก

      ง.  คุ้มกันภัยให้แก่สมาชิก

๓.  ระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีมีความแตกต่างกันในเรื่องใด

      ก.  ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

      ข.  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

      ค.  ที่มาของฝ่ายบริหาร

      ง.  ที่มาของฝ่ายตุลาการ

๔.  การปกครองแบบประชาธิปไตยย่อมดีกว่าการปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือกลุ่มคน เพราะเหตุใด

      ก.  รัฐบาลมีเสถียรภาพ

      ข.  บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ค.  เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่

      ง.  สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว

๕.  ข้อใดเป็นโทษทางอาญา

      ก.  กักกัน

      ข.  ริบทรัพย์สิน

      ค.  เรียกประกันทัณฑ์บน

      ง.  ห้ามเข้าเขตกำหนด

๖.  ข้อใดเป็นคำสอนที่ทุกศาสนามีความสอดคล้องกัน

      ก.  การมีศรัทธา

      ข.  การประกอบพิธีกรรม

      ค.  การบูชาปูชนียบุคคล

      ง.  การมีความรักความเมตตา

๗.  หลักธรรมในข้อใดของศีล ๕  ในศาสนาพุทธ  ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากที่สุด

      ก.  การไม่ลักขโมย

      ข.  การไม่ล่วงประเวณี

      ค.  การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียน

      ง.  การไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ

๘.  มาตรการใดใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว

     ก.  ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

     ข.  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย

     ค.  ลดรายจ่ายในการลงทุน

     ง.  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

๙.  ข้อใดมิใช่ผลกระทบต่อโลกและการดำรงชีวิตของมนุษย์จากปรากฏการณ์เอลนิโญ

     ก.  ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย

     ข.  ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม

     ค.  ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

     ง.  ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น

๑๐.  วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย คือข้อใด

       ก.  การขุดบ่อน้ำขนาดเล็กตามไร่นาเพิ่มมากขึ้น

       ข.  การสร้างเขื่อนเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

       ค.  การรักษาป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

       ง.  การนำน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นมาใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

๑๑.  ข้อใดไม่ใช่แหล่งพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมัน

       ก.  ถ่านหิน

       ข.  ก๊าซชีวภาพ

       ค.  ก๊าซโซฮอลล์

       ง.  พลังงานแสงอาทิตย์

๑๒.  อารยธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่ออารยธรรมของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดในข้อใด

       ก.  การปกครองและศาสนา

       ข.  การปกครองและเศรษฐกิจ

       ค.  ศาสนาและการแบ่งชั้นวรรณะ

       ง.  อักษรศาสตร์และการแบ่งชั้นวรรณะ

๑๓.  ข้อใดไม่ใช่ผลของสงครามโลกครั้งที่ ๒

       ก.  ประเทศในยุโรปทั้งผู้แพ้และผู้ชนะต่างได้รับความเสียหายอย่างหนัก

       ข.  อาณานิคมส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการเรียกร้องเอกราช

       ค.  ดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนจากประเทศในยุโรปมาเป็นสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

       ง.  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔.  ข้อใดคือจุดเริ่มต้นของสงครามเย็น

       ก.  การต่อต้านการขยายตัวของลัทธิทุนนิยม

       ข.  การแข่งขันเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของชาติมหาอำนาจ

       ค.  การแก่งแย่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจ

       ง.  การต่อสู้ด้านอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์

๑๕.  มาตรการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ  ข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตวิทยาแก่คู่กรณี

       ก.  การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

       ข.  การทำสงครามแบบเบ็ดเสร็จ

       ค.  การใช้อนุญาโตตุลาการ

       ง.  การเจรจาต่อรองระหว่างผู้นำหรือตัวแทน

 

เฉลย  ๑  ก     ๒  ข     ๓  ค     ๔  ค     ๕  ข     ๖  ง     ๗  ก     ๘  ง     ๙  ก     ๑๐  ค     ๑๑  ก     ๑๒  ก     ๑๓  ง     ๑๔  ง     ๑๕  ก      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ^_^เพื่อนเรียนรู้^_^

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการศึกษา#การพบกลุ่ม#กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา#ติวเข้มเติมเต็มความรู้#สังคมศึกษา ม.ปลาย

หมายเลขบันทึก: 422729, เขียน: 27 Jan 2011 @ 00:02 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมชม กิจกรรมที่หลายหลาย การพบกลุ่มที่เน้นปฏิบัติและใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญกับผู้เรียนในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมากและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ครับ

สอบกลางภาค ๒/๒๕๕๓

สอบกลางภาค ๒/๒๕๕๓

      วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ วันนี้ได้กำหนดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเกาะเรียน ซึ่งมีนักศึกษาบางคนที่ไม่สามารถมาสอบได้เนื่องจากมีภาระกิจเร่งด่วน และลางานไม่ได้ เลยแนะนำให้มาสอบกลางภาคเรียนในวันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องส่งสมุดประเมินผลให้กับฝ่ายทะเบียนในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เลยต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนกลางเดือน

            

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับพี่เอม

ล่วงหน้าก่อนนะคะกับความสำเร็จ

ครั้งนี้(ปริญญาโท)หายเหนื่อยกับ

เรียนแล้วอย่าลืมพักผ่อนบ้างนะคะ

                                                                  

ขอบคุณนะคะที่แวะมาอวยพรให้และขอให้พรนื้กับไปหาพี่เอมและครอบครัวนะคะ

ประชุมแผนตำบล

ประชุมแผนตำบล

        วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ กศน.ตำบลเกาะเรียนนักศึกษาระดับ ม.ปลายและ ม.ต้นให้ทำใบงานวิชาการจัดการขยายอาชีพ และวิชาทักษะขยายอาชีพ ระดับประถมศึกษา ทำใบงานวิชารักษ์ท้องถิ่น วันนี้มีนักศึกษาบางคนที่ติดเทศกาลตรุษจีนเลยทำให้นักศึกษามาพบกลุ่มน้อย และได้ฝากให้ครูอ้อย ดูแลนักศึกษาเนื่องจากติดประชุมร่วมกับ อบต.เกี่ยวกับการพิจารณาร่างทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าประชุมคือ ผอ.โรงเรียนวัดไก่เตี้ย ตัวแทนสมาชิก อบต. ครู กศน.โดยมีนายลำดวน  ไกรสัมฤทธิ์  เป็นประธานในพิธี สรุปรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้

      ๑.ยึดแผนเดิมที่ได้ทำประชาคมของแต่ละหมู่บ้านไว้และจะทยอยดำเนินการให้เสร็จสิ้น

      ๒.ผู้ใหญ่สุภาพ ของตำบลบ้านรุน ได้เสนอโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่ ๑เพื่อจัดเป็นกลุ่มหมู่บ้านต้นแบบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

      ๓.สมาชิกตำบลคลองสวนพลูได้เสนอเกี่ยวกับ กศน.ตำบลคลองสวนพลู ที่จะนำวิชาชีพดัดผม-เสริมสวย มาให้บริการแก่ประชาชนนั้นน่าจะทำเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้ทราบด้วยและจะมาเมื่อไหร่แน่เพราะบางคนมาแล้วยังไม่เปิด

      ๔.อ.เสาวลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียนได้เสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคาร กศน.ทั้ง ๓ แห่งเพื่อให้เกิดความสวยงามและต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

                

                         

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะที่แวะมาให้กำลังใจคะ

เขียนเมื่อ 

ฝันดีนะอย่าลืมห่มผ้าด้วยล่ะ

เนื้อหามีสาระดีครับ