บทความ (STS-Kyoto ตอนที่ 1)

         ได้อ่านบทความของ ศ. ดร. ปิยะวัติ  บุญหลง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)แล้ว   เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   จึงขออนุญาตท่านนำมาลงไว้   ดังนี้

 

บทความ (STS-Kyoto ตอนที่ 1)


 

วิจารณ์  พานิช
                                                                                21 ก.ย.48