ปัญญา คือความสามารถ ในการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ตามความเป็นจริง                                ปัญญา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อทำไห้ความทุกข์ น้อยลง

                             คนไทยส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชน จะเป็นโดยตำแหน่ง หรือสมัครใจ  ก็ตาม มีความภูมิใจที่ได้เป็นชาวพุทธ  แต่วันนี้หลังจากได้เข้าเรียนกับ อ.อภิชัย แล้วผมมีความรู้สึกว่า เป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อ เพราะความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของพุทธธรรม เพียงแค่นิดเดียว  สรุปคือ คนไทยเรามีของดีที่มีคุณค่าของมนุษยชาติอยู่ในมือ แต่ไม่รู้คุณค่า   เรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากอ. อภิชัย พันธเสน และจากการอ่านหนังสือ พุทธเศรษฐศาสตร์   ทำไห้มีความรู้และ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากมาย

                             คำสำคัญที่มีคุณค่ามากคือ คำว่า ปัญญา    เส้นทางของการเกิดปัญญา มีความยากมาก ต้องมีการเรียนรู้ มีการฝึกฝนมากมายและถูกต้องจึงจะก่อให้เกิด  เท่าที่พอรู้มาบ้าง(ใครรู้มากกว่านี้ โปรดแนะนำด้วยครับ)น่าจะต้องผ่านกระบวนการ การมีศีลประจำตัว เป็นประจำ  มีการฝึกและดำรงชีวิตอย่างมีสติเป็นกิจวัตร ซึงต้องอาศัยความเข้าใจในหลักธรรมที่เป็นแก่นของธรรมคือ กฏไตรลักษ์ , อริยสัจ 4 , และมรรค 8   เมื่อนั้นท่านก็น่าจะสามารถเข้าใจในความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย  แสดงว่าท่านเริ่มคิดได้ เข้าใจในเหตุ  ปัจจัย   และผลที่เกิด  ปัญญาท่านเริ่มเกิดครับ

                                ผมมองว่าการเกิดปัญญา น่าจะเป็นผลมาจากการพัฒนาของสมอง จากความฉลาด (ความฉลาดยังไม่น่าจะใช่ปัญญา) เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ในขณะที่ประสบการณ์ที่มากขึ้นตามวัยก็เกิดไปพร้อมกัน เพราะตัวประสบการณ์เองจะเป็นตัว คัดสรรเฉพาะสิ่งที่ผ่านการตรวจสอบว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริง เอาไว้ เก็บไว้ที่ คลังความรู้(สัญญา)  ขณะเดียวกัน สติ ที่ผ่านกระบวนการฝึกอย่างต่อเนื่อง  ย่อมมีความมั่นคงที่จะยึดจับ สิ่งที่ผ่านเข้ามา ในการรับรู้ ให้มั่นคง เพื่อการตรวจสอบอย่างดี เราจะเห็นว่า นี่คือกระบวนการสร้างและสะสมทางปัญญา  ตัวสติเองก็เป็นเงื่อนไข ที่สำคัญ ของการเกิดปัญญา และในส่วนของ พลังสมอง จะเริ่มมีการเปลี่ยนองค์ประกอบ ในส่วนที่เป็น ปัญญา มากขึ้น   ในขณะที่องค์ประกอบของ ความฉลาด จะเพิ่ม ในอัตราที่ลดลง หรือหยุดการเพิ่ม ทำให้มีพลังสมองคงทน ทนนาน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อนั้นปัญญาก็ เป็นพระเอก ครับ