เมื่อวาน(19 ม.ค.)ข้าพเจ้า  พร้อมด้วยผอ.สมจิตร

และครูศิริกุลได้ไปร่วมสังเกตการณ์

เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อรอรับการประเมินรอบสามจากสมศ.

ที่โรงเรียนเพ็ชระศึกษา จ.กำแพงเพชร

วิทยากร  คือ  ผศ.อรอนงค์  แจ่มผล

เจ้าแม่ประกันแห่งมรภ.กำแพงเพชร

งานนี้ได้ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร

ในช่วงการอธิบายการเตรียมปฏิบัติงาน

ในตัวบ่งชี้ที่ 6 (6.1) ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เข้ารับการอบรมก็ตั้งใจฟังดี

ทางโรงเรียนก็ต้อนรับเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณท่านผอ.ทรรศิน

ขอบคุณผอ.สมจิตรที่พาไป

และขอบคุณท่านอ.อรอนงค์ที่ให้โอกาส