เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูวาสนา   สิมมา

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ

1.  ให้นักเรียนเล่นเกมส์การจับคู่ของข้อความซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่สอน

2.  หารูปภาพหลากหลายมาใช้ประกอบในการเรียนการสอน

3.  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยนำวัสดุมาร่วมในการปฏิบัติ

4.  นำนักเรียนไปเรียนรู้ตามสถานที่จริง โดยการสัมผัส

5.  สอนแบบบูรณาการ

6.  เมื่อจบบทเรียนหรือจบกิจกรรมให้สรุปความคิดหรือสรุปบทเรียนเป็นแผนผังความคิด