ประชุมคณะครูทุกคน เมื่อ 24 กรกฏาคม 2549 เพื่อระดมสมองแต่ละคน ในการกำหนด จัดแนวคิด ทิศทางและวางแผนการดำเนินงาน การเล่าเรื่องความสำเร็จจากครูแต่ละคนจากประสบการณ์จริงที่ประสบผลสำเร็จของชีวิตการเป็นครูตั้งแต่ในอดีต เพื่อนำมาสร้างขุมความรู้ หลังจากนั้นจะผนวกขุมความรู้ให้เป็นแก่นความรู้...จนไปสู่ตารางแห่งอิสรภาพต่อไป...