งานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
Intelligent Computer System for jewelry Design Support
       งานวิจัยนี้เป็นการนำเอา Computer มาช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ  ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเทคโนฯ ควรศึกษาเป็นยิ่ง เพราะใช้Computerเข้ามาใช้ในการทำงานด้านออกแบบเครื่องประดับ เช่นแหวน ฯลฯ ทำให้การออกแบบสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยลดเวลาในการสร้างต้นแบบเครื่องประดับ เมื่อเทียบกับกระบวนการแบบเดิม
       Computer ยังช่วยในการออกแบบได้หลากหลาย เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์  งานเฟอร์นิเจอร์  เครื่องใช้ต่างๆ ในอนาคตการออกแบบด้วยComputerจะเข้ามาแทนที่แบบเดิมๆดังนักออกแบบควรเรียนรู้อย่าต่อเนื่องเพื่อมีความรู้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
       ผู้วิจัย: สมลักษณ์  วรรณฤมล
                  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
                  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก
  ข้อมูล : การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2        28 -29 ก.ค.49