GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ครูบานเย็น   เฉลิมรัตนานนท์

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

1.  ก่อนสอนวิทยาศาสตร์ทุกครั้งควรให้นักเรียนนั่งสมาธิ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนเรื่องต่อไป

2.  ควรมีการนำเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง เพื่อสร้างความสนใจ การนำเข้าสู่บทเรียนจะเป็นการสนทนา การเล่นเกม หรือการร้องเพลงก็ได้เป็นต้น

3.  สอนโดยการเรียนปนเล่น เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน   มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และได้ความรู้

4.  การสอนวิทยาศาสตร์ควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และสอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

5.  เตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนทำการสอน โดยเฉพาะเรื่องที่มีการทดลองต้องมีการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ 

6.  สรุปบทเรียนทุกครั้งทุกเรื่องที่สอนจบ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42156
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)