พุทธเศรษฐศาสตร์

  ติดต่อ

  การกระทำใด ๆ ที่เกิดความจำเป็น เบียดเบียนตน ชุมชนและธรรมชาติแล้วถือว่าเป็นความโลภ เป็นกิเลสที่พึงหลีกหนี   

ความจำเป็นในมุมมองของพุทธเศรษฐศาสตร์              

             ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ มีสาเหตุมาจากการเอาเศรษฐศาสตร์มาตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานและความโลภ  กิเลสของมนุษย์ หรือตอบสนองการกระทำที่เกินความจำเป็น   ทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือความจำเป็น  เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การอัดรัดเอาเปรียบ เบียดเบียนผู้อื่น ทำลายธรรมชาติ ทำลายภูมิรู้ภูมิธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำให้ผู้คนขาดรากเหง้าที่ดีงามของตนเอง                

                  พุทธเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญกับความจำเป็นขั้นพื้นฐานด้านปัจจัยสี่  แต่เน้นเพื่อความอยู่รอด พอเหมาะพอดีต่อสุขภาพ ไม่มากไม่น้อยเกินไป                   ในขณะเดียวกันพุทธเศรษฐศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับ ความปรารถนา ซึ่งหมายถึงความต้องการหรือการกระทำที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่ โดยเน้นอยู่ที่หน้าที่และความจำเป็นของสิ่งนั้นหรือการกระทำนั้น ๆ  ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานและการกระทำนั้นต้องไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่น ชุมชนและธรรมชาติ                

                  ดังนั้นในแง่ของพุทธเศรษฐศาสตร์แล้ว การกระทำใด ๆ ที่เกิดความจำเป็น เบียดเบียนตน ชุมชนและธรรมชาติแล้วถือว่าเป็นความโลภ  เป็นกิเลสที่พึงหลีกหนี                 

                การนำพุทธเศรษฐศาสตร์มาใช้ในเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้ที่จะเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลนั้น จะต้องมีการกระทำเพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานภายใต้ความเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งานตามบริบทต่าง ๆ ของตนเอง และเป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนตน  ชุมชนและธรรมชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

หมายเลขบันทึก: 42153, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:31:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)