Contact

เทคนิคการใช้ GooGle

 

การใช้  OR  เป็นการหาข้อมูลพร้อมกัน

เช่น เพลงไทย OR  เพลงสากล จะปรากฏเว็บเกี่ยวกับ เพลงไทยเพลงสากล

สรุป

ความแตกต่างการใช้ OR เชื่อม กับการไม่ใช่ OR เชื่อม

การใช้ OR เชื่อมจะมี wepที่เกี่ยวกับเพลงไทยและเพลงสากลแต่จะแยกเนื่อหา 

การแต่การไม่ใช้ OR เชื่อม จะรวมทั้งเพลงไทยและเพลงสากล

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 42112, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ปิยทัศน์

Recent Posts 

Comments (0)