ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔

กศน.อำเภออุทัย รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔

           ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวดที่ ๖ มาตรา  ๔๘  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีระบบ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชนและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ผอ.นงลักษณ์  ภู่สุวรรณ กล่าวต้อนรับ / แนะนำบุคลากร กศน.อำเภออุทัย

          นายวสันต์   รัชชวงษ์  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย  อาจารย์สมจิตร  ชี้แจง  และอาจารย์รานี  น้อยสกุล  คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

 

บรรยากาศการรับการประเมิน มาตรฐานที่  ๒

 อาจารย์รานี  น้อยสกุล

บรรยากาศรับการประเมินมาตรฐานที่  ๓

โดย  อาจารย์สมจิตร  ชี้แจง

นำเสนอกิจกรรมในพื้นที่ อำเภออุทัย

ข้อเสนอแนะมาตรฐานที่  ๓

๑.  แบบประเมินความพึงพอใจให้ใส่ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๒.  การดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมให้นำเสนอที่ประชุมรับทราบ สรุปกิจกรรม สภาพปัญหา อุปสรรค ผลสำเร็จ  เพื่อบันทึกลงวาระการประชุม

๓.  เพิ่มทำเนียบแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.  หลักสูตรท้องถิ่นให้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย

๕.  จัดทำแผ่นพับแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

๖.  นำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจมาตรฐานที่  ๓

๗.  ถ่ายเอกสารคำสั่งแต่งตั้งวิทยากรจัดทำเล่มเพิ่มเติม

๘.  จัดทำ ทำเนียบวิทยากร

๙.  สรุปร้อยละ / เปอร์เซ็นต์ รวมเป็นรูปเล่มทุกงาน

บังอร  แก้ววิไล  รายงานกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์งาน กศน.อุทัยความเห็น (3)

การประเมินผ่านไปแล้วเราต้องทำให้ดีกว่าเดิมค่ะ สู้ๆๆ...

  • เพราะความร่วมมือ  ร่วมใจ ของเราชาว กศน.อำเภออุทัย ทำให้ กศน.อำเภออุทัยประสบความสำเร็จค่ะ

มาเยี่ยมชมผลงานและเป็นกำลังใจให้ นะครับ