เชิญชวนชมภาพยนต์ส่วนพระองค์ ได้คราวเสด็จฯ  จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ 2501  และพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต วิทยาลัยวิชาการ วิทยาเขตพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2515    

 

 

         

    

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

งานหอประวัติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  (ฝ่ายข้อมูล) และความช่วยเหลือจากคุณสุรัตน์  พูลเขตต์กิจ  ดำเนินการจัดทำในส่วนของเทคนิค