รายงานผลการนิเทศครั้งที่ 5/2549(ประจำเดือนมิถุนายน):ศน.ธีติมา ถาวรรัตน์

  ติดต่อ

  การเป่าขลุ่ยเบื้องต้นเพื่อจัดการเรียนรู้สาระดนตรี  

          จากแผนนิเทศครั้งที่ 1 (เดือนธันวาคม2548)ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 18 มฐ.87 ตบช.และมีการเรียงลำดับปัญหาตามลำดับความสำคัญ  พบว่าแต่ละโรงเรียนมีสภาพปัญหาแตกต่างกันไป และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบได้ใช้วิธีการ/นวัตกรรม/รูปแบบ แก้ปัญหาแตกต่างกันออกไปตามสภาพปัญหาของโรงเรียนนั้น ๆ

            ปัญหาการเป่าขลุ่ยเบื้องต้นเพื่อจัดการเรียนรู้ตามสาระดนตรี เป็นปัญหาของโรงเรียน 5 โรง ประกอบด้วยร.ร.วัดนอก ร.ร.บ้านศรีชัยคราม ร.ร.วังทองสามัคคี ร.ร.วัดชลคราม และร.ร.บ้านคลองคราม จำนวน 26 คน ตามมาตรฐานที่ 8-9 ที่ครูขาดความรู้ในดนตรี และส่งผลต่อผู้เรียนขาดสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  จึงได้ใช้วิธีการ การอบรมครูผู้สอนสาระดนตรีในช่วงชั้นที่ 1-2 พบว่า ครูผู้สอนสามารถเป่าขลุ่ยเบื้องต้นได้ทุกคนโดยมีการประเมินผลเป็นรายบุคคลจากวิทยากร และคาดว่าครูผู้สอนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สาระดนตรีต่อไปได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

หมายเลขบันทึก: 41934, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-03 19:31:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประกันคุณภาพการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)