การประชุมเสวนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสอง:ศน.ธีติมา ถาวรรัตน์

ผลจากการเสวนา

จากการประชุมเสวนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสองเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1(สามัญเดิม) พบว่า มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยเข้าประชุมเกินเป้าหมาย  จำนวน 62 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนที่จะถูกประเมินปี พ.ศ.2549  จำนวน 9 โรง(ได้รับการประเมินแล้ว 24 โรง) และโรงเรียนที่จะถูกประเมิน ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 53 โรง   มีการเชิญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร เข้าร่วมเสวนา โดยมีเนื้อหาการเสวนา 3 หัวข้อดังนี้

1. บุคลิกภาพของผู้ประเมินภายนอก  วิธีการประเมิน และลักษณะการประเมิน กล่าวโดยสรุป ผู้ประเมินภายนอกโดยภาพรวมมีความเป็นกัลยาณมิตร  ใช้วิธีการสังเกต   การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบสอบเอกสาร สำหรับลักษณะการประเมิน ใช้ประเมินแบบอิงเกณฑ์ 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ มีทั้งระดับก่อนประถมและระดับประถม-มัธยม และประเมินอิงสถานศึกษา โดยดูจากข้อเสนอแนะของผลการประเมินรอบแรกแต่ละมาตรฐานนำมาปรับปรุงพัฒนา แล้วนำ 2 ส่วนมาเฉลี่ยต้องได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 ขึ้น   ได้11 ข้อ/มาตรฐาน ใน 14 มาตรฐาน และ ไม่มีมาตรฐานใดปรับปรุง จึงจะได้การรับรองมาตรฐาน

2. ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก  โรงเรียนต้องนำข้อเสนอแนะจากการนำเสนอด้วยวาจาในวันที่ 3 ไปปรับปรุง ตามมาตราที่ 51 ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และเมื่อ สมศ.แจ้งเป็นทางการแล้ว จึงจะขึ้นป้ายรับรองได้(ในกรณีที่ผ่านการรับรอง) ถ้าไม่ได้รับการรับรองต้องขอประเมินใหม่ใน 5 ปีข้างหน้า

3. การรับรองจาก สมศ.ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้   

    3.1 ค่าเฉลี่ยทั้งอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา ตั้งแต่ 2.75ขึ้นไป

    3.2 ได้รับรอง 11 มาตรฐานจาก 14 มาตรฐาน

    3.3  ไม่มีมาตรฐานใดที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปรับปรุง

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 41925, เขียน: 01 Aug 2006 @ 10:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)