วันนี้ที่ฝันเป็นจริง

วันนี้ที่ฝันเป็นจริง

 

 นักเรียนทุกคนมีความฝันอันสวยงามและรอวันที่ฝันนั้นจะกลายเป็นความจริง  กว่าจะถึงวันที่ความฝันเป็นจริง  ต้องอดทน  ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยจิตใจที่มั่นคง เข้มแข็ง จนวันนี้...วันที่ฝันเป็นจริง  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับลูกศิษย์ ปีการศึกษา 2553 ทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์อีกหลายคน ให้สู้ สู้ ต่อไป ฝันของเธอใกล้จะเป็นจริงแล้ว... 

6/1 

Image and video hosting by TinyPic1. นายธีรภัทร์  แพรเขียว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา  มหาวิทยาลัยมหิดล

Image and video hosting by TinyPic2. นายหัสดิน  ศิริเทพมนตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา  มหาวิทยาลัยมหิดล

Image and video hosting by TinyPic3. นางสาวลักขิกา  วารีสมบูรณ์  คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจทั่วไป  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic4. นางสาวศศิ  นาคฉัตรีย์  คณะวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยมหิดล

Image and video hosting by TinyPic5. นายฉัททิช  สันททรัพย์  คณะอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

Image and video hosting by TinyPic6.  นางสาวนันทิยา  วาลตะคุ  คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Image and video hosting by TinyPic7.  นายกานชนก  เมตตาราษฎร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Image and video hosting by TinyPic8.  นายทศพล  กลิ่นสุคนธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image and video hosting by TinyPic9. นายธวัชพงษ์  เฉลิมนิธิวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6/2

Image and video hosting by TinyPic1.นายอภิรักษ์  ตรีสุวรรณ  คณะสังคม-พัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Image and video hosting by TinyPic2. นางสาวนทีพร  เงินเจริญ  ธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

Image and video hosting by TinyPic3. นายธงชัย  จงบูรณนันท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Image and video hosting by TinyPic4. นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์สมบุญ  คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic5. นางสาวกุลวดี  เกิดชัย  คณะสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

    คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Image and video hosting by TinyPic 6. นางสาววราภรณ์  ศรีสมใจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Image and video hosting by TinyPic7. นางสาวพุทธิดา  มาตขาว  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

Image and video hosting by TinyPic8. นายคฑาวุธ  ไกรลาศ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Image and video hosting by TinyPic9. นายชานนท์  เซ่งติ๊ดทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Image and video hosting by TinyPic10.นางสาวรูวัยดา  แซะอามา  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยทักษิณ

Image and video hosting by TinyPic11.  นางสาวฐานียา  สุภาไชยกิจ คณะวิทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

Image and video hosting by TinyPic12.  นางสาวอุรชา  โชติกเสถียร คณะวิทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

Image and video hosting by TinyPic13.นางสาวฮานีส๊ะ  ปิยะตู  คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยปัตตานี

Image and video hosting by TinyPic14. นายนพดล  ยิ๊ดชัง  คณะสังคมศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Image and video hosting by TinyPic15.นางสาวพัชรี  กาญจนรักษ์  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Image and video hosting by TinyPic16. นางสาวอัญญมณี  ภัทรานนท์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Image and video hosting by TinyPic17. นางสาวนันทวรรณ  กลิ่นจันทร์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Image and video hosting by TinyPic18. นายศุภณัฐ  ประภาสสันติกุล  คณะวิทยาการสารสนเทศ  สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

6/3

Image and video hosting by TinyPic1. นายอรรถพล  กิจจาธนากร  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

Image and video hosting by TinyPic2. นางสาวอลิษา  ลิ้มอังนุรักษ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Image and video hosting by TinyPic3. นางสาวเกล็ดนที  เกษสี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

Image and video hosting by TinyPic4. นางสาวอารยา  ฉะอ้อนศรี  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

Image and video hosting by TinyPic5. นางสาวณราภรณ์  สุภาเชาว์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Image and video hosting by TinyPic6. นางสาวทักษพร  ลำเปิงมี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Image and video hosting by TinyPic7. นายกฤษดา  วันชัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

Image and video hosting by TinyPic8. นายปฐวินท์  บำรุงรักษ์    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช  มหาวิทยาลัยบูรพา

Image and video hosting by TinyPic9. นางสาวภิรมณ์ญา  พุ่มหิรัญ  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  สาขาเทคโนโลยีทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา

Image and video hosting by TinyPic10. นายนนท์  นนทา  สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  วิทยาลัยเพาะช่าง

Image and video hosting by TinyPic11. นายธวัชชัย  วรวรรณ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Image and video hosting by TinyPic12. นายพชร  รัตนภักดี  คณะวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

Image and video hosting by TinyPic13. นางสาวอารียา  กองวิมาน  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาชีวเคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image and video hosting by TinyPic14. นางสาวพิชญ์สุภัค  งามสนอง  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ สาขาบริหารธุรการ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

Image and video hosting by TinyPic15. นางสาวปิติญา  ภักดีรักษ์พงศ์  คณะวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ประยุกต์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

Image and video hosting by TinyPic16. นายภานุวัฒน์  ปะลาชิโก  คณะโบราณคดี  สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic17. นางสาวปิ่นรัตน์  สว่างโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Image and video hosting by TinyPic18. นางสาวพิชญ์สุภัค  งามสนอง  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา

6/4

Image and video hosting by TinyPic1. นางสาวพรเพ็ญ  กมลวรรณ  คณะคหกรรมศาสตร์  สาขาอาหารและโภชนาการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic2. นางสาวสุภาภรณ์  นิลถม  คณะคหกรรมศาสตร์  สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic3. นางสาวนนทกาญจน์  มีภู่  คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic4. นางสาวบุปผชาติ  พ่วงหลาย  คณะคหกรรมศาสตร์  สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic5. นายบวร  ขจรพรรณพงศ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Image and video hosting by TinyPic6. นางสาวอัจฉรา  บรมทองชุ่ม  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic7. นางสาวอภิญญา  กาวิลเครือ  คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Image and video hosting by TinyPic8. นางสาวณัฐกาญจน์  ทัพอยู่  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic9. นายจักรพันธ์  ศิวสรานนท์  คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

Image and video hosting by TinyPic10.นางสาวอมรวรรณ  สุขโข  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการชุมชน  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic11.นายกฤษดา  ประทีปเกาะ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตสงขลา

Image and video hosting by TinyPic12.  นายประพณศักดิ์  ทำนองนาค  คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

Image and video hosting by TinyPic13. นางสาวจุพามาศ  กุมสติ  คณะพลศึกษา (5 ปี) สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี

Image and video hosting by TinyPic14. นายพงศ์ทร  นุ่มประเสริฐ  คณะพลศึกษา (5 ปี) สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี

Image and video hosting by TinyPic15. นางสาววราภร  กิจพิชัย  คณะพลศึกษา (5 ปี) สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี

  

6/5

Image and video hosting by TinyPic 1.  นายธนภัทร์   สิทธินนทรี  คณะบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร

Image and video hosting by TinyPic2.  นางสาววรรณรดา  กิจพิทักษ์  คณะคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic3. นางสาวนุดา  มั่งเจียม  คณะคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic4.  นางสาวสาวิตรี  ตลับเงิน  คณะการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจักรพงษ์ภูวนาถ

Image and video hosting by TinyPic5.  นายเกียรติศักดิ์  พูลลักษณะ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

Image and video hosting by TinyPic6.  นางสาวรัชดาภรณ์  ปั่นสุ่น  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Image and video hosting by TinyPic7. นายศุภณัฐ  ภัทรจินดานุวงศ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Image and video hosting by TinyPic8. นายจิรายุส  ลิ้มสกุล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6/6

Image and video hosting by TinyPic1. นายธนวัฒน์  ภุมรินทร์  คณะวิจิตรศิลป์  สาขาจิตรกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image and video hosting by TinyPic2. นายกรวัชร์  เงาภู่ทอง  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนดุสิต

Image and video hosting by TinyPic3. นางสาวบงกช  เทศแก้ว  คณะการจัดการโรงแรมและที่พัก  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic4. นายธนวัฒน์  ภุมรินทร์  คณะวิจิตรศิลป์ สาขา จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Image and video hosting by TinyPic5. นายณัฐพล  นวมนาคะ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Image and video hosting by TinyPic6.  นายกฤตนัย  สายสวาท  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Image and video hosting by TinyPic7.  นายวรายู  เปรื่องการ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

6/7

Image and video hosting by TinyPic1. นายวิศรุต  โรจน์บัวทอง  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic2. นางสาวอภินประภา  ลิ้มเจริญพรชัย  คณะการโรงแรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

Image and video hosting by TinyPic3. นายโทมัส สยาม  แคร์ริแกน  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

Image and video hosting by TinyPic4. นางสาวธัญจิรา  พ่วงสุข   คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic5. นางสาวผกาวรรณ  เกตุแย้ม  คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic6. นางสาวอณุรัตน์  พงษ์พยัคฆ์    คณะคหกรรมศาสตร์  สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic7. นางสาววริศรา  เรืองรองรัตนา  คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

Image and video hosting by TinyPic8. นายณัฐพงษ์  ทองดี  คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Image and video hosting by TinyPic9. นางสาวปริยาภัทร  วิภาสไพสิฐ  คณะการจัดการ  สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic10. นางสาวสุทธินี  เจิมขุนทด  คณะมนุษยศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

Image and video hosting by TinyPic11. นางสาววัชราพร  ชุติมานุรักษ์  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image and video hosting by TinyPic12. นายอรรถพร  สุขสวัสดิ์  คณะดุริยางคศาสตร์  สาขาขับร้องJazz  มหาวิทยาลัยมหิดล

Image and video hosting by TinyPic13.  นายพิสิฐ  ลักขณา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

Image and video hosting by TinyPic15. นางสาววรัชญาน์  นันดี  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Image and video hosting by TinyPic16.  นางสาวจันทิมา  ทองคล้าย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมพักผ่อนความเห็น (2)

ป๊อด
IP: xxx.24.0.94
เขียนเมื่อ 

มีชื่อหนูด้วย !!!