โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)

 

ค้นคว้าโดย   นักวิชาการศึกษา  จ.ระนอง

 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ .................อย ๗๓๕๐๑ / .......................... วันที่..............พฤศจิกายน........๒๕๕๑..........
เรื่อง โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง (ผ่านปลัด อบต.)

ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) “เด็ก” จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ขวบ เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพื่อน , ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ปกครอง และระหว่างวิทยากรประจำแหล่งการเรียนรู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ(นางสาวฐิญาพร โพธิ์สวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษา

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติ -

(นายโฆษิต ช่วยภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง (นายสกล โรจนีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
แผนงาน : ส่วนงานการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด ส่วนการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

*************************************************************************

๑. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
“เด็ก” จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ขวบ เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพื่อน , ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ปกครอง และระหว่างวิทยากรประจำแหล่งการเรียนรู้ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๒. เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
๓. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง
๔. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แก่เด็ก
๕. เพื่อให้เดกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชดำริ


/ ๓. เป้าหมาย...
๓. เป้าหมาย

๑. เด็กระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๙๒ คน
๒. ผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๙๒ คน
๓. นักวิชาการศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๗ คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙๑ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและขอจัดตั้งงบประมาณ
๒. ประสานงานกับสถานที่เบื้องต้น กำหนดรูปแบบการดำเนินการ
๓. ประสานงานกับวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
๔. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ดำเนินการตามภารกิจโครงการ
๖. รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๖. สถานที่ดำเนินการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

๑. สวนสัตว์ลพบุรี ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่า ทักษะในการฝึกสอนสัตว์
๒. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ศึกษาเกี่ยวกับ “โครงการแก้มลิง” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

๗. งบประมาณ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ ของสำนักปลัด ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..................................บาท/ ๒. จำแนก...

๒. จำแนกเป็นค่าใช้จ่าย ดังรายการต่อไปนี้
- ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมารถ ๓ คัน ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
- ค่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- ค่าชมการแสดงของลิงแสนรู้ “บูบู๊” เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- ค่าชมการสาธิตการจับงู เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท
- ค่ารถไฟนำเที่ยวรอบสวนสัตว์ จำนวน ๓ รอบ ๆ ละ ๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ บาท
** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนงานการศึกษา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

๙. การประเมินผลโครงการ

๑. การสังเกตุจากการร่วมกิจกรรม
๒. การตอบแบบสอบถาม

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เด็กปฐมวัยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง
๒. ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย

๑๑. ผู้เสนอโครงการลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวฐิญาพร โพธิ์สวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษา

๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายโฆษิต ช่วยภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

๑๓. ผู้เสนอโครงการลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสกล โรจนีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงกำหนดการศึกษาดูงาน
“โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

********************************************

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๐๗.๐๐ น. รถออกจากหน้าสถานีรถไฟอำเภอภาชี
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ถึงจังหวัดลพบุรี แวะไหว้เจ้าพ่อศาลพระกาฬเพื่อสักการะบูชา
สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง และพระปรางค์สามยอดโบราณสถานอัน
เลื่องชื่อของจังหวัดลพบุรี
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. เดินทางไปยังสวนสัตว์ลพบุรี เพื่อศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า
โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสวนสัตว์ลพบุรี
เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. ชมการแสดงของลิงแสนรู้ “เจ้าบูบู๊” นักแสดงนำของละคร
ธิดาวานร
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ชมการสาธิตการจับงู
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นั่งรถไฟชมสัตว์ป่ารอบสวนสัตว์ลพบุรี
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงานโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “โครงการ เขื่อนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช” และแวะชมทุ่งดอกทานตะวัน
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับถึงอำเภอภาชี

หมายเหตุ ๑. กำหนดการศึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกาย
เด็กนักเรียน เสื้อผ้าลายไทย
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เสื้อสีเหลือง
ถ้าดูไม่รู้เรื่องก็ขอตัวอย่างมาใหม่ได้ที่ mail นี้นะ...
[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ ครูกทม ปี 2554 (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนขนาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมายเลขบันทึก: 417816, เขียน: 03 Jan 2011 @ 08:39 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)