ว่างๆ นั่งพิมพ์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ให้นักเรียน ชั้น ป 4 5 6  ทำ เขาทำด้วยกันได้ค่ะ  เพื่อนๆ ลองนำไปใช้ดูนะคะ  แต่มีปัญหาเรื่องเครื่องหมายคูณ ใครทราบวิธี ช่วยแนะนำด้วยจักขอบคุณยิ่งค่ะ                                                                                                                             1

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  245  +  115          =         …………………………….

2.  525  +  140          =          …………………………….

3.  332  +  117          =          …………………………….

4.  245  +  125          =          …………………………….

5.  640  +  135          =          …………………………….

                                                                                                                                                 2

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  223  +  186     =          …………………………….

2.  145  +  145     =          …………………………….

3.  236  +  137     =          …………………………….

4.  165  +  236     =          …………………………….

5.  2 '  2 '  2         =          …………………………….

                                                                                                                                                3

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  2  ´  2  ´  3       =   …..............

2.  2  ´  5  ´  2       =   …..............

3.  2  ´  7  ´  3       =   …..............

4.  2  ´  3  ´  5       =   …..............

5.  2  ´  7  ´  5       =   …..............

                                                                                                                                                 4

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  2  ´  7  ´  2               =   …..............

2.  3  ´  3  ´  3               =   …..............

3.  2  ´  11  ´  2             =   …..............

4.  กล่องดินสอราคากล่องละ 25 บาท นิดมีเงิน  ค  บาท ซื้อกล่องดินสอได้ 3 กล่อง

     พอดี  แสดงว่านิดมีเงิน...........................บาท

5.  ชุดนักเรียนราคาชุดละ 285 บาท ถ้าซื้อ 3 ชุด จะต้องจ่ายเงิน................บาท

                                                                                                                                     5

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  3  ´  3  ´  10                        =     …..............

2.  4  ´  5  ´  10                            =  …..............

3.  8  ´  3  ´  10                            =  …..............

4.  7  ´  8  ´  10                            =  …..............

5.  5  ´  7  ´  10                            =  …..............

                                                                                                                                                 6

 แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  8  ´  8  ´  10          =…..............

2.  7  ´  7  ´  10          =…..............

3.  9  ´  6  ´  10          =…..............

4.  5  ´  9  ´  10          =…..............

5.  42  ´  4                 =…..............

                                                                                                                                                7

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  23  ´  3                =…..............

2.  15  ´  10              =…..............

3.  19  ´  5                =…..............

4.  16  ´  4                =…..............

5.  17  ´  6                =…..............

                                                                                                                                                 8

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  38  ´  3         =…..............

2.  45  ´  2         =…..............

3.  55  ´  7         =…..............

4.  ลุงกับป้ามีรายได้รวมกัน 8,500 บาท ถ้าลุงมีรายได้  4,500   บาท

     ป้าจะมีรายได้...........................บาท

5.  นักเรียนห้องหนึ่งไม่มาเรียน   ก   คน   มาเรียน 41 คน ถ้านักเรียนห้องนั้นมี 45 คน   

      นักเรียนไม่มาเรียน.....................คน

                                                                                                                      9

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  130  +  40  +  25                      =…..............

2.  150  +  150  +  50                    =…..............

3.  145  +  145  +  55                    =…..............

4.  250  +  375  +  25                    =…..............

5.  136  +  87  +  64                      =…..............

                                                                                                                                          10 

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  230  +  60  +  70            =…..............

2.  150  +  75  +  50            =…..............

3.  215  +  38  +  85            =…..............

4.  196  +  45  +  55            =…..............

5.  30  ´  9                          =…..............

                                                                                                                                     11

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  60  ´  8          =…..............

2.  90  ´  7          =…..............

3.  50  ´  6          =…..............

4.  40  ´  5          =…..............

5.  20  ´  7          =…..............

                                                                                                                                     12

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  70  ´  8              =…..............

2.  80  ´  9              =…..............

3.  40  ´  10             =…..............

4.  เชือกเส้นหนึ่งยาว 35 เมตร ถ้าตัดไปใช้  3  ครั้ง ครั้งละ  8 เมตร

      จะเหลือเชือกยาว.....................เมตร

5.  ริบบิ้น 2 เมตร ใช้ทำดอกไม้ได้  20   ดอก  ถ้าริบบิ้น 15  เมตร

      จะใช้ทำดอกไม้ได้..................ดอก

                                                                                                                                 13

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.        ............ ÷  4           =     8

2.        ............ ÷  6           =     3

3.        …………. ÷  7            =     5

4.         …………. ÷  5           =     6

5.         …………. ÷  3           =     9 

 

                                                                                                                                   

14

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  ……………  ÷  8    =   7

2.  ……………  ÷  8    =   7

3.  ……………  ÷  9    =   5

4.  ……………  ÷  6    =   4

5.  450  ÷  9   =  …………….

                                                                                                                                      15

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  750  ÷  5     =..............

2.  600  ÷  3     =..............

3.  90  ÷  2       =…………….

4.  500  ÷  10    =…………….

5.  150  ÷  6      =…………….

                                                                                                                                     16

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  75  ÷  3                 =…………….

2.  80  ÷  5                 =…………….

3.  185  ÷  5               =…………….

4.  ชาวสวนเก็บมะม่วงได้ 280 ผล เก็บละมุดได้มากกว่ามะม่วง 150 ผล ชาวสวนเก็บละมุดได้.............ผล

5.  นิด้าขายผักได้เงิน 15 บาท ถ้าต้องการซื้อเสื้อยืดราคา 37 บาทจะต้องหาเงินเพิ่มอีก........บาท

                                                                                                                                    17

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  9  ´  9  ´  2         =          …………….

2.  7  ´  3  ´  3         =          …………….

3.  8  ´  9  ´  3         =          …………….

4.  7  ´  5  ´  4         =          …………….

5.  5  ´  5  ´  2         =          …………….

                                                                                                                                    18

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  6  ´  5  ´  7         =          …………….

2.  4  ´  3  ´  6         =          …………….

3.  9  ´  9  ´  9         =          …………….

4.  6  ´  4  ´  3         =          …………….

5.  84  ÷  7              =          …………….

                                                                                                                                   19

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  108  ÷ 12              =…………….

2.  150  ÷  5               =…………….

3.  808  ÷  8               =…………….

4.  270  ÷  9               =…………….

5.  420  ÷  6               =…………….

                                                                                                                                     20

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....................

1.  100  ÷  2               =

2.  140  ÷  4               =

3.  250  ÷  5               =

4.  ลุงจ้อยเลี้ยงไก่ไว้ 50 ตัว ไก่เป็นโรคตายไป จ ตัว เหลือไก่ 37 ตัว ไก่เป็นโรคตาย.........ตัว

5.  มีเงิน 80 บาท ใช้ไป ก บาท เหลือเงิน 65 บาท ใช้เงินไป.........บาท