บทคัดย่องานวิจัย หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเก้าคำพ่อสอน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

เรื่อง        รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

            ชุด เก้าคำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นางพิชญ์สุดา  แพเรือง
โรงเรียน บ้านหนับเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้เพื่อ (1) สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เก้าคำพ่อสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 
(2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เก้าคำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                         (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเก้าคำพ่อสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ                                  (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด  เก้าคำพ่อสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 


ประชากรเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนับเภา   ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2552   จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เก้าคำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ ได้แก่  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่า  E.I     ค่า E1 /E 2 
และการทดสอบค่าที (t-test)
 ผลการศึกษาพบว่า
 1. หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด เก้าคำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.34/84.36 ดังนั้น หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เก้าคำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80


 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เก้าคำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนใช้  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เก้าคำพ่อสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


 3. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเก้าคำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.5314  หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.14


 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เก้าคำพอสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ 2.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.20  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมาก ต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เก้าคำพ่อสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือส่งเสริมการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#หนังสือส่งเสริมการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 417814, เขียน: 03 Jan 2011 @ 07:21 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)