การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางด้านการจัดการศึกษา

การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางด้านการจัดการศึกษา  

                 การจัดการศึกษาให้มีมีคุณภาพ  มีประสิทธิผล  มีประสิทธิภาพ  จำเป็นที่สถานศึกษาต้องอาศัยการมีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์   ครุภัณฑ์ต่างๆ  ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่งบประมาณของแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร  สถานศึกษาสามารถระดมได้ทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถระดมทั้งความคิดสติปัญญา  แรงกาย  แรงใจ  พลังสมอง  ของทุกองค์และชุมชนในท้องถิ่นมาทำการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้สู่ความเป็นสากลต่อไป   และพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา  ยังได้กำหนดไว้ให้มีการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้ว่า  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  จะเห็นได้ว่า  การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษามาก

1.       ระดับของการสร้างเครือข่าย   แบ่งได้เป็น  3  ระดับ  ดังนี้

         1.1    ระดับองค์การ  (Organizational  Level) 

         ได้แก่  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

เช่น  ตั้งหน่วยงาน   บุคลากร  นโยบาย  งบประมาณ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

         1.2    ระดับสถาบัน (Institutional  Level) 

         ได้แก่  การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบใหม่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน  การปรับกระบวนทัศน์ของคนในองค์การให้สามารถปฏิบัติงานกับประชาชนในลักษณะเป็นหุ้นส่วน  และการปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่าย  มีการออกกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจ  จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนในองค์กร

         1.3    ระดับบุคลากร (Individual  Level)

ได้แก่  การสร้างบุคลากรและฝึกทักษะบุคลากรในองค์การให้เชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานกับประชาชน  เช่น  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทักษะการวิเคราะห์การมีส่วนได้ส่วนเสีย  ทักษะการบริหารความขัดแย้ง  การจัดหลักสูตรอบรมด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นต้น

2.  ระดับของการมีส่วนร่วม    แบ่งได้เป็น  5  ระดับ  ดังนี้

        2.1  ระดับที่  1  การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่ายสาร (To Inform)               

      การให้ข้อมูลข่าวสาร  อาจใช้วิธีการต่างๆ หลากหลายรูปแบบเช่น  เอกสารสิ่งพิมพ์ของสถานศึกษา   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ  เช่น  วิทยุชุมชน  จัดนิทรรศการ  จดหมายข่าว  จัดงานแถลงข่าว  การติดประกาศ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา

        2.2    ระดับที่  2  การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ (To  Consult) 

        เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของสถานศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การรับฟังความคิดเห็น  การสำรวจความคิดเห็น  การจัดเวทีสาธารณะ  การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น

        2.3    ระดับที่  3  การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท (To  Involve)

        เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  หรือร่วมเสนอแนะ

แนวทางที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  ว่าข้อมูลแนวคิดนั้นจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของสถานศึกษา  เช่น  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ  ประชาพิจารณ์ 

        2.4  ระดับที่  4  การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (To  Collaborate) 

       เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม  ในทุกขั้นตอนของการตัดติดใจและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  เช่น  คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา

        2.5  ระดับที่  5  การมีส่วนร่วมในระดับให้เสริมอำนาจแก่ประชาชน (Empower)

         เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทสูงสุด  คือเป็นผู้ตัดสินใจ  ได้แก่  การลง

ประชามติในประเด็นกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ  เป็นต้น

3.  องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

     การดำเนินการสร้างเครือข่ยและการมีส่วนร่วม  ควรมีองค์ประกอบต่างๆ  ดังต่อไปนี้

       3.1  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย    ควรมีวิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน 

สามารถนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาได้

       3.2     สมาชิก  ในเครือข่ายมีสมาชิกที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน  มีความเป็นเอกภาพ 

ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา

       3.3  ผู้ประสานงานและคณะกรรมการ  เป็นคณะบุคคลที่คัดเลือกจากสมาชิกเครือข่าย มีการผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ในการประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย

       3.4    กิจกรรม  การจัดกิจกรรมต้องน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในเครือข่าย

       3.5    ทรัพยากร   เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพของเครือข่าย

 

 

                                                อ้างอิง

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2553).  การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ:กพร.

                                      .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ความร่วมมือ#เครือข่ายทางการศึกษา#เคร่อข่ายความร่วมมือ

หมายเลขบันทึก: 417505, เขียน: 31 Dec 2010 @ 14:11 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:44 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอให้มีความสุขในปีใหม่ค่ะ