การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ก.ค.ศ.ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

  หลังการรับทราบรายละเอียดของการดำเนินงานให้ได้มาซึ่งผู้แทน ก.ค.ศ. และ อนุกรรมการผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร แล้ว

  วันนี้ (30 ธันวาคม 2553) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 80 ก. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553  ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://gotoknow.org/file/kaninu/kodkks3.pdf และในเบื้องต้น สพม.39 ได้กำหนดปฏิทินการสรรหา / เลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยอ้างอิงจากปฏิทินการเลือกตั้งที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้   http://gotoknow.org/file/kaninu/calendar.xls 

  หากท่านใดที่เข้ามาเยี่ยมชมรายละเอียดนี้  กรุณารออีก 1 - 2 วัน ครับ  ผมจะนำรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นมาวางไว้  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ต่อไป

* ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 1 วันที่ 31 ธค. 53 เวลา 12.46 น.
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.
1. การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
    http://gotoknow.org/file/kaninu/pra_gks.pdf
2. ปฏิทินเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
    http://gotoknow.org/file/kaninu/calen_gks.pdf
3. การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   http://gotoknow.org/file/kaninu/pra_agks.pdf
4. ปฏิทินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,ผู้แทน ก.ค.ศ. ,ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
   http://gotoknow.org/file/kaninu/calen_agks.pdf

** ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 31 ธค. 53 เวลา 17.40 น.
การสั่งการของ สพฐ. (ที่ ศธ 04009 / 7892 ลว. 30 ธันวาคม 2553)
1. หนังสือสั่งการเลือกตั้ง ...ก.ค.ศ.
    http://gotoknow.org/file/kaninu/comspt_gks.pdf
2. รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
   http://gotoknow.org/file/kaninu/detail_dogks.pdf
3. คุณสมบัติผู้สมัครผู้แทน ผอ.สพท. , ผู้บริหารสถานศึกษา ,ข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษาอื่น
   http://gotoknow.org/file/kaninu/spec_gks.pdf


   ใบสมัครผู้แทนตำแหน่งต่าง ๆ ใน ก.ค.ศ.
4. ใบสมัครผู้แทน ผอ.สพท.ใน ก.ค.ศ.
   http://gotoknow.org/file/kaninu/form_headoff.pdf
5. ใบสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ.
   http://gotoknow.org/file/kaninu/form_hesch.pdf
6.
ใบสมัครข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ.
   http://gotoknow.org/file/kaninu/form_teach.pdf
7. ใบสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.
   http://gotoknow.org/file/kaninu/form_pers.pdf

*** ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 3  วันที่ 1 มกราคม 2554 เวลา 13.45 น.
  การสั่งการของ สพฐ.(ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 / 7893 ลว. 30 ธันวาคม 2553)
1. การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในสัดส่วนของ สพฐ. + เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
   http://gotoknow.org/file/kaninu/comspt_oldagks.pdf
2. ปฏิทินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในสัดส่วนของ สพฐ.
   http://gotoknow.org/file/kaninu/calen_oldagks.pdf
3. คุณสมบัติของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
    http://gotoknow.org/file/kaninu/spec_oldagks.pdf
4. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และรายละเอียดประวัติ
   http://gotoknow.org/file/kaninu/form_oldagks.pdf

หลัก / แนวทางดำเนินงาน
  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2553 (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6 / 617 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553)
 
http://gotoknow.org/file/kaninu/detail_agks51053.pdf

มติ ก.ค.ศ. 14 มค. 2554 ยกเลิกข้อความในหลักเกณฑ์...อ.ก.ค.ศ...พ.ศ.2553
และให้ใช้ข้อความ 10 (4) ที่แก้ไขในหนังสือฉบับนี้แทน

   http://gotoknow.org/file/kaninu/16ss.pdf

**** ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 4 วันที่ 1 มกราคม 2554 เวลา 15.41 น.
ใบสมัครอนุกรรมการต่าง ๆ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1. อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา    http://gotoknow.org/file/kaninu/resume_headschagks.doc
2. อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู    http://gotoknow.org/file/kaninu/resume_teachagks.doc
3. อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา    http://gotoknow.org/file/kaninu/resume_personagks.doc
4. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    http://gotoknow.org/file/kaninu/resume_oldagks.doc
5. อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
    http://gotoknow.org/file/kaninu/resume_fromgks.doc
6. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
    http://gotoknow.org/file/kaninu/resume_fromkuru.doc

***** ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 5 วันที่ 1 มกราคม 2554 เวลา 22.40 น.
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิและ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.พ.ศ.2552
http://gotoknow.org/file/kaninu/kodgks52.pdf

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิและ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
http://gotoknow.org/file/kaninu/kodgks522.pdf

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิและ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
http://gotoknow.org/file/kaninu/kodkks3.pdf 

****** ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 6  วันที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 10.33 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1. กำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุ กก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา...
   http://gotoknow.org/file/kaninu/pragrad_detailagks.pdf
2. การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุ กก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ...
   http://gotoknow.org/file/kaninu/pragrad_receivagks.pdf
3. การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุ กก.ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ...
   http://gotoknow.org/file/kaninu/pragrad_selectgksin.pdf
4. การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุ กก.ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา..
   http://gotoknow.org/file/kaninu/pragrad_selectkuruin.pdf
5. การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ..
   http://gotoknow.org/file/kaninu/pragrad_selectoldin.pdf

******* ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 วันที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 15.38 น.
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
   http://gotoknow.org/file/kaninu/command_secgks.pdf
2.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
   http://gotoknow.org/file/kaninu/command_secagks.pdf
** หนังสือ สพม.39 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04269 / ว.1142 ลงวันที่ 30 ธค. 2553
   http://gotoknow.org/file/kaninu/1142.pdf

******** ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 8  วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 0.39 น.
1. ที่มาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 10 คน และคุณสมบัติ
    http://gotoknow.org/file/kaninu/from_agksm.xls
2. หนังสือ สพม.39 ด่วนที่สุด ศธ 04269 / ว.16 ลว. 6 มค. 2554 ขอรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้ง
   
http://gotoknow.org/file/kaninu/16.pdf
3. เอกสารแนบหนังสือ / ว 16 (แบบรายชื่อ กก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ร.ร....)
   http://gotoknow.org/file/kaninu/16n1.xls 

********* ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 9  วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 13.20 น.
1. หนังสือ สพม.39 ที่ ศธ 04269 / ว 40 ลว. 7 มค. 2554 ประกาศหน่วยเลือกตั้ง
   http://gotoknow.org/file/kaninu/40.pdf
2. ประกาศคณะ กก.ประจำเขตเลือกตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
    เรื่อง หน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
    http://gotoknow.org/file/kaninu/40n1.pdf
3. ประกาศคณะ กก.การเลือกตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
    เรื่อง หน่วยเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

    http://gotoknow.org/file/kaninu/40n2.pdf

********* ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 วันที่ 11 มกราคม 2554  เวลา 11.50 น.
1. หนังสือ สพม.39 ที่ ศธ 04269 / ว. 67  ลว. 11 มกราคม 2554
    ผลการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุ กก.ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

    http://gotoknow.org/file/kaninu/67.pdf
2. ประกาศ สพม.39
    - ผลการรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็น อนุ กก.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
    - รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง อนุ กก.ผู้แทนข้าราชการครู
    - รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง อนุ กก.ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
     http://gotoknow.org/file/kaninu/pragrad_recieve.pdf

   ประกาศ สพฐ. ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งผู้แทนใน ก.ค.ศ.
- ผอ.สพท. , ผู้บริหารสถานศึกษา ,ข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา
   http://gotoknow.org/file/kaninu/reselect_gks.pdf   

3.หนังสือ สพม.39 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04269 / ว.79 ลว. 11 มกราคม 2554
   http://gotoknow.org/file/kaninu/79.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กก.ผู้แทน ใน ก.ค.ศ. (รวมหน้าประกาศ)
1. ตำแหน่ง ผอ. สพม. , ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยเลือกตั้งที่ 1   
    http://gotoknow.org/file/kaninu/gks1.pdf
2. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ,บุคลากรทางการศึกษา หน่วยเลือกตั้งที่ 2  
    http://gotoknow.org/file/kaninu/gks2.pdf
3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น หน่วยเลือกตั้งที่ 1  
   http://gotoknow.org/file/kaninu/gks3.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อนุ กก.ผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

(แยกหน้าประกาศ รวมหน่วยเลือกตั้งเพื่อความสะดวกในการจัดการ  ให้เลือกพิมพ์เฉพาะหน้าประกาศและเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้อง)
1. หน้าประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อนุ กก.ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. ฯ
  
http://gotoknow.org/file/kaninu/agks1.pdf
2. หน่วยที่ 2 ร.ร.อุตรดิตถ์   http://gotoknow.org/file/kaninu/agks12.pdf
3. หน่วยที่ 3 ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks13.pdf
4. หน่วยที่ 4 ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks14.pdf
4. หน่วยที่ 5 ร.ร.พุทธชินราชพิทยา   http://gotoknow.org/file/kaninu/agks15.pdf
5. หน่วยที่ 6 ร.ร.จ่านกร้อง  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks16.pdf
6. หน่วยที่ 7 - 9 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ,จุฬาภรณราชวิทยาลัย ,ท่าทองพิทยาคม
   http://gotoknow.org/file/kaninu/agks17.pdf
7. หน่วยที่ 10 - 14 ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ,ดอนทองวิทยา ,วังน้ำคู้ศึกษา ,บางระกำวิทยศึกษา ,ประชาสงเคราะห์วิทยา  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks18.pdf
8. หน่วยที่ 15 - 19 ร.ร.ชุมแสงสงคราม ,วังทองพิทยาคม ,สฤษดิ์เสนา ,บ้านกลางพิทยาคม,น้ำรินพิทยาคม   http://gotoknow.org/file/kaninu/agks19.pdf
9. หน่วยที่ 20 - 24 ร.ร.หนองพระพิทยา ,ทรัพยไพรวัลย์วิทยาคม ,วังพิกุลวิทยศึกษา ,เนินสะอาดวิทยาคม ,เนินมะปรางศึกษาวิทยา  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks20.pdf
10.หน่วยที่ 25 - 28 ร.ร.วังโพรงพิทยาคม ,ไทรย้อยพิทยาคม ,บางกระทุ่มพิทยาคม ,เนินกุ่มวิทยา  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks21.pdf
11.หน่วยที่ 29 - 32 ร.ร.ชาติตระการวิทยา ,สวนเมี่ยงวิทยา ,พรหมพิรามวิทยา ,ดงประคำพิทยาคม  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks22.pdf
12.หน่วยที่ 33 - 37 ร.ร.วังมะด่านพิทยาคม ,นครไทย ,นครชุมพิทยา ฯ ,บ่อโพธิ์วิทยา ,นาบัววิทยา   http://gotoknow.org/file/kaninu/agks23.pdf
13.หน่วยที่ 38 - 41 ร.ร.นครบางยางพิทยาคม ,ยางโกลนวิทยา ,วัดโบสถ์ศึกษา ,คันโช้งพิทยาคม   http://gotoknow.org/file/kaninu/agks24.pdf
14.หน่วยที่ 42  ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks25.pdf
15.หน่วยที่ 43 - 46  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ,ทุ่งกะโล่วิทยา ,น้ำริดวิทยา ,วังกะพี้พิทยาคม  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks26.pdf
16.หน่วยที่ 47 - 50 ร.ร.แสนตอวิทยา ,ตรอนตรีสินธุ์ ,ดาราพิทยาคม ,บ้านโคนพิทยา  http://gotoknow.org/file/kaninu/agks27.pdf
17.หน่วยที่ 51 - 53 ร.ร.พิชัย ,ด่านแม่คำมันพิทยาคม ,ลับแลพิทยาคม 
    http://gotoknow.org/file/kaninu/agks28.pdf
18.หน่วยที่ 54 - 56 ร.ร.ลับแลศรีวิทยา ,ทองแสนขันวิทยา ,ท่าปลาประชาอุทิศ
    http://gotoknow.org/file/kaninu/agks29.pdf
20.หน่วยที่ 57 - 59 ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ ,ฟากท่าวิทยา ,บ้านโคกวิทยาคม
    http://gotoknow.org/file/kaninu/agks30.pdf


** หน้าประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อนุ กก.ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ฯ ในอ.ก.ค.ศ. ฯ 
   http://gotoknow.org/file/kaninu/agks31.pdf
1. หน่วยที่ 1 - 2  สพม.39 , ร.ร.อุตรดิตถ์
   http://gotoknow.org/file/kaninu/agks32.pdf

*********** ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 11 วันที่ 14 มกราคม 2554
1. หนังสือ สพม.39 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04269 / ว.101 ลว. 13 มค. 2554
   http://gotoknow.org/file/kaninu/sec39_101.pdf
2. หน้าคำสั่ง สพม.39 ที่ 15 / 2554 แต่งตั้งคณะ กก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง...
   http://gotoknow.org/file/kaninu/first_page.pdf
3. เอกสารแนบท้ายคำสั่ง คณะ กก.หน่วยเลือกตั้ง ฯ ที่ 1 - 32
   http://gotoknow.org/file/kaninu/unit1_32.pdf
4. เอกสารแนบท้ายคำสั่ง คณะ กก.หน่วยเลือกตั้ง ฯ ที่ 33 - 59
   http://gotoknow.org/file/kaninu/unit33_59.pdf

หนังสือ สพม.39 ที่ ศธ 04269 / ว 129 ลว. 14 มค. 2554 ผลเลือกผู้แทน กคศ. /คุรุสภา   http://gotoknow.org/file/kaninu/123.pdf

************  ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 12  วันที่ 15 มกราคม 2554
แบบประกาศคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา / บุคลากรทางการศึกษา / ผอ.สพม. ใน ก.ค.ศ.
    http://gotoknow.org/file/kaninu/prag_sumgks.doc

แบบประกาศคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
    http://gotoknow.org/file/kaninu/prag_sumagks.doc

*##* ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 13 วันที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 19.13 น.
ประกาศผลการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
   http://gotoknow.org/file/kaninu/184.pdf

*** ### ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ 14  วันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 9.56 น.
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
  http://gotoknow.org/file/kaninu/final_gks54.pdf

++ เพิ่มเติมครั้งที่ 15 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.11 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก อนุ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   http://gotoknow.org/file/kaninu/519.pdf

(>(< เพิ่มเติมครั้งที่ 16 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 21.35 น.
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  http://gotoknow.org/file/kaninu/606.pdf 

 คณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 7 คน  ซึ่งประกอบด้วย
  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (นายวรชัย อุตตมชัย รอง ผวจ.พล. ได้รับมอบหมาย)
  2. ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี มรภ.อุตรดิตถ์  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
  3. ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39
  4. นายสุธี  บัวพิมพ์  ผอ.ร.ร.ลับแลพิทยาคม อนุ กก.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
  5. นางสุขุมาลย์ ธำรงโชติ ครู ร.ร.จ่านกร้อง  อนุ กก.ผู้แทนข้าราชการครู
  6. นางณัฏฐิรา อรรถสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์  อนุ กก.ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  7. นายสุชน  วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39
ได้ร่วมประชุมคัดเลือก ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.14 น. ณ ห้องประชุม สพม.39   โดยมีภาพบรรยากาศของการประชุมและผลการคัดเลือกฯ ตามลำดับถัดไป ครับ

 

(นายวรชัย อุตตมชัย รอง ผวจ.พล., ดร.สมเกียรติ บญรอด ,นายสุชน วิเชียรสรรค์)

(นางณัฏฐิรา อรรถสงเคราะห์ ,นางสุขุมาลย์ ธำรงโชติ ,นายสุธีร์ บัวพิมพ์ ,ผศ.สิทธิชัย  หาญสมบัติ)

** เพิ่มเติมครั้งที่ 17 วันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 11.20 น.
รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นอนุ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. สพม.39
http://gotoknow.org/file/kaninu/788.pdf

** เพิ่มเติมครั้งที่ 18 วันที่ 13 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น.
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2554   http://gotoknow.org/file/kaninu/command_agks54.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กำลังดำเนินการ...

หมายเลขบันทึก: 417372, เขียน: 30 Dec 2010 @ 14:24 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่นะคะ

ขอให้มีความสุขตลอดไปคะ

เขียนเมื่อ 

หน่วยที่ 49 รร.ดาราพิทยาคม
IP: xxx.172.155.134
เขียนเมื่อ 

รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 39

1. จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 15 คน

2. จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาแสดงการขอรับบัตรเลือกตั้ง 15 คน

3. จำนวนบัตรดี 15 บัตร

4. จำนวนบัตรเสีย 0 บัตร

5. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งได้คะแนนดังนี้

หมายเลข 1 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ได้คะแนน 0

หมายเลข 3 นางสุขุมาลย์ ธำรงโชติ ได้คะแนน 9

หมายเลข 4 นายจรัญ บัวเพ็ง ได้คะแนน 6

ผู้รายงาน นายโสภณ สีหะอำไพ (กรรมการเลือกตั้ง)