เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง  เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี-
                            กรุงรัตนโกสินทร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา                สุภาภรณ์  ภูพลอย
โรงเรียน               ร่องคำ  ปีที่ พิมพ์  2553
 
บทคัดย่อ
                    การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี- กรุงรัตนโกสินทร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2553  จำนวน  41 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)  ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 16 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ .23-.77ค่าความเชื่อมั่น (r µ ) เท่ากับ .93   แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน  ต่อการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติ t-test  ( dependent  samples)  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏผลดังนี้
                   บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี- กรุงรัตนโกสินทร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ  88.93/85.71  ค่าประสิทธิผล  .7978  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปในระดับมาก
                   จากการศึกษา  ทำให้ผู้ศึกษาได้พบว่าการนำนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงมาประกอบในการจัดการเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  สนุกสนาน  เพลิดเพลินในการเรียนมากขึ้น  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับครูสอน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับต่อไป
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวสุขใจความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมยอดไปเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัดดีครับ

เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆ

ชื่นชม ขอบคุณครับ

ครูสังคม
IP: xxx.172.172.138
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

น่าสนใจ...อยากได้ตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูป  จะติดต่อทาง mail นะครับ

ขอบคุณมากๆ

นายสุเมธ หงษ์ศรี
IP: xxx.26.224.213
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครูสุภาภรณ์  สำหรับตัวผม ผมคิดว่ามันเป็นนวัตรกรรมที่สุดยอดมากเลยครับ และสิ่งนี้อาจช่วยทำให้การเรียนการสอนสนุกและมีความรู้มากเลยนะครับ

-
IP: xxx.46.96.19
เขียนเมื่อ 

กราบเท้าแม่ครูที่เคารพ

ผมจากร่องคำมานาน สมัยที่ผมเรียนอยู่ ผมได้รับความเมตา จากแม่ครูเป็นอย่างมาก แม้เวลาจะผ่านมาหลายปี ผมเรียนจบ ได้เดินทางไปต่างประเทศ เห็นการเปลี่ยนแปลหลายๆอย่าง แต่ ผมก็ไม่เคยลืมแม่ครูเลย ผมกลับไปโรงเรียนหลายครั้ง แต่ผมก็ไม่เคยเจอแม่ครูเลยครับ ถ้าผมกลับไปเยี่มพ่อแม่ ผมจะกราบแม่ครูถึงบ้านเลยครับ ช่วงนี้งานก็หนัก ทั้งงานหลัก และงานต่างประเทศ รวมทั้งการเรียนต่อ เหนื่อยจริงๆ จนผมอยากจะกลับไปเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้ง อยู่ใกล้ๆแม่ครู วิ่งเล่นในโรงเรียน

รักแม่ครูสุภาภรณ์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีลูกชายที่น่ารัก

     ใครหนอ  ทำไมไม่รายางานตัวก่อนว่าเป็นใคร  แม่มานั่งเดาแต่เดาไม่ออกจริงๆว่าเป็นใคร  ช่วยเฉลยหน่อย  ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จทุกอย่างของลูก  ว่างๆก็แวะมาทักทายกันบ้างนะ

                                                      รักลูกเสมอ

                                                       แม่สุภาภรณ์

เขียนเมื่อ 

Ico48 ขอบคุณมากนะคะ