บันทึกส่งท้ายปีเสือดุ

 พัฒนาข้าราชการครู Master Teacher และผู้บริหารสถานศึกษา

                  

                  *************

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  โดยมีการประเมิน  ทดสอบสมรรถนะครู  และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน  ซึ่งได้มีการคัดเลือกครูที่ผ่านการประเมินระดับสูง  เป็น Master  Teacher      เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นครูแกนนำในการพัฒนาครู  ระดับเขตพื้นที่   

                    เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ         ดังกล่าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  ๑  ได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่  ๒๒  -  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยกำหนดการพัฒนาเป็น ๒ จุด จุดที่ ๑ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน ๑๒๒ คน โดยมีแกนนำผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากร  จุดที่ ๒ พัฒนาข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน ๑๐๐ คน โดยมี Master Teacher  ร่วมเป็นแกนนำ 

   

         

 ก่อนการดำเนินการพัฒนา ผอ.สพป.มส.๑ ประชุมเตรียมการ BAR

        

       แยกกลุ่มพิจารณากำหนดกรอบหลักสูตรการพัฒนา ครูผู้สอน

       

      

         กลุ่มพิจารณากำหนดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

                            

 

                             

        น ายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ บรรยายเรื่อง ครูยุคใหม่ใฝ่พัฒนา 

       

                มีการแลกเปลี่ยน ตอบคำถามจากคุณครูด้วย 

      

น้องๆจากกลุ่มบริหารงานการเงินฯและกลุ่มงานพัฒนาฯรับรายงานตัว

      

                                                

 นายบุญชู  จันทร์ดำ รองผอ.สพป.มส.๑ บรรยาย เรื่อง กระบวนการเรียนรู้  เอื้องแซะทำหน้าที่ผู้ดำเนินการ และวิทยากร

    

    

   เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

   

    

         จากนั้นนำเสนอผลงาน ที่ได้ดำเนินการ ขยายผล

 

    

    

              รับฟังการวิพากษ์ จากกลุ่ม ฯ และวิทยากร

   

  สพป.มส.๑ เปิดเวทีนิทรรศการ Best Practice ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพ การจัดการศึกษาและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

 

   

 

 

ละครประวัติศาสตร์ เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

 

  

      

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ มอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนา 

 
 
 
 
แม้เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะพัฒนาตนเองได้
ก่อนที่เราจะพัฒนาผู้อื่น เราต้องพัฒนาตนเองก่อน 
 
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับข้าราชการ
ยุคใหม่ ....จริงไหม?