ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ธนารักษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

          กศน.อำเภอบางบาล จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

๑ รายงานการจบหลักสูตรนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓  มีนักศึกษา ทั้งสิ้น ๓๒๐ คน มีผู้จบ ๓๕ คน  (หลักสูตร ๔๔)

๒ รายงานการรับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓  มีนักศึกษา ทั้งสิ้น ๓๒๐ คน

๓ รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๔ กศน.อำเภอบางบาลได้พิจารณากิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ส่งเข้าประกวด ๖ กิจกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น อาจารย์ประวิทย์  อรรถวิเวก , ศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น ตำบลมหาพราหมณ์ และครูศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น  นายกฤษฎา  ม่วงหวาน  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น  บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น(บรรณารักษ์) นายธนารักษ์  ม่วงเกษม  และอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น นายเกริก  โชติสุวรรณ

๕ การจัดบริการหนังสือพิมพ์ให้แก่ประชาชน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ให้กับ กศน.ตำบลทุกแห่ง แห่งละ ๑ ฉบับ (ฉบับละ ๑๐ บาท)

๖ การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่การเป็นพลเมืองดีของสังคมขยายผลหมู่บ้านละ ๑๐ คน รวม ๑,๑๑๐ คน

๗ การรับสมัครอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

๘ การจัดกิจกรรมใน กศน.ตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จัดสรรเงินให้ กศน.ตำบลดำเนินกิจกรรม ในด้านต่างๆ ดังนี้ สายสามัญ ๖๐ คน  ทักษะชีวิต ๒๐ คน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ๒๐ คน  พัฒนาสังคมและชุมชน(อบรมประชาชน) ๖๐ คน  เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ คน  การศึกษาตามอัธยาศัย ๓๐๐ คน

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

   ไม่มี

  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๑ การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือตามนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี  ให้คณะกรรมการพิจาณาว่าจะดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์  และจะจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์หลักสูตรใดบ้าง  ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ๖๐%  เป็นเงิน ๖๗,๙๒๔ บาท

๒ คณะกรรมการพิจารณาให้ความคิดเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ (ค่ายคณิตศาสตร์) เพื่อให้สถานศึกษาจะได้ ดำเนินการตามแผนต่อไป ได้จัดสรรเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๖๙,๑๗๖ บาท

๓ คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน  ๘ รายวิชา คือ วิชาการปลูกฝรั่ง การทำก้านธูป การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน การทำน้ำมันมนต์บำบัดโรค การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืชสดเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต การทำอิฐมอญด้วยมือ วัฒนธรรมและประเพณีของศาสนาอิสลาม : ชุมชนบ้านม่วงหวาน และวิชาการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์

๔ คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั่วประเทศ ทั้ง ๓ ระดับ

๕ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดกรบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ทั้ง ๓ ระดับ

  ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ

๑ การจัดกิจกรรมวันเด็กในปี ๒๕๕๔

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอัมพวา ตำบลบางหัก โรงเรียนวัดปราสาททอง ตำบลไทรน้อย

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกอไผ่ ตำบลบางหลวงโดด

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

๒ การจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ โครงการ กศน.อำเภอบางบาลเคลื่อนที่ ชุมชนใดต่อการให้ไปจัดกิจกรรม ขอให้ประสานผ่าน ครู กศน.ประจำตำบลได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอบางบาลความเห็น (3)

มาเก็บข้อมูลดีดีของอำเภอบางบาลค่ะ

สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคร้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ